«

»

сеп 25

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.8.Р/2018 – Поправка пропуста и мостова

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-111-11/2018
Датум:25.09.2018.године.
 
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-111-10/2018 од 24.09.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.8.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.8.Р/2018-Поправка пропуста и мостова

  додељује се понуђачу

 

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29 новембар бб, Александровац,

 

  број понуде 331/18 од  20.09.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-111-7/2018 од 21.09.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 Наручилац је дана 27.04.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-111-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-111-4/2018 од 22.08.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 22.08.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 27.08.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-111-9/2018 од 21.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-111-10/2018 од 24.09.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Поправка пропуста и мостова

   -Позив за подношење понуда  број  404-111-4/2018 од 22.08.2018.године објављен је на Порталу

     Управе за јавне набавке дана 22.08.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,

     дана 27.08.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 21.09.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-111-2/2018 од  27.04.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………5.000.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

 -404-111-6/2018  од  21.09.2018.године,             Група понуђача:

  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр,

  Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

  PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора

                                                                               Аљендеа, бр. 22, 17523 Прешево

 

-404-111-7/2018  од  21.09.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

   Неблаговремених понуда није било.           

                                                 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две) благовремене  понуде:           

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-111-6/2018

од 21.09.2018.год.

број Понуђача:219-9 од 07.09.2018. год

-Група Понуђача:

С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“

Раца Радован Мијатовић пр.

Александровац,Крушевица,бб

37230Александровац и

„САБА-БЕЛЧА“Д.О.О. ПРЕШЕВО

  Салвадора Аљендеа,бр.22,17523

  Прешево

4.965.340,00
2. број  Наручиоца:

404-111-7/2018

 од 21.09.2018.год.

број Понуђача:331/18 од 20.09.2018.год

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул.29.новембар,бб

37230Александровац

3.256.700,00

 

  4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

  Достављене понуде садрже обавезне и додатне услове као и сву потребну тражену документацију

За предметну јавну набавку.

  4.3.Достављене понуде број :404-111-6/2018 од 21.09.2018 Групе понуђача: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“   Раца  Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22, 17523 Прешево.(заводни број Понуђача 219-9  07.09.2018год ) и Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230   Александровац; 404-111-7/2018 од 21.09.2018.год.(заводни број Понуђача 331/18 од 20.09.2018.год),  не садрже ни један од 5 наведених  разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним   набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених   понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5) Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                              Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                                    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

  

Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

3.256.700,00 100х3.256.700,00/3.256.700,00=100
2.. Група Понуђача:

С.З.Р.“БЕТОН СТИЛ“

Раца Радован Мијатовић пр.

Александровац,Крушевица,бб

37230Александровац и

„САБА-БЕЛЧА“Д.О.О. ПРЕШЕВО Салвадора Аљендеа,бр.22,1752 Прешево

4.965.340,00 100х3.256.700,00 /4.965.340,00=65,59

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-111-7/2018 од 21.09.2018. године, понуђача

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ул.29 новембар бб 37230 Александровац  број Понуђача 331/18 од 20.09.2018.године

најповољнија.

7) Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Поправку пропуста и мостова  број ЈН 1.3.8.Р/2018  са понуђачем:

       –Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ул.29. новембар бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......3.256.700,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………651.340,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..3.908.040,00 динара.

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења у  посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.8.Р/2018-Поправка пропуста и мостова којом се уговор о јавној набавци за понуду број 331/18 од 20.09.2018.год. (број Наручиоца 404-111-7/2018 од 21.09.2018.године), додељује Понуђачу:

   

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ул. 29 новембар бб, Александровац.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                          

3.Архиви

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email