«

»

мар 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.2.Д/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-539/2018
Датум: 26.03.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-53-9/2018 од  23.03.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.2.Д/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.2.Д/2018- Набавка горива, додељује се понуђачу: НИСА.Д, ул. Саве Ковачевића, бр.5, 34000 Крагујевац, број понуде  Понуђача  PRO 732/30/12 od  003072 од 14.03.2018.године,   број понуде  код  наручиоца 404-53-6/2018 од 16.03.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 26.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-53-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-53-4/2018 од  12.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-53-7/2018 од  20.03.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-53-8/2018 од  23.03.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка горива.

   -Позив за подношење понуда  број 404-53-4/2018 од  12.03.2018.године објављен је на  Порталу Управе  за јавне набавке дана 12.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

број 26 у  Александровцу  дана 20.03.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број 404-53-2/2018 од  26.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………….1.833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена једна благовремена понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-53-6/2018 од 16.03.2018.године,       -“НИС“ А.Д.

                                                                        ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац

   Неблаговремених понуда није било.                                                                                  

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена једна  благовремена понуда чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-53-6/2018 од 16.03.2018.год.

број Понуђача:

PRO 732/30/12 od 003072

од 14.03.2018.године

“НИС“ А.Д.

ул. Саве Ковачевића, број 5,

 34000 Крагујевац

 

1.698.340,00

      4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач “НИС“ А.Д. ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац

 

Доказ
Обавезни услови ДА
Додатни услови ДА

      4.3.Достављена понуда не садржи ни  један од 5 наведених разлога по основу члана 106. Закона о  јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављене понуде.

    4.4.Достављена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

         благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда,  Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

 

1. “НИС“ А.Д, ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац

 

1.698.340,00

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-53-6/2018 од 16.03.2018.године,

понуђача  “НИС“ А.Д, ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац, број   PRO 732/30/12 od 003072 од 14.03.2018.године  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор  о набавци  добара за набавку број ЈН 1.1.2.Д/2018- Набавка горива са понуђачем:

       –НИС А.Д, ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….1.698.340,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………..339.660,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………..2.038.000,00 динара.

 

 -Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС“, број 123/12, 63/13 и 75/13).

-Испорука бензина ће се вршити на бензинским пумпама на целој тероторији Републике Србије сукцесивно према потребама Купца.

-Приликом сваке појединачне испоруке добара Продавац је у обавези да на продајном објекту -бензинској пумпи води евиденцију о испорученим количинама и врсти  добара.

-Рок испоруке: одмах на малопродајном објекту, сукцесивно, према потребама купца.

-Начин плаћања: дебитним корпоративним картицама.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.2.Д/2018-Набавка горива, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  PRO 732/30/12 od 003072 од 14.03.2018.године (број Наручиоца 404-53-6/2018 од 16.03.2018.године), додељује Понуђачу:

НИС А.Д, ул. Саве Ковачевића, број 5, 34000 Крагујевац

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,           

2.Начелнику Општинске управе,                                                                           

3.Архиви,                                                                                          

                                                                                                            Начелник, 

            Општинске управе

                                                                                     Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email