«

»

јул 07

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.11.Р/2020 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-136-9/2020
Датум:06.07.2020.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-136-8/2020 од 02.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.11.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.11.Р/2020- Санација градских улица

   (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска),

   додељује се понуђачу:

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О, ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце,

    број понуде  22-06/20  од 22.06.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-136-6/2020  од

   22.06.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 14.05.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  радова,  број 404-136-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-136-4/2020 од  22.05.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 22.05.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 26.05.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-136-7/2020 од  22.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-136-8/2020 од  02.07.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:        

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација градских улица (Црногорска, Виноградарска,

    Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска).

   -Позив за подношење понуда  број  404-136-4/2020 од 22.05.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 22.05.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 26.05.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 22.06.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-136-2/2020  од  14.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………17.438.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
Број Наручиоца:

404-136-6/2020  од  22.06.2020.год.

Број Понуђача:

22-06/20 од 22.06.2020.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

  Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-136-6/2020 од 22.06.2020.год.

број Понуђача:

22-06/20  од 22.06.2020.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

 

13.625.935,60

4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре и

-Извод о регистрованим подацима из Регистра Понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН: биланс стања и биланс успеха за период од 3 године (2017, 2018, 2019) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о допунском раду за  грађевинског инжењера носиоца лиценце;

-фотокопија личне лиценце број 812;

-фотокопија уговора о раду за грађевинског техничара;

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 64.604.496,84 динара (Образац број 11);

-четири попуњене потписане и оверене референц листе  као потврду извршених радова;

-фотокопије уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама за сваку референтту листу.     

            -Понуђач је уз понуду доставио оригинално обавезујуће писмо о намери за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла број MD 20170-00733, плативе на први позив, без приговора у износу од 10 %  од вредности уговора,  без зарачунатог  ПДВ-а, издато од  стране ADDIKO   Bank AD из  Београда.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О, ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце

 

13.625.935,60 100 х 13.625.935,60/13.625.935,60=100

Комисија  констатује да је понуда  број  404-136-6/2020 од 22.06.2020. године, Понуђача  

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О, ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце,   број Понуђача

22-06/20 од 22.06.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију градских улица (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска), број ЈН 1.3.11.Р/2020  са Понуђачем:

       –“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….....13.625.935,60динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………..2.725.187,12динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………...16.351.122,72динара.

 

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане  

 ситуације  о  изведеним  радовима.

Рок извођења радова је 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.   

-Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок  за  квалитет изведених  радова је 2 (две) године  од дана  завршетка свих

 радова и предаје окончане ситуације. 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.11.Р/2020Санацију градских улица (Црногорска, Виноградарска, Аце Алексића, Расадничка, Миће Милића и Светосавска), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 22-06/20  од 22.06.2020.године  (број Наручиоца  404-136-6/2020 од  22.06.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

       -“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.ул. Браће Вуксановића, бр.4, 18420 Блаце.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email