«

»

апр 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.4.Д/2018 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-78-10/2018
Датум:19.03.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-78-9/2018 од  18.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.4.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.4.Д/2018- Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује се понуђачу: МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ “ Д.О.О, ул. Београдска, број 19, 36000 Краљево, број понуде  Понуђача  24  од  11.04.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-78-6/2018 од 12.04.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 27.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-78-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-78-4/2018 од  29.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 29.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-78-8/2018 од  13.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-78-9/2018 од  18.04.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне

сигнализације.

   -Позив за подношење понуда  број  404-78-4/2018 од 29.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 29.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 13.04.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-78-2/2018 од  27.03.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене  2 (две)  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

 

-404-78-6/2018  од  12.04.2018.године,        -МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.

                                                ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево;

 

-404-78-7/2018  од  12.04.2018.године,        -“Verkering “ d.o.o.

         ул. Светозара  Маровића, бр. 40, 21000 Нови Сад.

   Неблаговремених понуда није било.           

                                                             

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене две (2) благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-78-6/2018

од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

24 од 11.04.2018. год.

МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.

ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево

697.200,00
2. број  Наручиоца:

404-78-7/2018

 од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

0504/18 од 05.04.2018.године

“Verkering “ d.o.o.

         ул. Светозара  Маровића, бр. 40, 21000 Нови Сад.

763.270,00

   

    4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

   Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављене понуде број: 404-78-6/2018  од  12.04.2018.године, Понуђача МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.  улица Београдска, бр. 19, 36000 Краљево и  404-78-7/2018  од  12.04.2018.године Понуђача  “Verkering “ d.o.o. улица Светозара  Маровића, бр. 40, 21000 Нови Сад не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

    4.4.Достављене  понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама су  благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.

ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево

697.200,00
2. “Verkering “ d.o.o.

 ул. Светозара  Маровића, бр. 40, 21000 Нови Сад.

763.270,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-78-6/2018 од 12.04.2018. године,

понуђача МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево, број Понуђача 24  од  11.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

број ЈН 1.1.4.Д/2018  са понуђачем:

 

       – МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, улица  Београдска, бр. 19, 36000 Краљево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......697.200,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….139.440,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..836.640,00 динара.

 

-Рок извршења:Рок извршења  је од дана закључења уговора односно увођења Извођача у посао до краја 2018. године по потреби и позиву Наручиуоца. На позив Наручиоца Извођач је дужан да у року од 48 сати дође и изведе радове по налогу Наручиоца.

-Начин плаћања:Наручилац ће плаћање изведених радова  извршити на основу  испостављене ситуације од стране Извођача радова, а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања ситуације  Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

-Гарантни рок:За уграђену вертикалну саобраћајну сигнализацију Извођач гарантује у року у коме је дао гаранцију њен произвођач према атесту који се предаје Наручиоцу.                     

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.4.Д/2018-Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  24 од 11.04.2018.године (број Наручиоца 404-78-6/2018 од 12.04.2018.године), додељује Понуђачу:

МГ “СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, улица  Београдска, бр. 19, 36000 Краљево

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                     

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email