«

»

мај 03

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.14.Р /2019 – Санација локалних путева (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-10813/2019
Датум:03.05.2019.године
 

  

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-108-12/2019 од 30.04.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.14.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.14.Р/2019Санација локалних путева

   (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи),  додељује се понуђачу

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић ПР, Александровац,

    број понуде  101-04  од  17.04.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-108-9/2019 од  22.04.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 06.03.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-108-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-108-4/2019 од  21.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 27.03.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-108-11/2019 од  22.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-108-12/2019 од  30.04.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација локалних путева ( Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и

    Јелакци –Пецићи), редни број 1.3.14.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-108-4/2019 од 21.03.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 21.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 27.03.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 22.04.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-108-2/2019  од  06.03.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………10.750.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Н а з и в    и л и     ш и ф р а    п о н у ђ а ч а
404-108-6/2019 од 22.04.2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

404-108-7/2019 од 22.04.2019 ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

404-108-8/2019 од 22.04.2019 “Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

404-108-9/2019 од 22.04.2019 С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић Пр, Александровац

      Неблаговремених понуда није било.      

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-108-6/2019 од 22.04.2019.год.

број Понуђача:

22-04/19 од 22.04.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

9.300.900,00

 

2. број  Наручиоца:

404-108-7/2019  од 22.04.2019.год.

број Понуђача:

117/2019 од 19.04.2019.год.

ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

 

9.503.520,00

3. број  Наручиоца:

404-108-8/2019  од 22.04.2019.год.

број Понуђача:

29 од 17.04.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

6.832.520,00
4. број  Наручиоца:

404-108-9/2019  од 22.04.2019.год.

број Понуђача:

101-04 од 17.04.2019.год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић Пр, Александровац 6.791.382,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

4.3.Достављене понуде број: 404-108-6/2019 од 22.04.2019.године (број Понуђача: 22-04/19 од

      22.04.2019.године), Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ);

      404-108-7/2019  од 22.04.2019.године (број Понуђача:117/2019 од 19.04.2019.године) Понуђача

      ДОО “ГРАЂИНГ“ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац; 404-108-8/2019 од 22.04.2019.године

      (број Понуђача:29 од 17.04.2019.године) Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац

       и 404-108-9/2019  од 22.04.2019.године (број Понуђача:101-04 од 17.04.2019.године) Понуђача

      С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован  Мијатовић Пр, Александровац  не садрже ни  један од 5

      наведених разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС,

      бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 4(четири) благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

   понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 6.791.382,00 100 х 6.791.382,00/6.791.382,00 =100
2. “Мирас-Б“ д.о.о.

 Лесеновци, 37230 Александровац

6.832.520,00 100 х 6.791.382,00/ 6.832.520,00=99,40
3. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

9.300.900,00 100 х 6.791.382,00/ 9.300.900,00=73,02
4. ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб,

37230 Александровац

9.503.520,00 100 х 6.791.382,00/9.503.520,00=71,46

 

         Комисија  констатује да је понуда  број  404-108-9/2019 од 22.04.2019. године, Понуђача

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић Пр, Александровац, број Понуђача 101-04  од 17.04.2019.год.  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију локалних путева (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи),

  редни број 1.3.14.Р/2019, са Понуђачем:

 

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић ПР, Александровац,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......6.791.382,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….1.358.276,40  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....…8.149.658,40 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана.    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.14.Р/2019-Санација  локалних путева (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 101-04  од  17.04.2019.године (број Наручиоца  404-108-9/2019 од 22.04.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ Раца Радован Мијатовић ПР, Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                      

 Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

 

 

Print Friendly, PDF & Email