«

»

авг 18

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.15.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-110-12/2017
Датум:18.08.2017.године 

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-110-11/2017 од 16.08.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.15.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.15.Р/2017- Санација локалног пута Лесковица,  додељује се:

   Групи понуђача:     

 1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,  ул.29. новембар, бб,  37230 Александровац,

 2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића,  бр. 35, 32000 Чачак.

бр. понуде 218/17 од 07.08.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-110-7/2017 од  11.08.2017.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 26.04.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-110/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-110-3/2017 од  12.07.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.07.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 18.07.2017.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-110-10/2017 од  11.08.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број

404-110-11/2017 од  16.08.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација локалног пута Лесковица

  -Позив за подношење понуда  број 404-110-3/2017 од  12.07.2017.године објављен је на   

   Порталу  Управе   за јавне набавке дана 12.07.2017.год. и на Порталу Службеног

   гласника РС,  дана 18.07.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше

   Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 11.08.2017.године са почетком у 11:00

   часова, од стране  Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  

   404-110-1/2017 од  26.04.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………12.500.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су  достављене три благовремене понуде.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-110-6/2017 од 10.08.2017.године,    Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац ;

   -404-110-7/2017 од 11.08.2017.године,    Група понуђача:Д.О.О.“Грађинг“ Александровац,

                                                                         ул.29.новембар, бб, Александровац  и

                                                                 “Ratko Mitrović Construction“d.o.o. Чачак, Булевар

Танаска Рајића, бр. 35 и

   -404-110-8/2017 од 11.08.2017.године     “Мирас-Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб,

 37230 Александровац.

 

Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1.Понуђачи су доставили следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац

 

Група понуђача:

1.Д.О.О. “Грађинг“

  Александровац,

  ул.29. новембар, бб,

  37230 Александровац

2.“Ratko Mitrović  

 Сonstruction’’ d.o.o.

  Булевар Танаска Рајића,

  бр. 35, 32000 Чачак

“Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб,

37230 Александровац

 

 

 

 

 

 

 

Доказ

Обавезни услови ДА ДА ДА
Додатни услови ДА ДА ДА

 

   4.2. Наручиоцу су  достављене три  благовремене понуде чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-110-6/2017 од 10.08.2017.год.

број Понуђача:

05-777 од 07.08.2017. год.

Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац

 

12.495.448,00
2. број  Наручиоца:

404-110-7/2017 од 11.08.2017.год.

број Понуђача:

218/17од 07.08.2017. год.

Група понуђача:

1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,

ул.29. новембар, бб,

37230 Александровац и

2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’

d.o.o. Булевар Танаска Рајића,

бр. 35, 32000 Чачак

11.614.500,00
3. број  Наручиоца:

404-110-8/2017 од 11.08.2017.год.

број Понуђача:

55 од 10.08.2017. год.

“Мирас-Б“ Д.О.О.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

12.093.700,00

   Рачунском контролом достављених понуда Комисија је утврдила да су све три достављене понуде рачунски исправне.

 

   4.3.Достављене понуде  број 404-110-6/2017од 10.08.2017. године  Привредног друштва за градњу и инжењеринг “Техноградња“ Д.О.О, ул. Мајке Југовића, бр.14, 37000 Крушевац, број 404-110-7/2017 од 11.08.2017.године Групе понуђача:1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац, ул.29. новембар, бб,  37230 Александровац и 2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића, бр. 35, 32000 Чачак и број 404-110-8/2017 од  11.08.2017.год  Понуђача “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садрже ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

         Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                           Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                  

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  три благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Група понуђача:

1.Д.О.О. “Грађинг“ 

  Александровац,

  ул.29. новембар, бб,

  37230 Александровац

2.“Ratko Mitrović     

   Сonstruction’’  d.o.o. 

   Булевар Танаска Рајића,

   бр. 35, 32000 Чачак

11.614.500,00 100х11.614.500,00/11.614.500,00=100
2. “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб,

37230 Александровац

12.093.700,00 100х11.614.500,00/12.093.700,00=96,04
3. Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ Д.О.О,

ул. Мајке Југовића, бр.14,

37000 Крушевац

 

12.495.448,00 100х11.614.500,00/12.495.448,00=92,95

 

       Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-110-7/2017 од 11.08.2017.год,                   Групе понуђача: 1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,  ул.29. новембар, бб, 37230 Александровац и 2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића,  бр. 35, 32000 Чачак, број 218/17 од 07.08.2017.године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.15. Р/2017- Санација локалног пута Лесковица са понуђачем:

 

         –Група понуђача:

1.Д.О.О.“Грађинг“Александровац,ул.29. новембар, бб,  37230 Александровац и

2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића, бр.35, 32000 Чачак,

    -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………..……………..………..11.614.500,00 дин,

 слов.:(једанаестмилионашестотиначетрнаестхиљадапетстотинадинара); 

    ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………….2.322.900,00 дин,

   -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::…………………………………………..13.937.400,00 дин слов.:(тринаестмилионадеветстотинатридесетседамхиљадачетиристотинединара).

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним  радовима.

-Рок извођења радова је 60 и словима:(шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. 

– Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.                      

-Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 2 године (минимум 2 године) од дана завршетка свих радова и предаје окончан ситуације.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.15.Р/2017- Санација локалног пута Лесковица, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 218/17  од 07.08.2017.године  (број Наручиоца  

404-110-7/2017 од  11.08.2017.године), додељује:

   Групи понуђача:     

   1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,  ул.29. новембар, бб, 37230 Александровац,

   2.“Ratko Mitrović  Сonstruction’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића,  бр. 35, 32000 Чачак.

   

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                    

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                       

3.Архиви                                                                       

Начелник Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email