«

»

апр 08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.8.Р/2019 – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-107-15/2019
Датум:08.04.2019.године 
 

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-107-13/2019  од  05.04.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.8.Р/2019 

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број  ЈН 1.3.8.Р/2019 Чишћење канала, шибља,  

   растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, додељује се:

 

Групи понуђача:

-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“ Крушевица, бб,

37230 Александровац и

-“Saba Belča“ d.o.o.

17523 Прешево,

ул. Салвадора Аљендеа 22,

 

   број понуде Понуђача 71-03 од 28.03.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-107-7/2019

   од 29.03.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 06.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова,  број 404-107-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-107-4/2019 од  14.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 14.03.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-107-13/2019  од 29.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-107-14/2019 од  05.04.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови-Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод

    атмосферских падавина.

 

   -Позив за подношење понуда број 404-107-4/2019 од 14.03.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 14.03.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 29.03.2019.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-107-2/2019 од  06.03.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

 

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

 

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено  5 (пет)  благовремених  понуда.

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-107-6/2019 “МЛАДОСТ“ АД,37230 Александровац, ул. Омладинска, бр. 106 29.03.2019.године

 

404-107-7/2019 Група понуђача:-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“ Крушевица, бб,

37230 Александровац и -“Saba Belča“ d.o.o.17523 Прешево,

ул. Салвадора Аљендеа 22

29.03.2019.године
404-107-8/2019 “РАЗВИТАК“ Д.О.О,Ул. 29. Новембар, 86, 37230 Александровац 29.03.2019.године

 

404-107-9/2019 “Аутопромет“ Д.О.О, Витково, бб, 37230 Александровац 29.03.2019.године

 

404-107-10/2019 “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 29.03.2019.године

 

 

 Неблаговремених понуда није било.   

                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу  је достављено 5 (пет) благовремених  понуда чија је понуђена цена:

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-107-6/2019

од 29.03.2019.год.

бр.Понуђача:162  од  29.03.2019. год.

“МЛАДОСТ“ АД,

37230 Александровац,

ул. Омладинска, бр. 106

807.772,00
2. Бр.  Наручиоца:404-107-7/2019

 од 29.03.2019.год.

бр.Понуђача: 71-03 од 28.03.2019.год.

Група понуђача:-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“ Крушевица, бб, 37230 Александровац и -“Saba Belča“ d.o.o.

17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа 22

671.104,00
3. Бр.  Наручиоца:404-107-8/2019

 од 29.03.2019.год.

бр. Понуђача:2 од 29.03.2019.године

“РАЗВИТАК“ Д.О.О,Ул. 29. Новембар, 86, 37230 Александровац 792.554,00
4. Бр.  Наручиоца:404-107-9/2019

 од 29.03.2019.год.

бр. Понуђача:1 од 27.03.2019.године

“Аутопромет“ Д.О.О, Витково, бб,

 37230 Александровац

809.340,00
5. Бр.  Наручиоца:404-107-10/2019

 од 29.03.2019.год.

бр. Понуђача: 17 од 25.03.2019.године

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб,

37230 Александровац

766.970,00

  

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

           Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  

           услова.

 

    4.3.Достављене понуде број: 404-107-6/2019 од 29.03.2019.год, “МЛАДОСТ“АД, 37230 Александровац,

          ул. Омладинска, бр. 106;  404-107-7/2019 од 29.03.2019.год,  Групе понуђача:  СЗР “ БЕТОН СТИЛ

          РАЦА“ Крушевица, бб, 37230 Александровац и “Saba Belča“ d.o.o.17523 Прешево, ул. Салвадора 

          Аљендеа 22, 404-107-8/2019 од 29.03.2019.год;  “РАЗВИТАК“ Д.О.О,Ул. 29. Новембар, 86,

          37230 Александровац, 404-107-9/2019 од 29.03.2019.год, “Аутопромет“ Д.О.О, Витково, бб,

          37230 Александровац и  404-107-10/2019 од 29.03.2019.год, “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб,

          37230 Александровац  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.

          Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

          достављених понуда.

 

    4.4.Свих 5 (пет) достављених понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним

          набавкама  су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5 (пет) благовремених, одговарајућих  и прихватљивих

   понуда,  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу 

   ранг листу:

 

   Ранг листа:

 

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“Крушевица, бб, 37230 Александровац и -“Saba Belča“ d.o.o.17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа 22 671.104,00
2. “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 766.970,00
3. “РАЗВИТАК“ Д.О.О,Ул. 29. Новембар, 86,37230 Александровац 792.554,00
4. “МЛАДОСТ“ АД, 37230 Александровац, ул. Омладинска, бр. 106 807.772,00
5. “Аутопромет“ Д.О.О, Витково, бб, 37230 Александровац 809.340,00

           

Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-107-7/2019 од 29.03.2019. године,

Групе понуђача: -СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“Крушевица, бб, 37230 Александровац и -“Saba Belča“ d.o.o.17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа 22, број Понуђача  71-03 од 28.03.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о чишћењу канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, број

ЈН 1.3.8.Р/2019  са понуђачем:

 

       – Група понуђача:

-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“Крушевица, бб, 37230 Александровац и

-“Saba Belčad.o.o.17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа 22,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......671.104,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………….134.220,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..805.324,00 динара.

 

Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана

                                испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним радовима.

 

Радови ће се изводити сукцесивно,  закључно са 31.12.2019.године.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.8.Р/2019-Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  71-03 од  28.03.2019.године  (број Наручиоца 404-107-7/2019  од  29.03.2019.године), додељује Понуђачу:

 

Група понуђача:

-СЗР “ БЕТОН СТИЛ РАЦА“Крушевица, бб, 37230 Александровац и

-“Saba Belčad.o.o.17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа 22.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email