«

»

јул 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.31.Р /2019-Санација дома културе у    Доњој Великој Врбници

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1769/2019
Датум:17.07.2019.године

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-176-8/2019 од  10.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.31.Р /2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.31.Р/2019 Санација дома културе у

   Доњој Великој Врбници,  додељује се понуђачу:

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

   број понуде  224/19 од 08.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-176-6/2019 од  

   08.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 03.06.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-176-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-176-4/2019 од  07.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 07.06.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-176-7/2019 од  08.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-176-8/2019 од  10.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:  

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација дома културе у Доњој Великој Врбници, редни број

   1.3.31.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-176-4/2019 од 07.06.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 07.06.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 08.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-176-2/2019  од  03.06.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:         

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-176-6/2019 од 08.07.2019.год. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

 Неблаговремених понуда није било.                                                              

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена 1(једна) благовремена  понуда:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-176-6/2019 од 08.07.2019.год.

број Понуђача:

224/19 од 08.07.2019.год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

828.942,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављена понуда број: 404-176-6/2019 од 08.07.2019.године (број Понуђача:224/19 од

      08.07.2019.године), Понуђача Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб,

      37230 Александровац  не садржи ни  један од 5 наведених  разлога  по основу члана 106.Закона  о

      јавним набавкама (“Службени гласник РС,  бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за  одбијање   

      достављене  понуде.

 4.4.Достављена  понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

                                                          из  понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                      

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                              

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

828.942,00 100 х 828.942,00/828.942,00=100,00

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-176-6/2019 од 08.07.2019. године, Понуђача

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац, број Понуђача

224/19  од 08.07.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију  дома културе у Доњој Великој Врбници, редни број 1.3.31.Р/2019, са Понуђачем:

 

       – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………..... 828.942,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………165.788,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………......994.730,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

                                      ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 20 и словима (двадесет) календарских дана  рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 20 (дведесет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

       завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.31.Р/2019-Санација  дома културе у Доњој Великој Врбници, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  224/19 од 08.07.2019.године (број Наручиоца  404-176-6/2019  од  08.07.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

-Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

                                                                       

 Начелник  Општинске управе,  

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email