«

»

мар 28

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-33-130/2019

Датум:28.03.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-33-129/2019 од  26.03.2019.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.1.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде

   основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча,

   додељује се:

-Групи понуђача: Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе: “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД,

-број понуде:51/2019  од 21.02.2019. године (број понуде код  Наручиоца:404-33-101/2019 од 04.03.2019.године);

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………..42.690.048,80 динара,

и словима: (четрдесетдвамилионашестотинадеведесетхиљадачетрдесетосамдинара и 80/10);  

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке

   (portal.ujn.gov.rs)  и интернет страници Наручиоца (www.aleksandrovac.rs).

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 18.01.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности   радова  број 404-33/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-33-4/2019 од  23.01.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 23.01.2019.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 05.02.2019.год.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-33-104/2019 од 04.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-33-129/2019 од  26.03.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу

   Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

  -Позив за подношење понуда  број 404-33-4/2019 од  23.01.2019. године објављен је на  Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 23.01.2019.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 05.02.2019.године.

  -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

    број 26 у  Александровцу  дана 04.03.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за

    јавну  набавку (у даљем тексту: Комисија)  формиране Решењем Наручиоца број  404-33-1/2019 од  

   18.01.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………….. 51.697.444,25 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су  достављене 3 (три)  благовремене понуде:

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум

пријема

Време пријема
404-33-88/2019 Група понуђача:Носилац посла: АМИ-МОНТЕР д.о.о. КРУШЕВАЦ, Копаоничких жртава 4/8,

37000 Крушевац,Члан групе: ЕЛСАТ  д.о.о. Чачак

Гвоздена Пауновића,  6, 32000 Чачак

21.02.2019 У 11 часова

ПЕ 815 436 482 РС

 

404-33-100/2019 Група понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр. 7б,

11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12, 11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево,

Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево

04.03.2019  

Лично у

10 часова и

57 минута

404-33-101/2019 ГРУПА ПОНУЂАЧА:Носилац групе:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2,БЕОГРАД

04.03.2019 Лично у 11 часова и

30 минута

 

 

  3.1.Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављених  понуда Комисија је утврдила следеће:

 

 4.1.Понуђачи су доставили следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група понуђача:Носилац посла: АМИ-МОНТЕР д.о.о. КРУШЕВАЦ, Копаоничких жртава 4/8,

37000 Крушевац,Члан групе: ЕЛСАТ  д.о.о. Чачак

Гвоздена Пауновића,  6, 32000 Чачак

Група понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр. 7б,

11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12, 11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево,

Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА:Носилац групе:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2,БЕОГРАД

Доказ
Обавезни услови НЕ

(Понуђач није доставио обавезне услове прописане ЗЈН и Конкурсном документацијом)

ДА ДА
Додатни услови НЕ

(Понуђач није доставио додатне услове прописане ЗЈН и Конкурсном документацијом)

ДА ДА

 

 

   4.2. Наручиоцу су  достављене три  благовремене понуде чија је понуђена цена:

 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-33-88/2019 од 21.02.2019.год.

број Понуђача:

19008/19 од

20.02.2019. год.

Група понуђача:Носилац посла: АМИ-МОНТЕР д.о.о. КРУШЕВАЦ, Копаоничких жртава 4/8,

37000 Крушевац,Члан групе: ЕЛСАТ  д.о.о. Чачак

Гвоздена Пауновића,  6, 32000 Чачак

51.657.200,25
2. број  Наручиоца:

404-33-100/2019 од 04.03.2019.год.

број Понуђача:

01.115/19 од 04.03.2019. год.

Група понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр. 7б,

11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12, 11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево,

Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево

50.892.603,87
3. број  Наручиоца:

404-33-101/2019 од 04.03.2019.год.

број Понуђача:

51/2019  од 21.02.2019. год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:Носилац групе:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2,БЕОГРАД

42.693.152,90

 

    Рачунском контролом достављених понуда Комисија је утврдила  да су у понуди Групе понуђача:

Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД направљене рачунске грешке у множењу  датих јединичних цена и датих количина на појединим позицијама, као и у сабирању и у коначном збиру. Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем од Понуђача да у року од 3 (три) дана од дана добијања Захтева Комисији Наручиоца доставе писану сагласност за исправку уочених рачунских грешака у достављеној понуди.

    У остављеном року  Понуђач је доставио Комисији Наручиоца тражену сагласност у којој се изјаснио  да је  сагласан са  исправком рачунских грешака-сагласност број 66 /2019 од 14.03.2019.године.

