«

»

мар 23

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.7.Д/2018

Република Србија

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

ул.  Јаше Петровића, број 26,

37230 Александровац

Број: 404-54-18/2018

Датум: 23.03.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-54-17/2018 од  22.03.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.7.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.7.Д/2018- Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете, додељује се понуђачу: “ FLUOELEKTRO“ D.O.O. Ул.Димитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш, број понуде  Понуђача 06/03118 од  15.03.2018.год,  број понуде  код  наручиоца 404-54-14/2018 од 19.03.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 26.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-54-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-54-4/2018 од  09.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 09.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-54-16/2018 од  19.03.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-54-17/2018 од  22.03.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете.

   -Позив за подношење понуда  број  404-54-4/2018 од  09.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 09.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 19.03.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-54-2/2018 од  26.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је  достављено шест  благовремених  понуда.

       Број под којим је понуда заведена                    Назив понуђача

   -404-54-10/2018  од  14.03.2018.године,               – “ELEKTROTEHNA 92“

                                                                                      Ул. Цара Лазара , бр. 157

                                                                                      37000 Крушевац.

        Број под којим је понуда заведена                   Назив понуђача

   -404-54-11/2018 од 16.03.2018.године,                 -“Мител  монт“д.о.о.

                                                                                     Ул.Карађорђева, бр.50

                                                                                     34000 Крагујевац.

        Број под којим је понуда заведена                   Назив понуђача

   -404-54-12/2018 од  19.03.2018.године,                -“MAK TRADE  GROUP “ D.O.O.     ул. Подавалска, бр. 2Б   11231 Београд.

        Број под којим је понуда заведена                   Назив понуђача

   -404-54-13/2018 од 19.03.2018.године,                 – “ELECOM SISTEM“ D.O.O.

                                                                                       Ул. Владимира Поповића , бр 26/3А

   11070 Београд.

        Број под којим је понуда заведена                   Назив понуђача

   -404-54-14/2018 од 19.03.2018.године,                 -“ FLUOELEKTRO“ D.O.O.

                                                                                      Ул.Димитрија Туцовића, бр.31

                                                                                      18000 Ниш.

        Број под којим је понуда заведена                   Назив понуђача

   -404-54-15/2018 од 19.03.2018.године,                 -Компанија “Благојевић“ д.о.о.

                                                                                     Ул.Извидничка, бр.13

                                                                                     21000 Нови Сад.

   Неблаговремених понуда није било.

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено шест благовремених  понуда  чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-54-10/2018

од 14.03.2018.год.

број Понуђача:

031 од 12.03.2018. год.

“ELEKTROTEHNA 92“

Ул. Цара Лазара , бр. 157

37000 Крушевац

786.576,00
2. број  Наручиоца:

404-54-11/2018

 од 16.03.2018.год.

број Понуђача:

07/II/18  од 14.03.2018.године

“Мител  монт“д.о.о.

Ул.Карађорђева, бр.50

34000 Крагујевац

808.948,00
3. број  Наручиоца:

404-54-12/2018

 од 19.03.2018.год.

број Понуђача:

 1446 од 14.03.2018.године

“MAK TRADE  GROUP “ D.O.O.

ул. Подавалска, бр. 2Б

11231 Београд

758.170,00
4. број  Наручиоца:

404-54-13/2018

 од 19.03.2018.год.

број Понуђача:

 1903/18 од 19.03.2018.године

“ELECOM SISTEM“ D.O.O.

Ул. Владимира Поповића , бр 26/3А

11070 Београд

776.065,00
5. број  Наручиоца:

404-54-14/2018

 од 19.03.2018.год.

број Понуђача:

 06/03118 од 15.03.2018.године

“ FLUOELEKTRO“ D.O.O.

 Ул.Димитрија Туцовића, бр.31

 18000 Ниш

757.740,00
6. број  Наручиоца:

404-54-15/2018

 од 19.03.2018.год.

број Понуђача:

 1603/01 од 16.03.2018.године

Компанија “Благојевић“ д.о.о.

Ул.Извидничка, бр.13

21000 Нови Сад

974.021,00

     4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку: Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних

услова.

 

   4.3.Достављене понуде број:404-54-10/2018 од  14.03.2018.год.  Понуђача “ELEKTROTEHNA 92“

Ул. Цара Лазара , бр. 157, 37000 Крушевац,   број 404-54-11/2018 од 16.03.2018.год.  Понуђача

“Мител  монт“д.о.о. Ул.Карађорђева, бр.50, 34000 Крагујевац, број 404-54-12/2018 од 19.03.2018.год.  Понуђача “MAK TRADE  GROUP “ D.O.O. ул. Подавалска, бр. 2Б, 11231 Београд, број 404-54-13/2018 од 19.03.2018.год.  Понуђача “ELECOM SISTEM“ D.O.O. Ул. Владимира Поповића, бр 26/3А, 11070 Београд и број 404-54-14/2018 од 19.03.2018.год. Понуђача “ FLUOELEKTRO“ D.O.O. Ул. Димитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

Понуда број 404-54-15/2018 од 19.03.2018. године Понуђача Компанија “Благојевић“ д.о.о.

Ул. Извидничка, бр.13, 21000 Нови Сад премашује износ процењене  вредности  јавне  набавке-неприхватљива је и  није узета у разматрање и рангирање. 

 

    4.4.Осталих 5 достављених понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним           набавкама  су  благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5 благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “ FLUOELEKTRO“ D.O.O. Ул.Димитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш 757.740,00
2. “MAK TRADE  GROUP “ D.O.O. ул. Подавалска, бр. 2Б,11231 Београд 758.170,00
3. “ELECOM SISTEM“ D.O.O. Ул. Владимира Поповића , бр 26/3А, 11070 Београд 776.065,00
4. “ELEKTROTEHNA 92“ , Ул. Цара Лазара , бр. 157, 37000 Крушевац 786.576,00
5. “Мител  монт“д.о.о. Ул.Карађорђева, бр.50, 34000 Крагујевац 808.948,00

 

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-54-14/2018 од 19.03.2018. године,

понуђача “ FLUOELEKTRO“ D.O.O. Ул.Димитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш, број Понуђача  06/03118 од  15.03.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци потрошног материјала за одржавање уличне расвете број ЈН 1.1.7.Д/2018  са понуђачем:

       -“ FLUOELEKTRO“ D.O.O. Ул.Димитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………..757.740,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………151.548,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………...909.288,00  динара.

 

     Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних  обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

    Рок испоруке је: сукцесивно до краја 2018. године по потреби и позиву-требовању Наручиоца, али не дуже од 7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца. Испорука ће се вршити одговарајућим возилом понуђача -на адресу седишта Општинске управе Општине  Александровац, на територији општине Александровац, а по налогу  Наручиоца.   

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.7.Д/2018-Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 06/03118 од 15.03.2018.године  (број Наручиоца 404-54-14/2018 од 19.03.2018.године), додељује Понуђачу:

 “ FLUOELEKTRO“ D.O.O.  УлДимитрија Туцовића, бр.31, 18000 Ниш.

         

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,           

2.Начелнику Општинске управе,                                                                           

3.Архиви,                                                                                          

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email