«

»

јун 18

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.1.8.Д/2020 – Набавка рачунарске опреме по партијама

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-86-11/2020
Датум:18.06.2020.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-86-10/2020  од  17.06.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара по партијама

 број ЈН 1.1.8.Д/2020

 

 

1.Уговори за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.8.Д/2020- Набавка рачунарске опреме по партијама: партија1: Набавка  рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине и партија 2: Набавка рачунарске  опреме,  дељују се понуђачу:

 

-за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине:

 

ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума,

 

број  понуде Понуђача:189 од 04.06.2020.год, бр. понуде код Наручиоца:404-86-8/2020 од 08.06.2020.год.

и

-за партију 2: Набавка рачунарске опреме:

S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац,

  број понуде Понуђача:0054/20 од 05.06.2020. год, бр. понуде код Наручиоца:404-86-6/2020 од 08.06.2020.год.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-86-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-86-4/2020 од  29.05.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 29.05.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-86-9/2020 од 08.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-86-10/2020 од  17.06.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка рачунарске опреме по партијама: партија1: Набавка

    рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине и партија 2: Набавка рачунарске

    опреме.

   -Позив за подношење понуда  број  404-86-4/2020 од 29.05.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 29.05.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 08.06.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-86-2/2020 од  24.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..1.673.276,00 динара без ПДВ-а

    (партија 1 је 1.173.276,00 дин. без ПДВ-а и партија 2 је 500.000,00 дин. без ПДВ-а).

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2 (две)  благовремене  понуде.

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-86-6/2020 S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац
404-86-8/2020 ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума

 Неблаговремених понуда није било.                                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине достављена 1 (једна)  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-86-8/2020

од 08.06.2020.год.

бр.Понуђача:189 од 04.06.2020. год.

ALFASOFT DOO, Главна, 89,

22400 Рума

1.169.899,99

   

   4.2. Наручиоцу  је  за партију2: Набавка рачунарске опреме достављена 1 (једна)  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-86-6/2020

од 08.06.2020.год.

бр.Понуђача:0054/20 од 05.06.2020. год.

S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац 496.666,67

  

    4.3.Прегледом достављених понуда и достављене документације Комисија констатује да је:

 

            4.3.1. за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине

Понуђач ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума, доставио попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

            -Доставио је доказе да испуњава додатне услове  за пословни капацитет:

-фотокопију Потврде произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период  подржан од стране произвођача опреме, насловљену на предметну јавну набавку, потписану и оверену и која се односи на територију Републике Србије и

-фотокопију Потврде о ауторству на Инфодеск  апликацију.

 

4.3.2. за партију 2: Набавка рачунарске опреме

Понуђач S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац, доставио попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

            -Доставио је доказе да испуњава додатне услове  за пословни капацитет:

-фотокопију Потврде произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период  подржан од стране произвођача опреме, насловљену на предметну јавну набавку, потписану и оверену и која се односи на територију Републике Србије.

    4.4.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.5. Понуда бр.0054/20 од 05.06.2020. год. (број Наручиоца:404-86-6/2020 од 08.06.2020.год)

Понуђача  S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац  и

Понуда 189 од 04.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-86-8/2020 од 08.06.2020.год.)

Понуђача  ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума  су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН-а.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

6.1.за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине:

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

  Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. ALFASOFT DOO, Главна, 89,

22400 Рума

1.169.899,99 100 х 1.169.899,99/1.169.899,99=100

            Комисија  констатује да је понуда број 189 од 04.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-86-8/2020 од 08.06.2020.год.) Понуђача  ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума,  најповољнија.

6.2.за партију 2: Набавка рачунарске опреме

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац 496.666,67 100 х 496.666,67/496.666,67=100

            Комисија  констатује да је понуда број 0054/20 од 05.06.2020. год. (број Наручиоца:404-86-6/2020 од 08.06.2020.год) Понуђача  S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац,  најповољнија.  

   

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

7.1.за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор

   за партију1: Набавка рачунарске опреме-унапређење електронске управе општине, број

   ЈН 1.1.8.Д/2020 са   понуђачем:

       – ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.169.899,99 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….233.980,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..….1.403.880,00 динара.

 

Рок и начин плаћања:

 

-90% од вредности  испорученог добра након пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена набавка добара,

-преостали део од 10% од вредности испорученог добра Добављачу  ће бити плаћено  у року од 45 календарских дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна.

-Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

Рок важења понуде од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана)  30 дана (тридесет) дана од дана  отварања         

понуда

Рок и начин извршења посла:

 

У року од 30(тридесет) календарских дана од дана потписивања  уговора
-Гарантни период за рачунаре:

 

-Гарантни период за УПС-еве:

 

-36 месеци  и

 

-36 месеци;

рачунајући од потписивања Записника о квантитативној и квалитативној испоруци добара.

 

7.2.за партију 2: Набавка рачунарске опреме:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор

   за партију2: Набавка рачунарске опреме, број   ЈН 1.1.8.Д/2020 са   понуђачем:

       – S.I.P.R.ODavicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......496.666,67 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………93.333,33 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..596.000,00 динара.

Рок и начин плаћања:

 

-Вредност испоручених добара након пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена набавка добара, Продавцу ће бити исплаћена у року од 45 календарских дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна.

-Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

Рок важења понуде од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана)  30 дана (тридесет) дана од дана  отварања

 понуда 

Рок и начин извршења посла:

 

У року од 30 (тридесет)  календарских дана од дана потписивања  уговора
-Гарантни период за рачунаре:

 

-Гарантни период за УПС-еве:

 

-Гарантни период за мониторе:

 

-Гарантни период за скенер:

 

-36 месеци;

 

-36 месеци;

 

-36 месеци  и

 

-24 месеци;

рачунајући од потписивања Записника о квантитативној и квалитативној испоруци опреме.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.8.Д/2020- Набавка рачунарске опреме по партијама: партија1: Набавка  рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине и партија 2: Набавка рачунарске  опреме, којом се уговори о јавној набавци додељују:

– за партију1: Набавка рачунарске опреме -унапређење електронске управе општине, број  понуде Понуђача:189 од 04.06.2020.год, бр. понуде код Наручиоца:404-86-8/2020 од 08.06.2020.год, додељује Понуђачу:

ALFASOFT DOO, Главна, 89, 22400 Рума

и

– за партију2: Набавка рачунарске опреме, број понуде Понуђача:0054/20 од 05.06.2020. год, бр. понуде код Наручиоца:404-86-6/2020 од 08.06.2020.год, додељује Понуђачу:

 

S.I.P.R.O.  Davicom, ул. 29. Новембра, бр. 40, 37230 Александровац.

 

 

           

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,

2.Начелнику Општинске управе,                                                                              

3.Архиви                                                                                            

       Начелник, 

            Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email