    Комисија је током стручне оцене понуда у складу са чланом 93. став 1.Закона о јавним набавкама захтевала од Понуђача додатна појашњења која могу помоћи Наручиоцу при перегледу, вредновању и упоређивању понуда, које су Понуђачи у остављеном року доставили Наручиоцу и то:

   – Појашњење Групе понуђача: Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр.7б, 11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот, ул. Коче Капетана,бр.12, 11450 Сопот и Члан групе:“ КВМ ТЕХНИК “д.о.о. Смедерево, Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево:

-број 153/19 од 15.03.2019.године; број 158/19 од 18.03.2019.године; број 160/19 од  19.03.2019.године и број 166/19 од 20.03.2019.године и

   – Појашњење Групе понуђача: Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2,

БЕОГРАД:

-број 66/2019 од 14.03.2019.године и број 79/2019 од 22.03.2019.године.

Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака и тражених појашњења, Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-33-88/2019 од 21.02.2019.год.

број Понуђача:

19008/19 од

20.02.2019. год.

Група понуђача:Носилац посла: АМИ-МОНТЕР д.о.о. КРУШЕВАЦ, Копаоничких жртава 4/8,

37000 Крушевац,Члан групе: ЕЛСАТ  д.о.о. Чачак

Гвоздена Пауновића,  6, 32000 Чачак

51.657.200,25
2. број  Наручиоца:

404-33-100/2019 од 04.03.2019.год.

број Понуђача:

01.115/19 од 04.03.2019. год.

Група понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр. 7б,

11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12, 11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево,

Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево

50.892.603,87
3. број  Наручиоца:

404-33-101/2019 од 04.03.2019.год.

број Понуђача:

51/2019  од 21.02.2019. год.

ГРУПА ПОНУЂАЧА:Носилац групе:

ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2,БЕОГРАД

42.690.048,80

 

   4.3.Даљим прегледом понуда Комисија је констатовала да: 

-Достављена понуда:

         -Групе понуђача:Носилац посла: АМИ-МОНТЕР д.о.о. КРУШЕВАЦ,

         Копаоничких жртава 4/8, 37000 Крушевац,Члан групе: ЕЛСАТ  д.о.о. Чачак, Гвоздена Пауновића,

         6, 32000 Чачак (број  Наручиоца:404-33-88/2019 од 21.02.2019.год., број Понуђача: 19008/19 од

         20.02.2019. године)  не садржи достављене обавезне и допунске услове у складу са Конкурсном

         документацијом и ЗЈН, па ће сагласно члану 106. Закона о јавним набавкама, због битних

         недостатака понуда бити одбијена и неће се узети у даље разматрање и вредновање.

                        -Достављене понуде:

         -Групе понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада,

         бр. 7б, 11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12,

         11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево, Војводе Симе, бр.3, 11300

         Смедерево (број  Наручиоца:404-33-100/2019 од 04.03.2019.год., број Понуђача: 01.115/19 од

         04.03.2019.године) и

         -Групе понуђача:Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. 29 новембар ББ,

         АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА

         44/2,БЕОГРАД (број  Наручиоца:404-33-101/2019 од 04.03.2019.год.број Понуђача:51/2019  од

          21.02.2019. год),

          не садрже ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама

         (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

          Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене,

         одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

    Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа Понуђача:

Ред . бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ

и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД

42.690.048,80
2. Група понуђача:Носилац групе:“Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, ул. Пролетерских бригада, бр. 7б, 11130 Београд-Калуђерица; Члан групе: “Миланић“ д.о.о. Сопот,ул. Коче Капетана, бр. 12, 11450 Сопот и Члан групе: “ КВМ ТЕХНИК “ д.о.о. Смедерево, Војводе Симе, бр. 3, 11300 Смедерево 50.892.603,87

Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-33-101/2019 од 04.03.2019.године,                   Групе понуђача:Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе:  “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД, број Понуђача: 51/2019 од 21.02.2019. године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.1. Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча са понуђачем:

 

-Група понуђача: Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и Члан групе: “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД,

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………..42.690.048,80 динара,

и словима: (четрдесетдвамилионашестотинадеведесетхиљадачетрдесетосамдинара и 80/10); 

  – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………..8.538.009,76 динара,

  -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………….51.228.058,56 динара,

и словима:(педесетједанмилиондвестадвадесетосамхиљадапедесетосамдинара и 56/100).

            -Рок и начин плаћања: Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације;

-Рок важења понуде:60 дана од дана отварања понуда;

-Рок извођења радова од дана увођења у посао:120 календарских дана од дана увођења у посао и

-Гарантни период:24 месеца од дана примопредаје радова.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 51/2019  од  21.02.2019.године (број Наручиоца  404-33-101/2019 од  04.03.2019.године), додељује:

-Групи понуђача: Носилац групе:ДОО “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. 29 новембар ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ и

Члан групе: “ТВИ“ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА,

СТОЈАНА МАТИЋА 44/2, БЕОГРАД.

       На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.      

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу  а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                             

   Начелник Општинске управе, 

                                                                                                                      Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email