«

»

јун 05

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.10.Р /2018 – Санација градских улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-60-15/2018
Датум:04.06.2018.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-60-14/2018 од 31.05.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.10.Р /2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.10.Р/2018- Санација градских

   улица (Виноградарске и Крушевачке у Расаднику),  додељује се понуђачу

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

  број понуде 29-05/18 од 29.05.2018.године,  број понуде  код  наручиоца  404-60-9/2018 од

  29.05.2018.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике   

   вредности  радова број 404-60-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-60-4/2018 од  26.04.2018.године објављен је на Порталу

   Управе за јавне набавке  дана 26.04.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 09.05.2018.

   године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

  404-60-13/2018 од  29.05.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и

  сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-60-14/2018 од 31.05.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација градских улица (Виноградарске и Крушевачке

    у Расаднику).

   -Позив за подношење понуда  број  404-60-4/2018 од  26.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за

     јавне набавке дана 26.04.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 09.05.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 29.05.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку

    формиране Решењем  Наручиоца  број 404-60-2/2018 од  28.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….15.559.250,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-60-8/2018  од  29.05.2018.године,            – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                       ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

        -404-60-9/2018    од  29.05.2018.године,         – “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

      Ђуревац-Блаце.

     -404-60-10/2018  од  29.05.2018.године,          – “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230 Александровац.

    Неблаговремених понуда није било.        

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде: 

                  Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-60-8/2018

од 29.05.2018.год.

број Понуђача:148/18 од 28.05.2018. год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

14.999.797,00
2. број  Наручиоца:

404-60-9/2018

 од 29.05.2018.год.

број Понуђача:29-05/18 од 29.05.2018.год

 

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

 

14.673.985,00
3. број  Наручиоца:

404-60-10/2018

 од 29.05.2018.год.

број Понуђача:29 од 29.05.2018.год

 

“МИРАС-Б“ Д.О.О.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

17.658.636,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 4.3.Достављене понуде број:404-60-8/2018 од 29.05.2018.год.(заводни број Понуђача 148/18 од

      28.05.2018.год, Понуђача Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,ул. 29.новембар,бб, 37230 Александровац

      и 404-60-9/2018 од 29.05.2018.год.(заводни број Понуђача 29-05/18  од  29.05.2018.године, Понуђача

      “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце не садрже ни један од 5 наведених разлога  по

      основу члана 106. Закона  о јавним набавкама  (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и    

      68/2015) за одбијање  достављених понуда.

4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

      Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

      Достављена понуда број 404-60-10/2018 од 29.05.2018.године (број Понуђача 29 од 29.05.2018.год.)

      Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. има битних  недостатака по основу члана 106. тачка 3. Закона о јавним

      набавкама-Понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења-оригинално обавезујуће писмо

      о намерама банке за издавање банкарске гаранције па из напред наведеног разлога понуда је одбијена 

      и неће се узети у даље разматрање и рангирање.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                              

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће, прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

 

 Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

Ђуревац-Блаце

14.673.985,00 100х14.673.985,00/14.673.985,00=100
2. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

14.999.797,00 100х14.673.985,00/14.999.797,00=97,83

         Комисија  констатује да је понуда  број  404-60-9/2018 од 29.05.2018. године,  Понуђача  “МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце, број Понуђача 29-05/18  од 29.05.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију градских улица (Виноградарске и Крушевачке у Расаднику),  број

ЈН 1.3.10.Р/2018  са:

       –“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......14.673.985,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………2.934.797,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..17.608.782,00 динара.

 

       -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

       -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских  дана  рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).

       -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

       -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

        свих радова и предаје окончане ситуације. 

           

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.10.Р/2018-Санација градских улица (Виноградарске и Крушевачке у Расаднику), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 29-05/18 од 29.05.2018.год. (број Наручиоца 404-60-9/2018 од  29.05.2018.године), додељује Понуђачу:    

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник  Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email