«

»

јул 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.25.Р /2019 – Санација дома културе у Суботици

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-17411/2019
Датум:19.07.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-174-9/2019 од  18.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.25.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.25.Р/2019 Санација дома културе у

   Суботици,  додељује се понуђачу:

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

   број понуде  217/19 од 05.07.2019.године,  број понуде  код  наручиоца  404-174-6/2019 од  

   05.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 03.06.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-175-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-174-4/2019 од  05.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 05.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 11.06.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-174-7/2019 од  05.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-174-9/2019 од  18.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:   

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација дома културе у Суботици, редни број 1.3.25.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-174-4/2019 од 05.06.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 05.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана

    11.06.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 05.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-174-2/2019  од  03.06.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..2.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:         

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-174-6/2019 од 05.07.2019.год. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

Неблаговремених понуда није било.                                                   

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

4.1. Наручиоцу је  достављена 1(једна) благовремена  понуда:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-174-6/2019 од 05.07.2019.год.

број Понуђача:

217/19 од 05.07.2019.год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

1.944.840,00

   

 Рачунском контролом достављене понуде Комисија је утврдила  да је Понуђач Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ направио рачунске грешке погрешним преношењем износа који је исправно израчунат.

    Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем од Понуђача, дописом број 404-174-8/2019 од 11.07.2019.године,  да у року од 3 (три) дана од дана добијања Захтева Комисији Наручиоца достави писану сагласност за исправку уочених рачунских грешака у достављеној понуди.

    У остављеном року  Понуђач је доставио Комисији Наручиоца дана 11.07.2019.године тражену сагласност у којој се изјаснио  да је  сагласан са  исправком рачунских грешака.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака  Комисија је констатовала да је Наручиоцу достављена понуда са следећим ценама:

 

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-174-6/2019 од 05.07.2019.год.

број Понуђача:

217/19 од 05.07.2019.год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

1.935.840,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђач je доставиo потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављена понуда број: 404-174-6/2019 од 05.07.2019.године (број Понуђача:217/19 од

      05.07.2019.године), Понуђача Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб,

      37230 Александровац  не садрже ни  један од 5 наведених  разлога  по основу члана 106.Закона  о

      јавним набавкама (“Службени гласник РС,  бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за  одбијање   

      достављенe  понудe.

 4.4.Достављена  понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

                                                          из  понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

 

 

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

1.935.840,00 100 х 1.935.840,00/1.935.840,00=100,00

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-174-6/2019 од 05.07.2019. године, Понуђача

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац, број Понуђача

217/19  од 05.07.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију  дома културе у Суботици, редни број 1.3.25.Р/2019, са Понуђачем:

       – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………..1.935.840,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………387.168,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………………….....2.323.008,00 динара.     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

                                      ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 30 и словима (тридесет) календарских дана  рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 20 (двадесет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

       завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.25.Р/2019-Санација  дома културе у Суботици, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  217/19 од 05.07.2019.године (број Наручиоца  404-174-6/2019  од  05.07.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

-Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email