«

»

мај 06

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.16.Р /2019 ЈН 1.3.16.Р/2019 – Санација локалних путева (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-109-11/2019
Датум:06.05.2019.године  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-109-10/2019 од 03.05.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.16.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.16.Р/2019Санација локалних путева

   (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица),  додељује се понуђачу

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

    број понуде  34  од  19.04.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-109-7/2019 од  24.04.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 06.03.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-109-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-109-4/2019 од  25.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 25.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 29.03.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-109-9/2019 од  24.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-109-10/2019 од  03.05.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:          

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација локалних путева ( Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и

   Лесковица), редни број 1.3.16.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-109-4/2019 од 25.03.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 25.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 29.03.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 24.04.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-109-2/2019  од  06.03.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………18.060.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Н а з и в    и л и     ш и ф р а    п о н у ђ а ч а
404-109-6/2019 од 24.04.2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

404-109-7/2019 од 24.04.2019 “Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

          Неблаговремених понуда није било.  

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две) благовремене  понуде:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-109-6/2019 од 24.04.2019.год.

број Понуђача:

24-04/19 од 24.04.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

18.000.920,00

 

2. број  Наручиоца:

404-109-7/2019  од 24.04.2019.год.

број Понуђача:

34 од 19.04.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

 

17.968.350,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављене понуде број: 404-109-6/2019 од 24.04.2019.године (број Понуђача: 24-04/19 од

      24.04.2019.године), Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ)  и

      404-109-7/2019 од 24.04.2019.године (број Понуђача: 34 од 19.04.2019.године) Понуђача “Мирас-Б“

      д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана

      106.Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС,  бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за

       одбијање  достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

17.968.350,00 100 х 17.968.350,00/17.968.350,00=100
2. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

18.000.920,00 100 х 17.968.350,00/ 18.000.920,00=99,82

 

   Комисија  констатује да је понуда  број  404-109-7/2019 од 24.04.2019. године, Понуђача

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац, број Понуђача 34 од 19.04.2019.год.  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију локалних путева (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица),

  редни број 1.3.16.Р/2019, са Понуђачем:

 

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......17.968.350,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………3.593.670,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………......21.562.020,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана.    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације.                                                                                                  

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.16.Р/2019-Санација  локалних путева (Латковац 1, 2 и 3, Пуховац и Лесковица), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 34  од  19.04.2019.године (број Наручиоца  404-109-7/2019 од 24.04.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                       

 Начелник  Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email