«

»

јул 04

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.16.Р/2018- Санација  локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-90-13/2018
Датум:04.07.2018.године.
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-90-12/2018 од 29.06.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.16.Р/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.16.Р/2018- Санација  локалних путева

  (Горња Врбница, Доњи Вратари, Плеш, Бзенице и Ракља),  додељује се понуђачу

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

 број понуде 25-06/18 од  25.06.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-90-7/2018 од 25.06.2018.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

      Наручилац је дана 30.03.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-90-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-90-4/2018 од 25.05.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 25.05.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 21.06.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-90-11/2018 од 25.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-90-12/2018 од 29.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  локалних путева (Горња Врбница, Доњи Вратари,

    Плеш, Бзенице и Ракља).

   -Позив за подношење понуда  број  404-90-4/2018 од 25.05.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 25.05.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 21.06.2018.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 25.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-90-2/2018 од  30.03.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….17.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-90-6/2018  од  25.06.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                          ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

-404-90-7/2018  од  25.06.2018.године,            -“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

-404-90-8/2018  од  25.06.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

   Неблаговремених понуда није било.                                                            

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде:           

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-90-6/2018

од 25.06.2018.год.

број Понуђача:208/18 од 22.06.2018. год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

 

12.334.260,00

2. број  Наручиоца:

404-90-7/2018

 од 25.06.2018.год.

број Понуђача:25-06/18 од 25.06.2018.год

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце

 

10.197.900,00

3. број  Наручиоца:

404-90-8/2018

 од 25.06.2018.год.

број Понуђача:48 од 25.06.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб,

37230 Александровац

 

 

11.239.705,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

  4.3.Достављене понуде број:404-90-6/2018 од 25.06.2018.год.(заводни број Понуђача 208/18 од

        22.06.2018.године), Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29.новембар, бб, 37230

       Александровац; 404-90-7/2018 од 25.06.2018.год.(заводни број Понуђача 25-06/18 од  

        25.06.2018.године), Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце  и

        404-90-8/2018 од 25.06.2018.год.(заводни број Понуђача 48 од 25.06.2018.године), Понуђача    

        “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац  не садрже ни један од 5 наведених разлога  

        по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и

        68/2015) за одбијање  достављених понуда.

   4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  3 (три)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

10.197.900,00 100х10.197.900,00/10.197.900,00=100
2. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

11.239.705,00 100х10.197.900,00/11.239.705,00=90,73
3. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

12.334.260,00 100х10.197.900,00/12.334.260,00=82,68

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-90-7/2018 од 25.06.2018. године, понуђача

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце, број Понуђача 25-06/18  од 25.06.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санација  локалних путева (Горња Врбница, Доњи Вратари, Плеш, Бзенице и Ракља),  број ЈН 1.3.16.Р/2018  са:

       -“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………….…..….....10.197.900,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………………..2.039.580,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....……..12.237.480,00 динара.

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

       ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских  дана  рачунајући од дана

        увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).

      -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

       свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.16.Р/2018- Санација  локалних путева (Горња Врбница, Доњи Вратари, Плеш, Бзенице и Ракља), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 25-06/18 од 25.06.2018.год. (број Наручиоца 404-90-7/2018 од 25.06.2018.године), додељује Понуђачу:

   

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                   

 Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email