«

»

апр 23

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.9.Р/2020 – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод  атмосферских падавина

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-9812/2020
Датум:22.04.2020.године 

             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-98-11/2020  од  21.04.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.9.Р/2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова,  број  ЈН 1.3.9.Р/2020- Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод  атмосферских падавина, , додељује се понуђачу:

-С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Крушевица, бб, 37230 Александровац,

    број понуде Понуђача 33-04 од 10.04.2020.год,  број понуде  код  наручиоца 404-98-7/2020

   од 15.04.2020.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 20.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова,  број 404-98-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-98-4/2020 од  03.04.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 03.04.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-98-10/2020 од 15.04.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-98-11/2020 од 21.04.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су  радови- Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод  

   атмосферских падавина.

   -Позив за подношење понуда  број  404-98-4/2020 од 03.04.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 03.04.2020.године и на званичном сајту општине Александровац, 

    дана 03.04.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 15.04.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-98-2/2020  од 20.03.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………4.166.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

 

Број под којим је

понуда заведена

Назив понуђача
404-98-6/2020  од 

15.04.2020.године

Zajednička ponuda: D.O.O. “PRIBANOVIĆ M COMPANY“ ALEKSANDROVAC, Стубал, бб, 37230 Александровац и

D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље

404-98-7/2020  од 

15.04.2020.године

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац
404-98-8/2020  од 

15.04.2020.године

“MIRAS-B “ D.O.O. Лесеновци, бб, 37230 Александровац

      Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3(три) благовремене  понуде: 

 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-98-6/2020 од 15.04.2020.год.

број Понуђача:

1 од 10.04.2020.год.

Zajednička ponuda: D.O.O. “PRIBANOVIĆ M COMPANY“ ALEKSANDROVAC, Стубал, бб, 37230 Александровац и

D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље

 

3.488.150,00

2. број  Наручиоца:

404-98-7/2020 од 15.04.2020.год.

број Понуђача:

33-04  од 10.04.2020. год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац 3.221.721,00
3. број  Наручиоца:

404-98-8/2020 од 15.04.2020.год.

број Понуђача:

19  од 15.04.2020. год.

“MIRAS-B “ D.O.O. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 3.680.700,00

 

 

4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Група понуђача: D.O.O. “PRIBANOVIĆ M COMPANY“ ALEKSANDROVAC, Стубал, бб, 37230 Александровац и D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље,  доставили су доказе да испуњавају основне услове и то:

-Изјаве Групе понуђача попуњене печатом, оверене и потписане.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет: Извештај о бонитету за јавне набавке БОНЈН-сажети биланс стања и успеха за 2016, 2017 и  2018 годину, члана Групе понуђача  D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље.

-за технички  капацитет: Фотокопија пописне листе постројења и опреме на дан 31.12.2019.године, члана Групе понуђача D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Групе понуђача: D.O.O. “PRIBANOVIĆ M COMPANY“ ALEKSANDROVAC, Стубал, бб, 37230 Александровац и D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље, у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.2) Понуђач С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву Понуђача попуњену печатом, оверену и потписану.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет: Биланс успеха за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.године; Биланс успеха за период од 01.01.2017 до 31.12.2017.године и Биланс успеха за период  од 01.01.2018 до 31.12.2018. године.

-за технички  капацитет за део механизације Понуђач је доставио фотокопију књиге  основних средстава на дан 31.12.2019.године и картице основних средстава за наведену механизацију, у којој је видно означена техничка опрема-механизација, а за део механизације уговор о закупу грађевинске механизације  са пописном листом Закуподавца у прилогу.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  понуђача: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац, у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.3) Понуђач: “MIRAS-B “ D.O.O. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву Понуђача попуњену печатом, оверену и потписану.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет: Биланс успеха за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.године; Биланс успеха за период од 01.01.2017 до 31.12.2017.године и Биланс успеха за период  од 01.01.2018 до 31.12.2018. године.

-за технички  капацитет: Фотокопију Књиге основних средстава на дан 31.12.2019.године у којој је видно означена техничка опрема-механизација.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  понуђача: “MIRAS-B “ D.O.O. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3(три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац 3.221.721,00 100 х 3.221.721,00/3.221.721,00=100
2. Zajednička ponuda: D.O.O. “PRIBANOVIĆ M COMPANY“ ALEKSANDROVAC, Стубал, бб, 37230 Александровац и

D.O.O.“LABUD PLUS“ PRIJEPOLJE, Ивање, бб, 31300 Пријепоље

3.448.150,00 100 х 3.221.721,00/3.488.150,00=92,36
3. “MIRAS-B “ D.O.O. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 3.680.700,00 100 х 3.221.721,00/3.680.700,00=87,53

 

Комисија  констатује да је понуда  број  404-98-7/2020 од 15.04.2020. године, Понуђача  

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац,   број Понуђача 33-04 од 10.04.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина,  број ЈН 1.3.9.Р/2020  са Понуђачем:

       – С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ,

         Крушевица, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….....3.221.721,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………644.344,20 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………..3.866.065,20 динара.

 

– Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним радовима.

-Радови ће се изводити сукцесивно,  закључно са 31.12.2020.године.

-Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.9.Р/2020-Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  33-04  од  10.04.2020.године  (број Наручиоца 404-98-7/2020 од 15.04.2020.године), додељује Понуђачу:

 

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Крушевица, бб, 37230 Александровац.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе

у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима

јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06  у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                    

 Начелник, 

Општинске управе                              

 Иван Новаковић, дипл. правник       

Print Friendly, PDF & Email