«

»

мај 16

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.2.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-81-11/2018
Датум:16.05.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-81-10/2018 од  15.05.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.2.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.2.У/2018- Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева, додељује се Понуђачу:

GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац,

број понуде  Понуђача 049/18  од  07.05.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-81-6/2018 од 08.05.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-81-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-81-4/2018 од  26.04.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 26.04.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-81-9/2018 од  08.05.2018.године,  Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-81-10/2018 од  15.05.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева.

   -Позив за подношење понуда  број  404-81-4/2018 од 26.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 26.04.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 08.05.2018.године са почетком у 14:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-81-2/2018 од  28.03.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………208.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене  2 (две)  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-81-6/2018  од  08.05.2018.године,            – GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“

                                                                 ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац.

 

-404-81-7/2018  од  08.05.2018.године,            -“ПУТ ДИЗАЈН“ БЕОГРАД,Ул. Костолачка, број 60.

 

  Неблаговремених понуда није било.            

                                                            

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене две (2) благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-81-6/2018

од 08.05.2018.год.

број Понуђача:

049/18 од 07.05.2018. год.

GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“

ул. Јаше петровића, бр. 18/36,

37230 Александровац

 

196.000,00
2. број  Наручиоца:

404-81-7/2018

 од 08.05.2018.год.

број Понуђача:

18-05/01  од  07.05.2018.године

“ПУТ ДИЗАЈН“ БЕОГРАД,

ул. Костолачка, број 60

439.000,00

   

    4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

          Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних 

          услова.

   4.3.Достављена понуда број: 404-81-6/2018  од  08.05.2018.године (заводни број Понуђача 049/18 од

         07.05.2018.године), GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“, ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230

          Александровац не садржи ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним

         набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде.

         Достављена понуда број 404-81-7/2018  од  08.05.2018.године (заводни број Понуђача 18-05/01 од

         07.05.2018.године) Понуђача  “ПУТ ДИЗАЈН“ БЕОГРАД, ул. Костолачка, број 60, премашује износ

         процењене вредности јавне набавке-неприхватљива је   и неће се узети у разматрање и рангирање.

    4.4.Достављена  понуда број 404-81-6/2018  од  08.05.2018.године (заводни број Понуђача 049/18 од

         07.05.2018.године), GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“, ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230

         Александровац је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

          Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  1 благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36,

37230 Александровац

196.000,00

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-81-6/2018 од 08.05.2018. године,

GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац,

број Понуђача 049/18  од  07.05.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за  Израду пројектно  техничке документације за ревитализацију пољских путева, број ЈН 1.2.2.У/2018  са:

       GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………………196.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………./ динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………………………….196.000,00 динара.

 

       -Рок и начин плаћања (не дужи од 45 дана).

      -Рок извршења услуга  (најдуже 20 календарских дана од дана закључења уговора).

                                   

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.2.У/2018-Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских  путева, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  049/18 од 07.05.2018.године  (број Наручиоца 404-81-6/2018 од 08.05.2018.године), додељује Понуђачу:

               GR “SAVIĆ  N&ND INŽENJERING“ ул. Јаше петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац.

     

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Print Friendly, PDF & Email