«

»

јун 27

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.19.Р/2018 – Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-125-10/2018
Датум:26.06.2018.године.
 

             На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-125-9/2018 од 25.06.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.19.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности радова  број ЈН 1.3.19.Р/2018- Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу,  додељује се понуђачу

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“, ул. 29.Новембар, 37230 Александровац

  број понуде 187/18  од  20.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-125-6/2018 од 21.06.2018.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

      Наручилац је дана 25.05.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова број 404-125-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-125-4/2018 од 11.06.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.06.2018.године.  

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-125-8/2018  од  21.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-125-9/2018 од 25.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу.

   -Позив за подношење понуда  број  404-125-4/2018 од 11.06.2018.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 11.06.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 21.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-125-2/2018 од  25.05.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….1.666.667,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-125-6/2018  од  21.06.2018.године,           – Д.О.О.“ГРАЂИНГ“, ул. 29.Новембар,37230 Александровац.

-404-125-7/2018  од  21.06.2018.године,           -Група понуђача:

      1)Трговинска радња “ДМ ТРЕНД“ Крушевац,

          ул. Југ Богданова, бр. 32 и

                                                                                   2)“ИНЖЕЊЕРИНГ АЛФА“ Крушевац, ул.IV Црногорске

                                                                                       пролетерске бригаде, бр. 2/20.

   Неблаговремених понуда није било.            

                                                 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две) благовремене  понуде:

 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-125-6/2018

од 21.06.2018.год.

број Понуђача:43 од 19.06.2018. год

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“

ул.29.Новембар, бб,

 37230 Александровац

1.346.660,00
2. број  Наручиоца:

404-125-7/2018

 од 21.06.2018.год.

број Понуђача:20-6/18 од 20.06.2018.год

Група понуђача:1)Трговинска радња “ДМ ТРЕНД“ Крушевац, ул. Југ Богданова, бр. 32 и  2)“ИНЖЕЊЕРИНГ АЛФА“ Крушевац,

ул. IV Црногорске пролетерске бригаде, бр. 2/20.

1.552.535,00

 

4.2.Понуда бр.404-125-7/2018 од 21.06.2018.године (бр. Понуде Групе понуђача 20-6/18 од 20.06.2018.год)

      Групе понуђача:1)Трговинска радња “ДМ ТРЕНД“ Крушевац, ул. Југ Богданова, бр. 32 и 

      2)“ИНЖЕЊЕРИНГ АЛФА“ Крушевац, ул. IV Црногорске пролетерске бригаде, бр. 2/20 има битних

      недостатака  по основу члана 81. Став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.

      124/12, 14/15 и 68/15) Група понуђача није доставила, као саставни део понуде Споразум којим се

      Понуђачи из Групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  и из тог

      разлога понуда је одбијена и неће се узети у разматрање и рангирање.

 

4.3.Достављена понуда бр. 404-125-6/2018 од 21.06.2018.године (број Понуђача 187/18 од 20.06.2018.год.)

      понуђача Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, ул. 29. Новембар, бб, не садржи ни један од 5 наведених

     разлога по основу  члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и

     68/15) за одбијање достављене понуде. Наведена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33)

     Закона о јавним набавкама  благовремена, одговарајућа и прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

 Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

 

 

 

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О.“ГРАЂИНГ“

ул.29.Новембар, бб,

 37230 Александровац

1.346.660,00 100х1.346.660,00/1.346.660,00=100

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-125-6/2018 од 21.06.2018. године, понуђача

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29.Новембар, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 187/18 од 20.06.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу,  број ЈН 1.3.19.Р/2018  са:

       – Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29.Новембар, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.346.660,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….269.332,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..….1.615.992,00 динара.

 

      -Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у року од 45 дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 30 и словима (тридесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења у

      посао (максимално може бити 30 (тридесет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације (Правилник о минималним гарантним роковима за

      поједине врсте објеката односно радова  (Сл. Гласник РС, број 93/2011)). 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.19.Р/2018-Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 187/18 од 20.06.2018.год.(број Наручиоца 404-125-6/2018 од 21.06.2018.године), додељује Понуђачу:    

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29.Новембар, бб, 37230 Александровац

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                 

Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email