«

»

јул 09

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.17.Р/2018 – Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-10315/2018
Датум:09.07.2018.године.
  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-103-14/2018 од 09.07.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.17.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.17.Р/2018- Санација  локалних путева

   (Плоча, Јелакци, Латковац и Пуховац),  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, Александровац,

   број понуде 47 од  25.06.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-103-9/2018 од 29.06.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

      Наручилац је дана 25.04.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-103-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-103-4/2018 од 30.05.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 30.05.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 04.06.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-103-13/2018 од 29.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-103-14/2018 од 09.07.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

  1)Предмет јавне набавке су радови-Санација  локалних путева (Плоча, Јелакци, Латковац и Пуховац).

   -Позив за подношење понуда  број  404-103-4/2018 од 30.05.2018.године објављен је на Порталу

     Управе за јавне набавке дана 30.05.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,

     дана 04.06.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 29.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-103-2/2018 од  25.04.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………24.345.833,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-103-6/2018  од  29.06.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

-404-103-7/2018  од  29.06.2018.године,            -Група понуђача:

  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр,

  Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

  PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора

  Аљендеа, бр. 22, 17523 Прешево,

-404-103-8/2018  од  29.06.2018.године,          – “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце,

-404-103-9/2018  од  29.06.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.           

                                                

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде:           

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-103-6/2018

од 29.06.2018.год.

број Понуђача:212/18 од 28.06.2018. год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

17.104.010,00
2. број  Наручиоца:

404-103-7/2018

 од 29.06.2018.год.

број Понуђача:131-6 од 28.06.2018.год

         -Група понуђача:

  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр,

  Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац и

  PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора

  Аљендеа, бр. 22, 17523 Прешево

15.997.386,00
3. број  Наручиоца:

404-103-8/2018

 од 29.06.2018.год.

број Понуђача:29-06/18 од 29.06.2018.год

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце 15.100.050,00
4. број  Наручиоца:

404-103-9/2018

 од 29.06.2018.год.

број Понуђача:47 од 25.06.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац 14.994.865,00

 

  4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

       Достављена понуда број 404-103-7/2018 од 29.06.2018.године (број Понуђача 131-6 од 28.06.2018.год)

       Групе понуђача: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић пр, Александровац, Крушевица, бб,

       37230 Александровац и PTGP  “SABA BELČA“ D.O.O.  PREŠEVO, Салвадора Аљендеа, бр. 22,

       17523 Прешево, има битних  недостатака по основу члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама-

       Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне

       набавке није потписан од стране једног понуђача –од стране  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован

       Мијатовић пр, Аександровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац, па из напред наведеног разлога

       је одбијена и неће се узети у даље разматрање и рангирање.    

       

  4.3.Достављене понуде број:404-103-6/2018 од 29.06.2018.год.(заводни број Понуђача 212/18 од

       28.06.2018. год), Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230

       Александровац; 404-103-8/2018 од 29.06.2018.год.(заводни број Понуђача 29-06/18 од 29.06.2018.год),

       Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце и 404-103-9/2018 од 29.06.2018.год.

       (заводни број Понуђача 47 од 25.06.2018.год) Понуђача  “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230

       Александровац не садрже ни један од 5 наведених  разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним  

       набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених  

       понуда.

 

   4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб,

37230 Александровац

14.994.865,00 100х14.994.865,00/14.994.865,00=100
2. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце 15.100.050,00 100х14.994.865,00/15.100.050=99,30
3. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

17.104.010,00 100х14.994.865,00/17.104.010,00=87,67

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-103-9/2018 од 29.06.2018. године, понуђача

“Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац, број Понуђача 47  од 25.06.2018.године

најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију  локалних путева (Плоча, Јелакци, Латковац и Пуховац),  број ЈН 1.3.17.Р/2018  са понуђачем:

 

       -“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......14.994.865,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………2.998.973,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..17.993.838,00 динара.

 

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

       ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења у

      посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.17.Р/2018- Санација  локалних путева (Плоча, Јелакци, Латковац  и Пуховац), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 47 од 25.06.2018.год. (број Наручиоца 404-103-9/2018 од 29.06.2018.године), додељује Понуђачу:

   

“Мирас-Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб, Александровац.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

       

 Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email