«

»

апр 25

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.8.У/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-59-21/2018
Датум:24.04.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-59-20/2018 од  24.04.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.8.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.8.У/2018- Израда пројектa саобраћајно техничког уређења и побољшања безбедности саобраћаја, додељује се Групи понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад, ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

  1. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад, ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад,

број понуде  Групе понуђача 38/18  од  13.04.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-59-10/2018 од 16.04.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-59-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-59-4/2018 од  02.04.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 02.04.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-59-17/2018 од  17.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-59-20/2018 од  24.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услугe-Израда пројектa саобраћајно  техничког уређења и побољшања  безбедности саобраћаја.

   -Позив за подношење понуда  број  404-59-4/2018 од 02.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 02.04.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 17.04.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-59-2/2018 од  28.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..1.375.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 6 (шест)  благовремених  понуда.

 

 

Ред

 бр

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Начин и време пријема
1. 404-59-9/2018 Група понуђача:

1.“Andzor engineering “ d.o.o.

   ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад;

2. AG-UNSArhitektonsko-gradjevinski institut

   ул. Др Ђорђа Јовановића, бр. 4/VII,  21000 Нови Сад

12. 04.2018.год ПЕ 684 462 054 РС

у 9 часова

 и 45 минута

2. 404-59-10/2018 Група понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад

  ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

2. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад

   ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад

16. 04.2018.год ПЕ 687 367 605 РС

у 8 часова

и 35 минута

3. 404-59-11/2018 Група понуђача:

1.PROJECT BIRO UTIBER D.O.O.  NOVI SAD

   21000 НОВИ САД, ул. Темеринска 76,

2.BHL PROJEKT D.O.O. BEOGRAD

   БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 249/10

17.04.2018.год Лично у

10 часова

и 56 минута

4. 404-59-12/2018 “ПУТИНВЕСТ“  д.о.о.

ул. Лазара Саватића, бр. 8, 11080 Београд-Земун

17.04.2018.год. ПЕ 689 501 608 РС у 11часова и

47 минута

5. 404-59-13/2018 “Хармонија пројект“ д.о.о.

ул.Војводе Мишића, бр. 13/5, 14000 Ваљево

17.04.2018.год. ПЕ 680 840 484 РС

у 11часова и

47 минута

6. 404-59-14/2018 Група понуђача:

-“Traffic  design“ d.o.o.

ул. Војводе Степе, бр. 114/II/25 A;

-Институт за путеве а.д. