«

»

мар 01

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.12.У/2018

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-41-9/2018
Датум:01.03.2018.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-41-8/2018 од 28.02.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.12.У/2018

 

 1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.12.У/2018- Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју,  додељује се:

   -Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;      

бр. понуде 25/2018 од  19.02.2018. године,  број понуде  код  наручиоца 404-41-6/2018 од 19.02.2018.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 09.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-41-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-41-4/2017 од 13.02.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 13.02.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-41-7/2018 од  21.02.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-41-8/2018 од  28.02.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју,

   -Позив за подношење понуда  број 404-41-4/2018 од  13.02.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 13.02.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 21.02.2018.године са почетком у 12:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-41-2/2017 од  09.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………..4.000.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена једна  благовремена  понуда.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

    404-41-6/2018 од 19.02.2018.год,           Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним

                                                                      особама општине Александровац,

           ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац                                                           

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                     

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понудa  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна месечна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-41-6/2018 од 19.02.2018.год.

број Понуђача:

25/2018 од  19.02.2018. год.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац 999.761,00

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

      Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена,  одговарајућа и  прихватљива.

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна месечна  цена услуга  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                           Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                       

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна месечна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац 999.761,00 100х999.761,00/999.761,00=100

         Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-41-6/2018 од 19.02.2018.године, понуђача Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац од 19.02.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  услуга  за набавку број ЈН 1.2.12.У/2018- – Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју  са понуђачем:

-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;                  

Цена услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју:

 

Укупна месечна цена без ПДВ-а:

 

999.761,00

 

Укупна месечна цена са ПДВ-ом:

 

999.761,00

            Услови понуде:

Рок важења понуде: 30  дана од дана отварања понуда.

(не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Број корисника: 27.
Време пружања услуге: Услуга дневног боравка, биће доступна  осам сати дневно пет дана у недељи
Место пружања услуге

 

Пружање услуга дневног боравка предвиђено је на подручју насељеног места Александровац у објекту који испуњава заједничке минималне стандарде у погледу: локације, приступачности прилаза објекту, доступности јавном превозу, простора,  прикључених инсталација, опреме и друго у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (,,Службени гласник РС” број 42/2013)
Рок и начин плаћања: Наручилац ће вршити плаћање у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим је потврђено извршење услуге.
Фактурисање/издавање рачуна: Фактурисање ће се вршити до 05-ог у текућем месецу за претходни месец.

Рачун ће бити достављен наручиоцу у року који не може бити дужи од 5 дана од дана издавања.

                                                                                         

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број

ЈН 1.2.12.У/2018- Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 25/2018 од  19.02.2018. године (број Наручиоца  404-41-6/2018 од  19.02.2018.године), додељује:

-Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине

      Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац.

   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

ОДЛУКА  404-41-9/2018 od 01.03.2018

 

Print Friendly, PDF & Email