«

»

јун 13

ОДЛУКА  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА – за јавну набавку мале  вредности радова  број ЈН 1.3.4.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-132-11/2017
Датум:13.06.2017.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-132-10/2017 од  12.06.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.4.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности радова  број ЈН 1.3.4.Р/2017- Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома културе у Мрмошу,  додељује се:

   Грађевинско занатској радњи “Грађевинац КШ“, 37204 Велики Шиљеговац,

бр. понуде 22/2017 од 06.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-132-6/2017 од 08.06.2017.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 15.05.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-132/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-132-3/2017 од  31.05.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 31.05.2017.године и прослеђен на адресе три потенцијална понуђача:1)“Мирас-Б“ д.о.о. Александровац, 2)“Грађинг“ д.о.о. Александровац и 3)СЗР “Озон“ Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-132-9/2017 од  09.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-132-10/2017 од  12.06.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома културе у Мрмошу.

   -Позив за подношење понуда  број 404-132-3/2017 од  31.05.2017.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 31.05.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 09.06.2017.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-132-1/2017 од  15.05.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..647.721,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу су  достављене четири  благовремене  понуде.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

   -404-132-5/2017 од 08.06.2017.год,           З.Г.Р.“Гилинац“,

ул. Југ Богданова, бр. 5/Б, 37000 Крушевац;

  -404-132-6/2017 од 08.06.2017.год,           Грађевинско занатска радња “Грађевинац КШ“ ,

37204  Велики Шиљеговац;

  -404-132-7/2017 од 08.06.2017.год.          Група понуђача:

                                                                        1.“Сума градња“ д.о.о. Ђунис Крушевац и

                                                                        2.Р.И.Н.О.И.Р.Н. “Алекс градња“ Крушевац и

  -404-132-8/2017 од 09.06.2017.год.          Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,

ул. 29 Новембар, бб, 37230 Александровац.                                                                   

Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене четири  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-132-5/2017 од 08.06.2017.год.

број Понуђача:

26/17 од 06.06.2017. год.

 

З.Г.Р.“Гилинац“,ул. Југ Богданова,

бр. 5/Б, 37000 Крушевац;

 

681.210,00

 

2. број  Наручиоца:

404-132-6/2017 од 08.06.2017.год.

број Понуђача:

22/2017 од 06.06.2017 год.

 Грађевинско занатска радња “Грађевинац КШ“ ,

37204  Велики Шиљеговац

583.827,50
3. број  Наручиоца:

404-132-7/2017 од 08.06.2017.год.

број Понуђача:

28/17 од 08.06.2017. год.

Група понуђача:

1.“Сума градња“ д.о.о. Ђунис Крушевац и               

2.Р.И.Н.О.И.Р.Н. “Алекс градња“ Крушевац

697.463,50
4. број  Наручиоца:

404-132-8/2017 од 09.06.2017.год.

број Понуђача:

136/17 од 08.06.2017. год.

Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,

ул. 29 Новембар, бб,

37230 Александровац.                                                                   

 

627.420,00

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

         Понуђачи који су доставили тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци су:

-З.Г.Р.“Гилинац“, ул. Југ Богданова, бр. 5/Б, 37000 Крушевац; бр. 404-132-5/2017 од 08.06.2017.год. ( бр. Понуђача:26/17 од 06.06.2017. год.),

-Грађевинско занатска радња  “Грађевинац КШ“,  37204  Велики Шиљеговац; бр. 404-132-6/2017 од 08.06.2017.год,  (бр. Понуђача: 22/2017 од 06.06.2017 год. ) и

-Д.О.О.“Грађинг“ Александровац, ул. 29 Новембар, бб, 37230 Александровац, бр. 404-132-8/2017 од 09.06.2017.год. (број Понуђача:136/17 од 08.06.2017. год.).                                                                   

       Понуде су у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремена,  одговарајућа и  прихватљива.

    4.3.Понуду Групе понуђача:1.“Сума градња“ д.о.о. Ђунис Крушевац и

2.Р.И.Н.О.И.Р.Н. “Алекс градња“ Крушевац, бр. Наручиоца:404-132-8/2017 од 09.06.2017.год.

(бр. Понуђача:136/17 од 08.06.2017. год.) Наручилац је одбио због битних недостатака:

-група понуђача није доставила другу страну обрасца понуде (бр.7) у коју се уносе  битни елементи понуде и из тих разлога Наручилац није могао утврдити стварну садржину понуде и 

-није достављен Споразум о учествовању у извршењу јавне набавке као група понуђача што је наручилац тражио у конкурсној документацији.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                           Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                   Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено три благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1.  Грађевинско занатска радња “Грађевинац КШ“ ,

37204  Велики Шиљеговац

583.827,50 100х583.827,50/583.827,50=100
2. Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,

ул. 29 Новембар, бб,

37230 Александровац.                                                                   

 

627.420,00 100х583.827,50/627.420,00=93,05
3. З.Г.Р.“Гилинац“,ул. Југ Богданова,

бр. 5/Б, 37000 Крушевац;

 

 

681.210,00

 

100х583.827,50/681.210,00=85,70

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-132-6/2017 од 08.06.2017.године, понуђача  Грађевинско занатска радња “Грађевинац КШ“ ,37204  Велики Шиљеговац, број  22/2017 од 06.06.2017.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.4. Р/2017- Извођење радова на теккућем одржавању и поправка Дома културе у Мрмошу са понуђачем:

       Грађевинско занатска радња “Грађевинац КШ“ ,37204  Велики Шиљеговац,

                   -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………583.827,50 дин.

и словима: (петстотинаосамдесеттрихиљадеосамстотинадвадесетседамдинара и 50/100); 

      – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………….116.765,50 дин.

     -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::…………………………………………….700.593,00 дин

и слов.:( седамстохиљадапетстотинадеведесеттридинара).

 

-Начин плаћања:

     У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о

  изведеним  радовима.

-Рок извођења радова је 30 и словима:(тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

– Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.                      

-Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 2 године (минимум 2 године) од дана завршетка свих радова и предаје окончан ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број

ЈН 1.3.4.Р/2017- Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома  културе у Мрмошу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 22/2017  од  06.06.2017.године (број Наручиоца  404-132-6/2017 од  08.06.2017.године), додељује:

        Грађевинско занатској радњи “Грађевинац КШ“ , 37204  Велики Шиљеговац.

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Print Friendly, PDF & Email