«

»

јун 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.12.Р /2018 – Санација  градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-112-14/2018
Датум:12.06.2018.године.

  

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-112-13/2018 од 11.06.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2018

  

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.12.Р/2018- Санација  градских улица

   (Старци-наставак, ка новом  гробљу у Кожетину, 16.октобар и Занатске), додељује се понуђачу

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

   број понуде 08-06/18  од  08.06.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-112-8/2018 од 08.06.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

      Наручилац је дана 27.04.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-112-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-112-4/2018 од  09.05.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 09.05.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 14.05.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-112-12 /2018 од  08.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-112-13/2018 од  11.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  градских улица (Старци-наставак, ка новом  гробљу

    у Кожетину, 16.октобар и Занатске).

   -Позив за подношење понуда  број 404-112-4/2018 од 09.05.2018.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 09.05.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана

    14.05.2018.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 08.06.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-112-2/2018 од  27.04.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а).

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….7.873.500,000 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-112-6/2018 од  08.06.2018.године Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

404-112-7/2018 од  08.06.2018.године Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

404-112-8/2018 од  08.06.2018.године “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. 

Ђуревац-Блаце

404-112-9/2018 од  08.06.2018.године “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб,

37230 Александровац

  

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-112-6/2018

од 08.06.2018.год.

број Понуђача:05-593 од 04.06.2018. год

Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

6.031.083,00
2. број  Наручиоца:

404-112-7/2018

 од 08.06.2018.год.

број Понуђача:173/18 од 07.06.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

5.147.990,00
3. број  Наручиоца:

404-112-8/2018

 од 08.06.2018.год.

број Понуђача:08-06/18од08.06.2018.год

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.  Ђуревац-Блаце  

4.745.065,00

4. број  Наручиоца:

404-112-9/2018

 од 08.06.2018.год.

број Понуђача: 36  од  07.06.2018.год

“Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб,

37230 Александровац

 

6.104.570,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 4.3.Достављене понуде број:404-112-6/2018 од 08.06.2018.год.(заводни број Понуђача 05-593 од

       04.06.2018. год, Понуђача Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,ул. Мајке Југовића, бр. 14,

       37000 Крушевац;  404-112-7/2018 од 08.06.2018.год.(заводни број Понуђача 173/18 од 07.06.2018.год,

       Понуђача Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац,

       404-112-8/2018 од 08.06.2018.год. (заводни број Понуђача 08-06/18 од 08.06.2018.год, Понуђача

       “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.  Ђуревац-Блаце и  404-112-9/2018 од 08.06.2018.год.

      (заводни број Понуђача 36  од  07.06.2018.год),  Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб,

      37230 Александровац не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о

      јавним  набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање 

      достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  4 (четири)благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

4.745.065,00 100х4.745.065,00/4.745.065,00=100
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб,

37230 Александровац

5.147.990,00 100х4.745.065,00/5.147.990,00= 92,17      
3. Д.О.О. “Техноградња“ Крушевац,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

6.031.083,00 100х4.745.065,00/6.031.083,00=78,68
4. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб,

37230 Александровац

6.104.570,00 100х4.745.065,00/6.104.570,00=77,73

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-112-8/2018 од 08.06.2018. године,

 “МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце, број Понуђача 08-06/18  од 08.06.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију  градских улица (Старци-наставак, ка новом гробљу у Кожетину, 16.октобар

и Занатске). број ЈН 1.3.12.Р/2018  са Понуђачем:

 

       – “МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......4.745.065,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………949.013,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………...5.694.078,00 динара.

 

       -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

       -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).

      -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

       свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.12.Р/2018- Санација  градских улица  (Старци-наставак, ка новом  гробљу у Кожетину, 16.октобар и Занатске),

којом се уговор о јавној набавци за понуду број 08-06/18 од 08.06.2018.год. (број Наручиоца

404-112-8/2018 од  08.06.2018.године), додељује Понуђачу:   

       “МЕТАЛПЛАСТ ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

     

 Начелник  Општинске управе,    

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email