«

»

мар 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број ЈН 1.1.6.Д/2020 – Набавка потрошног електроматеријала  за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-51-26/2020
Датум:12.03.2020.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-51-25/2020  од 10.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.6.Д/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.6.Д/2020- Набавка потрошног електро

   Материјала  за одржавање уличне расвете, додељује се понуђачу:

ELECOM SISTEMD.O.O. улица Владимира Поповића, бр.26/3А,11000 Београд,

   број понуде Понуђача 0203/20 од 02.03.2020.год,  број понуде  код  наручиоца 404-51-14/2020

   од 28.02.2020.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 10.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-51-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-51-4/2020 од  21.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.02.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-51-20/2020 од 02.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-51-25/2020 од  10.03.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  потрошног електро  материјала за одржавање уличне

    расвете.

   -Позив за подношење понуда  број  404-51-4/2020 од 21.02.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 21.02.2020.године и званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 02.03.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-51-2/2020 од  10.02.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 6 (шест)  благовремених  понуда.

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-51-14/2020 “ELECOM SISTEM“ D.O.O.

ул. Владимира Поповића, бр. 26/3А, 11000 Београд

404-51-15/2020 “ARHEL“ D.O.O.

ул.Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад

404-51-16/2020 “Somborelektro“ D.O.O. SO

Adi Endre, 27, 25000 Sombor

404-51-17/2020 “FLUOELEKTRO“ D.O.O. NIŠ

DIMITRIJA TUCOVIĆA, 31, 18106 NIŠ

404-51-18/2020 “MAK TRADE GROUP“ D.O.O.

PODAVALSKA, 2/B, 11231 BEOGRAD 79

404-51-19/2020 “Elektrotehna 92“

Cara Lazara 157, 37000 Kruševac

 

 Неблаговремених понуда није било.

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављено 6 (шест)  благовремених  понуда  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-51-14/2020

од 28.02.2020.год.

бр.Понуђача:0203/20 од 02.03.2020. год.

“ELECOM SISTEM“ D.O.O.

ул.Владимира Поповића, бр.26/3А,

11000 Београд

1.067.665,15
2. бр.  Наручиоца:404-51-15/2020

 од 28.02.2020.год.

бр.Понуђача: 120/20 од 26.02.2020.год.

“ARHEL“ D.O.O.

ул. Јерменска, бр.9,

21102 Нови Сад

1.030.077,00
3. бр.  Наручиоца:404-51-16/2020

 од 02.03.2020.год.

бр. Понуђача:24483 од 28.02.2020.године

“Somborelektro“ D.O.O. SO

Adi Endre, 27, 25000 Sombor

 

1.233.585,00

 

4. бр.  Наручиоца:404-51-17/2020

од 02.03.2020.год.

бр.Понуђача:07/01/20 од 28.02.2020. год.

“FLUOELEKTRO“ D.O.O. NIŠ

DIMITRIJA TUCOVIĆA, 31,

18106 NIŠ

 

1.086.665,00
5. бр.  Наручиоца:404-51-18/2020

од 02.03.2020.год.

бр.Понуђача:487 од 27.02.2020. год.

“MAK TRADE GROUP“ D.O.O.

PODAVALSKA, 2/B

11231 BEOGRAD 79

1.102.375,00
6. бр.  Наручиоца:404-51-19/2020

од 02.03.2020.год.

бр.Понуђача:018 од 28.02.2020. год.

“Elektrotehna 92“

Cara Lazara 157,

37000 Kruševac

1.078.670,00

   

    4.2.Прегледом понуда и достављене документације о испуњености обавезних и додатних услова

          Комисија констатује да су Понуђачи:

           -“ELECOM SISTEM“ D.O.O, ул.Владимира Поповића, бр.26/3А,11000 Београд;

           – “ARHEL“ D.O.O. ул. Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад;

           – “Somborelektro“ D.O.O. SO Adi Endre, 27, 25000 Sombor;

           – “FLUOELEKTRO“ D.O.O. NIŠ, DIMITRIJA TUCOVIĆA, 31, 18106 NIŠ и 

           – “MAK TRADE GROUP“ D.O.O. PODAVALSKA, 2/B, 11231 BEOGRAD 79;

доставили доказ да испуњавају основне услове и то:

 Изјаву понуђача, попуњену потписану и оверену.

Доставили су доказе да испуњавају додатне услове и то:

-Потврду  НБС да је Понуђач био ликвидан (није био у блокади) у последњих годину дана рачунајући до дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН.

-Потврде оверене печатом и потписом Наручиоца да је Понуђач у претходних 5 година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) испоручио добра која су истоветна или слична  предмету ове јавне набавке у вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

-Извод из Каталога на основу ког ће наручилац недвосмислено извршити проверу свих наведених  техничких  карактеристика.  Понуђачи  су у изводу  из каталога понуђено добро маркирали  и обележили. 

Понуђач  “Elektrotehna 92“, Cara Lazara 157 из  Крушевца доставио је доказ да испуњава основне услове –Изјаву понуђача, попуњену потписану и оверену.

 Понуђач није доставио доказе да испуњава додатне услове дефинисане Конкурсном документацијом и то:

-Потврду  НБС да је Понуђач био ликвидан (није био у блокади) у последњих годину дана рачунајући до дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН.

