«

»

авг 31

Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 1.3.15.Р/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-110-15/2017
Датум:31.08.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалног пута Лесковица, редни

   број 1.3.15.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………….. 11.614.500,00  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….. 13.937.400,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3(три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….12.495.448,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.614.500,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….12.495.448,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.614.500,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач извршава уговор као група понуђача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:18.08.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:29.08.2017.године.

12)Основни подаци о Групи понуђача:1) Д.О.О. “Грађинг“ Александровац, Адреса:29. Новембар

      бб, 37230 Александровац,           Матични број:07844263, ПИБ:100364600 и 2)“Ratko Mitrović

      Contruction“  д.о.о, Чачак, Булевар Танаска Рајића, број 35, 32000 Чачак, Матични број: 20260424,

      ПИБ:104884983,    Телефон:037 759 122.

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.   

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email