«

»

сеп 25

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1889/2017
Датум:25.09.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-188-8/2017 од  22.09.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.8.Д /2017

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д/2017- Набавка електричне енергије  за Општинску управу,  додељује се понуђачу:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

бр. понуде 18.01-453592/1-17  од 13.09.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-188-5/2017 од 20.09.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 05.09.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара  број 404-188/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-188-3/2017 од  11.09.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.09.2017.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-188-7/2017 од 21.09.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-188-8/2017 од  22.09.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка електричне енергије за општинску управу.

   -Позив за подношење понуда  број 404-188-3/2017 од  11.09.2017.године објављен је на  Порталу

    Управе   за јавне набавке дана 11.09.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

    број 26 у  Александровцу  дана 21.09.2017.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије

    за јавну  набавку формиране  Решењем  Наручиоца број 404-188-1/2017 од  05.09.2017.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..2.375.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу су  достављене две  благовремене  понуде.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

   -404-188-5/2017 од 20.09.2017.год,          Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“

ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;                                                          

  -404-188-6/2017 од 20.09.2017.год,           “PROENERGYBGD“ Д.О.О.

 ул. Владимира Поповића, бр. 6, 11070 Нови Београд.                                                              

   Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене две  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-188-5/2017 од 20.09.2017.год.

број Понуђача:

18.01-453592 /1-17

од  13.09.2017 год.

Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“

ул. Царице Милице, бр. 2,

11000 Београд

 

1.560.560,30
2. број  Наручиоца:

404-188-6/2017 од 20.09.2017.год.

број Понуђача:

571-2017  од 19.09.2017 год.

“PROENERGYBGD“ Д.О.О.

 ул. Владимира Поповића, бр. 6,

11070 Нови Београд.  

1.656.281,90

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Сви понуђачи су доставили тражену документацију, попуњене, оверене и потписане

        потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

        Понуде су у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

       благовремене,  одговарајуће и  прихватљиве.

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.   

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене две благовремене, одговарајуће и прихватљиве

    понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу 

    ранг листу:

    Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“,

ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд

1.560.560,30
2. “PROENERGYBGD“ Д.О.О., ул. Владимира Поповића, бр. 6,

11070 Нови Београд.

1.656.281,90

       Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-188-5/2017 од 20.09.2017.године,

   Понуђача: Ј..П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, брoj 2,11000 Београд, брoj

   18.01-453592 /1-17 од  13.09.2017.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

   уговор  о набавци  добара за набавку број ЈН 1.1.8.Д/2017- Набавка електричне енергије за

   Општинску управу са понуђачем:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

Укупна збирна  цена без ПДВ-а……………………………………………1.560.560,30 динара

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)

+трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)

+ ПДВ

Цена обухвата цену електричне енргије са балансном одговорношћу у складу са Законом о

     енергитици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за

    испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава

    понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина,

    за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа за дистрибуцију

    електричне енергије.                

            Рок плаћања: најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену  

    електричну енергију.

Период испоруке: од 0.00-24.00 часова сваког дана у периоду од 12 календарских месеци од

     дана закључења уговора.

Место и начин испоруке:Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у

     категорији потрошње.               

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности добара  и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број

ЈН 1.1.8.Д/2017- Набавка електричне енергије за Општинску управу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18.01-453592/1-17 од 13.09.2017.године (број Наручиоца  404-188-5/2017 од  20.09.2017.године), додељује понуђачу:

 

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд.

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев

се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права

у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане

чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                    

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                       

3.Архиви                                                                       

Начелник Општинске управе,                                        

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email