«

»

апр 23

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.10.Р/2020 – Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-9911/2020
Датум:22.04.2020.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-10/2020  од  21.04.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радова

 број ЈН 1.3.10.Р/2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радова,  број  ЈН 1.3.10.Р/2020- Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама, додељује се понуђачу:

-С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Крушевица, бб, 37230 Александровац,

    број понуде Понуђача 35-04 од 11.04.2020.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-6/2020

   од 16.04.2020.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 20.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова,  број 404-99-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-99-4/2020 од  02.04.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 02.04.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-99-9/2020 од 16.04.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-99-10/2020 од 21.04.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама.

   -Позив за подношење понуда  број  404-99-4/2020 од 02.04.2020.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана  02.04.2020.године и званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 16.04.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-99-2/2020 од  20.03.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2 (две)  благовремене  понуде.

 

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача
404-99-6/2020 С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац
404-99-7/2020 Д.О.О. “МИРАС-Б“, Лесеновци, 37230 Александровац

 Неблаговремених понуда није било.

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 2 (две)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-99-6/2020

од 16.04.2020.год.

бр. Понуђача: 35-04  од 11.04.2020. год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац 813.310,00
2. бр.  Наручиоца:404-99-7/2020

 од 16.04.2020.год.

бр.Понуђача: 20 од 16.04.2020.год.

Д.О.О. “МИРАС-Б“, Лесеновци, 37230 Александровац 1.092.600,00

    4.2.Прегледом понуда и достављене документације о испуњености обавезних  услова Комисија

          констатује да су Понуђачи:

           -С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

             Крушевица, бб, 37230 Александровац и

           – Д.О.О. “МИРАС-Б“, Лесеновци, 37230 Александровац;

           доставили доказ да испуњавају основне услове и то: Изјаву понуђача, попуњену,  потписану и  

           оверену, којом доказују да испуњавају све услове из чл. 75.ЗЈН.

    4.3. Понуда Понуђача  Д.О.О. “МИРАС-Б“, Лесеновци, 37230 Александровац, број  20 од 16.04.2020.године  (бр.  Наручиоца:404-99-7/2020 од 16.04.2020.године) је благовремена, одговарајућа  али прелази процењену вредност предметне јавне набавке па  из тог разлога за Наручиоца је неприхватљива и неће се узети у даље разматрање.

   4.4.Рачунском контролом достављене понуде Комисија није уочила рачунске грешке.

   4.5.Понуда,  број  404-99-6/2020 од 16.04.2020.године (бр.Понуђача: 35-04 од 11.04.2020. године),

Понуђача С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,                 Крушевица, бб, 37230 Александровац  је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремена, одговарајућа  и  прихватљива и нема битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                   

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

 

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб,

37230 Александровац

813.310,00 100 х 813.310,00/813.310,00=100

      Комисија  констатује да је понуда  број  35-04 од 11.04.2020.год. (број Наручиоца 404-99-6/2020 од 16.04.2020. године) Понуђача  С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица, бб, 37230 Александровац,  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о

   Непредвиђеним интервенцијама на локалним путевима и улицама, број ЈН 1.3.10.Р/2020 са  понуђачем:

       – С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

         Крушевица, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......813.310,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….162.662,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..975.972,00 динара.

-Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана, од  дана достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. Гласник РС“, бр.119/2012).

-Рок извођења радова: сукцесивно до краја 2020.године  од дана закључења Уговора.   

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.10.Р/2020-Непредвиђене интервенције на локалним путевима и улицама, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  35-04  од  11.04.2020.године  (број Наручиоца 404-99-6/2020 од 16.04.2020.године), додељује Понуђачу:

 

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН  МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

Крушевица, бб, 37230 Александровац.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе

у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима

јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06  у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

        

  Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник 

Print Friendly, PDF & Email