«

»

мар 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број ЈН 1.1.2.Д/2020 – Набавка горива

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-5713/2020
Датум: 12.03.2020.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-57-12/2020 од  11.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.2.Д/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.2.Д/2020- Набавка горива, додељује

   се понуђачу: “Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд,

   број понуде  Понуђача  99/4 од 28.02.2020. године (број понуде код наручиоца 404-57-7/2020 од

   03.03.2020.године).

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 14.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-57-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-57-4/2020 од  21.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.02.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-57-9/2020 од  03.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-57-12/2020 од 11.03.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  горива.

   -Позив за подношење понуда  број  404-57-4/2020 од 21.02.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 21.02.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 03.03.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-57-2/2020 од  14.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………….2.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене две (2)  благовремене  понуде.

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-57-6/2020  од  03.03.2020.год.           – “NIS“ ad,  ул. Николе Тесле, 32, 32000 Чачак;  

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-57-7/2020 од 03.03.2020.год.                     -“Лукоил Србија“ АД,

  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д, 11000 Београд.

   Неблаговремених понуда није било.                                                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 2 (две)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-57-6/2020

од 03.03.2020.год.

бр.Понуђача: / од 02.03.2020. год.

“NIS“ ad,  ул. Николе Тесле, 32,

32000 Чачак

2.175.833,33
2. Бр.  Наручиоца:404-57-7/2020

 од 03.03.2020.год.

бр.Понуђача: 99/4 од 28.02.2020.год.

“Лукоил Србија“ ад,

  ул. Булевар Михајла Пупина,

бр. 165 д,11000 Београд

2.161.215,00

    4.2.Прегледом понуда и достављене документације о испуњености обавезних и додатних услова

          Комисија констатује да су Понуђачи:

           -“NIS“ ad,  ул. Николе Тесле, 32, 32000 Чачак и

           – “Лукоил Србија“ ад, ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд

          доставили доказ да испуњавају основне услове и то:

 –Изјаву понуђача, попуњену потписану и оверену и

            -Дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,

              ако је таква  дозвола предвиђена посебним прописом-Важећу лиценцу за обављање

              енергетске делатности  издата од стране надлежног органа у складу са Законом.

Доставили су доказе да испуњавају и додатне услове и то:

            -Списак бензинских пумпи са седиштем –адресом, бројем телефона, именом и презименом

             одговорног лица за сваки објекат од којих један малопродајни  објекат мора бити на територији

             општине Александровац.

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија је уочила рачунску грешку и то:

-у понуди  од 02.03.2020.године (број Наручиоца 404-57-6/2020 од 03.03.2020.године) Понуђача

“НИС“ А.Д. НОВИ САД, ул.Народног фронта, бр. 12, 21000 Нови Сад.

Наручилац је у законском року, а на основу члана 93.-додатна објашњења, контрола и допуштене исправке,  ЗЈН електронским путем упутио Захтев за исправку рачунске грешке и давање сагласности на уочене рачунске грешке:

-Захтев број 404-57-10/2020 од 05.03.2020.године Понуђачу “НИС“ А.Д. НОВИ САД,

ул.Народног фронта, бр. 12, 21000 Нови Сад.

У  року дефинисаном Конкурсном документацијом напред наведени Понуђач се  електронским путем сагласио са исправком рачунске грешке и то:

-Сагласност број 404-57-11/2020 од 05.03.2020.године  Понуђача  Понуђачу “НИС“ А.Д. НОВИ САД, ул.Народног фронта, бр. 12, 21000 Нови Сад.

    4.4.Понуде:

– број  404-57-6/2020 од 03.03.2020.године (бр.Понуђача:  од 02.03.2020. године),

               Понуђача “NIS“ ad,  ул. Николе Тесле, 32, 32000 Чачак и

             -број 404-57-7/2020 од 03.03.2020.године (бр.Понуђача: 99/4 од 28.02.2020.године)

               Понуђача “Лукоил Србија“ ад,   ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд,

су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН..

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.   

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. “Лукоил Србија“ ад,   ул. Булевар Михајла Пупина,

бр. 165 д, 11000 Београд

2.161.215,00
2. “NIS“ ad,  ул. Николе Тесле, 32, 32000 Чачак 2.175.845,00

            Понуђачи су уз Понуду доставили и попусте-умањења цене на предвиђене количине горива на месечном нивоу за продају горива путем дебитних картица и то:

            -“НИС“ А.Д.Нови Сад је доставио попусте на основу скале попуста  на преузете количине нафтних деривата за моторни бензин- 2,00 дин/лит са ПДВ-ом и евро дизел- 3,00 дин/лит са ПДВ-ом,

за процењене количине које троши Наручилац на нивоу месеца и

            -“Лукоил Србија“ А.Д. Београд је доставио попусте за сваку преузету литру горива и то за Евро премијум бензин 95-  4,50 дин/лит са ПДВ-ом и евро дизел-  5,50 дин/лит са ПДВ-ом.

            Понуђени попусти се одобравају на истеку пуног календарског месеца.

            Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да је  најповољнија  понуда  број  99/4 од  28.02.2020.године (број Наручиоца 404-57-7/2020 од03.03.2020. године) Понуђача  “Лукоил Србија“ ад,   ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д, 11000 Београд. 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о

   набавци горива, број ЈН 1.1.2.Д/2020 са

   понуђачем:

        “Лукоил Србија“ ад,   ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д, 11000 Београд,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......2.161.215,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….432.285,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..2.593.500,00 динара.

       -Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у правилнику о техничким

         и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС“, број 111/15).

       -Испорука бензина ће се вршити на бензинским пумпама на целој тероторији Републике Србије  

        сукцесивно према потребама Купца.

       -Приликом сваке појединачне испоруке добара Продавац је у обавези да на продајном објекту–

        бензинској пумпи води евиденцију о испорученим количинама и врсти  добара.

       -Рок испоруке: одмах на малопродајном објекту, сукцесивно, према потребама купца.

       -Начин плаћања: дебитним корпоративним картицама уз прихваћени попуст за сваку преузету литру

        горива  на истеку календарског месеца сагласно понуди број 99 од 28.02.2020. године.

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.2.Д/2020-Набавка горива, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број понуде  99/4 од 28.02.2020. године и понуда број 99 од 28.02.2020.године за испоруку нафтних деривата потем корпоративних картица са попустом (број понуде код наручиоца 404-57-7/2020 од  03.03.2020.године), додељује Понуђачу:

“Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд.  

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                          

Начелник, 

Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email