«

»

јун 27

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.24.Р/2018 – Изградња игралишта у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-133-13/2018
Датум:26.06.2018.године.
 
 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-133-13/2018 од 25.06.2018.године, Начелник Општинске управе Општине Александровац доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

број ЈН 1.3.24.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова број ЈН 1.3.24.Р/2018- Изградња игралишта у

   Кожетину, додељује се понуђачу

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце

број понуде 22-06/18 од 22.06.2018. год, број понуде код наручиоца 404-133-8/2018 од 22.06.2018.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

     Наручилац је дана 08.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова број 404-133-1/2018.

     Позив за подношење понуда број 404-133-4/2018 од 12.06.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке дана 12.06.2018.године.

     Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-133-11/2018 од 22.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-133-12/2018 од 25.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови- Изградња игралишта у Кожетину.

   -Позив за подношење понуда број 404-133-4/2018 од 12.06.2018.године објављен је на Порталу

   Управе за јавне набавке дана 12.06.2018.године.

-Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

   у Александровцу дана 22.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

   набавку формиране Решењем Наручиоца број 404-133-2/2018 од 08.06.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена             Назив понуђача

-404-133-6/2018 од 22.06.2018.године,           -“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

-404-133-7/2018 од 22.06.2018.године,           -Група понуђача:С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован

                                                                                Мијатовић ПР и ПТГП “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О.Прешево.

-404-133-8/2018 од 22.06.2018.године,           – “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце.

-404-133-9/2018 од 22.06.2018.године,          -Д.О.О. “ГРАЂИНГ“, ул. 29. Новембар, бб, Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.

                                                  

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

4.1. Наручиоцу су достављене 4 (четири) благовремене понуде:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа у динарима
1. број Наручиоца:

404-133-6/2018

од 22.06.2018.год.

број Понуђача:43 од 19.06.2018. год

“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац

 

 

1.186.040,00
2. број Наручиоца:

404-133-7/2018

од 22.06.2018.год.

број Понуђача:122-6 од 21.06.2018.год

Група понуђача:С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован                                                                        Мијатовић ПР и ПТГП “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О.Прешево 1.244.840,50
3. број Наручиоца:

404-133-8/2018

од 22.06.2018.год.

број Понуђача:22-06/18 од 22.06.2018.год

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.        

Ђуревац-Блаце

1.005.660,00
4. број Наручиоца:

404-133-9/2018

од 22.06.2018.год.

број Понуђача189/18 од 21.06.2018.год.

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“

ул.29.Новембар, бб,

37230 Александровац

1.092.770,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

     Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености обавезних и додатних услова.

 

4.3.Достављене понуде број:404-133-6/2018 од 22.06.2018.год.(заводни број Понуђача 43 од

     19.06.2018.год, Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац; 404-133-7/2018 од

     22.06.2018.год.(заводни број Понуђача 122-6 од 21.06.2018.године, Групе понуђача:С.З.Р. “БЕТОН

     СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић ПР и ПТГП “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О.Прешево; 404-133-8/2018 од

     22.06.2018.год.(заводни број Понуђача 22-06/18 од 22.06.2018.године, Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ-

     ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце и 404-133-9/2018 од 22.06.2018.год. (заводни број Понуђача

     189/18 од 21.06.2018.године, Понуђача Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29.Новембар, бб, 37230 Александровац;

     “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац не садрже ни један од 5 наведених разлога по

     основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

     за одбијање достављених понуда.

 

4.4.Достављене понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

       Понуде су благовремене, одговарајуће и прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе бодова:

   -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   -Број бодова за наведени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

Могућ број бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                    

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                               

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 4 (четири) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде, Наручилац је на основу критеријума најнижа понуђена цена формирао следећу ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

1.005.660,00 100х1.005.660,00/1.005.660,00=100
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“,

ул. 29. Новембар, бб, Александровац.

 

1.092.770,00 100х1.005.660,00/1.092.770,00=92,03
3. “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац 1.186.040,00 100х1.005.660,00/1.186.040,00=84,79
4. Група понуђача:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“

Раца Радован Мијатовић ПР

и ПТГП “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. Прешево

1.244.840,50 100х1.005.660,00/1.244.840,50=80,10

           Комисија констатује да је понуда број 404-133-8/2018 од 22.06.2018. године, понуђача

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце, број Понуђача 22-06/18 од 22.06.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

     Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Изградњу игралишта у Кожетину, број ЈН 1.3.24.Р/2018 са:

       “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.005.660,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….201.132,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..….1.206.792,00 динара.

 

     -Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у року од 45 дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним радовима.

     -Рок извођења радова је: 15 и словима (петнаест) календарских дана рачунајући од дана увођења у

     посао (максимално може бити 15 (петнаест) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни рок за квалитет изведених радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

     свих радова и предаје окончане ситуације (Правилник о миниламним гарантним роковима за

     поједине врсте објеката односно радова (Сл. гласникРС, број 93/2011)).

 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца Начелник Општинске управе Општине Александровац прихватио је предлог Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова, број ЈН 1.3.24.Р/2018-Изградња игралишта у Кожетину, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 22-06 од 22.06.2018.год.

(број Наручиоца 404-133-8/2018 од 22.06.2018.године), додељује Понуђачу:

  

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                    

Начелник Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email