-Потврде оверене печатом и потписом Наручиоца да је Понуђач у претходних 5 година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) испоручио добра која су истоветна или слична  предмету ове јавне набавке у вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуду Понуђача  “Elektrotehna 92“, Cara Lazara 157 из  Крушевца, Наручилац ће  у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама одбити   због битних недостатака (недостављања додатних услова) и неће је узети у разматрање и рангирање.

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија је уочила рачунске грешке и то:

-у понуди број 0203/20 од 02.03.2020.године (број Наручиоца 404-51-14/2020 од 28.02.2020.године) Понуђача “ELECOM SISTEM“ D.O.O, ул. Владимира Поповића, бр.26/3А,

11000 Београд и

-у понуди број 120/20 од 26.02.2020.године (број Наручиоца 404-51-15/2020 од 28.02.2020.године) Понуђача “ARHEL“ D.O.O, ул. Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад.

Наручилац је у законском року, а на основу члана 93.-додатна објашњења, контрола и допуштене исправке,  ЗЈН електронским путем упутио Захтев за исправку рачунске грешке и давање сагласности на уочене рачунске грешке:

-Захтев број 404-51-21/2020 од 05.03.2020.године Понуђачу “ELECOM SISTEM“ D.O.O.

ул.Владимира Поповића, бр.26/3А, 11000 Београд и

-Захтев број 404-51-22/2020 од 05.03.2020.године Понуђачу “ARHEL“ D.O.O, ул. Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад.

У  року дефинисаном Конкурсном документацијом напред наведени Понуђачи су се електронским путем сагласили са исправком рачунске грешке и то:

-Сагласност број 404-51-23/2020 од 05.03.2020.годинер Понуђача  “ELECOM SISTEM“ D.O.O. ул.Владимира Поповића, бр.26/3А, 11000 Београд и

-Сагласност број 404-51-24/2020 од 06.03.2020.године Понуђача “ARHEL“ D.O.O, ул. Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад.     

    4.4.Понуде:

– број  404-51-14/2020 од 28.02.2020.године (бр.Понуђача:0203/20 од 02.03.2020. године),

               Понуђача “ELECOM SISTEM“ D.O.O, ул.Владимира Поповића, бр.26/3А,11000 Београд;

             -број 404-51-15/2020 од 28.02.2020.године (бр.Понуђача: 120/20 од 26.02.2020.године)

               Понуђача “ARHEL“ D.O.O. ул. Јерменска, бр.9, 21102 Нови Сад;

              -број 404-51-16/2020  од 02.03.2020.године (бр. Понуђача:24483 од 28.02.2020.године)

               Понуђача  “Somborelektro“ D.O.O. SO Adi Endre, 27, 25000 Sombor;

              -број 404-51-17/2020 од 02.03.2020.године (бр.Понуђача:07/01/20 од 28.02.2020. године)

                Понуђача  “FLUOELEKTRO“ D.O.O. NIŠ, DIMITRIJA TUCOVIĆA, 31, 18106 NIŠ и 

              -број 404-51-18/2020 од 02.03.2020.године (бр.Понуђача:487 од 27.02.2020. године)

                Понуђача  “MAK TRADE GROUP“ D.O.O. PODAVALSKA, 2/B, 11231 BEOGRAD 79;

су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН..

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                 без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5(пет) благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “ELECOM SISTEM“ D.O.O.

ул.Владимира Поповића, бр.26/3А,

11000 Београд

1.060.147,15 100 х 1.060.147,15/1.060.147,15=100
2. “FLUOELEKTRO“ D.O.O. NIŠ

DIMITRIJA TUCOVIĆA, 31,

18106 NIŠ

1.086.665,00 100 х 1.060.147,15/1.086.665,00=97,56
3. “MAK TRADE GROUP“ D.O.O.

PODAVALSKA, 2/B

11231 BEOGRAD 79

1.102.375,00 100 х 1.060.147,15/1.102.375,00=96,17
4. “ARHEL“ D.O.O.

ул. Јерменска, бр.9,

21102 Нови Сад

1.130.077,00 100 х 1.060.147,15/1.130.077,00=93,81
5. “Somborelektro“ D.O.O. SO

Adi Endre, 27, 25000 Sombor

1.233.585,00 100 х 1.060.147,15/1.233.585,00=85,94

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  0203/20 од  02.03.2020.године (број Наручиоца

404-51-14/2020 од 28.02.2020. године) Понуђача  “ELECOM SISTEM“ D.O.O.ул.Владимира Поповића, бр.26/3А, 11000 Београд,  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о

   набавци потрошног електро материјала за одржавање уличне расвете, број ЈН 1.1.6.Д/2020 са

   понуђачем:

       –ELECOM SISTEMD.O.O. улица Владимира Поповића, бр.26/3А,11000 Београд,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.060.147,15 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….212.029,43 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..1.272.176,58 динара.

        – Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке  о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним  трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012,68/2015, 113/2017 и 91/2019).

        -Рок испоруке је сукцесивно до краја 2020. године по потреби и позиву-требовању Наручиоца, али не дуже од 7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца.

        Испорука ће се вршити на адресу седишта Општинске  управе Општине Александровац, на територији општине  Александровац, а по налогу  Наручиоца.    

 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.6.Д/2020-Набавка потрошног електро материјала за одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 0203/20  од  02.03.2020.године  (број Наручиоца 404-51-14/2020 од 28.02.2020.године), додељује Понуђачу:

 

ELECOM SISTEMD.O.O. улица Владимира Поповића, бр.26/3А,11000 Београд.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                             

 Начелник, 

Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email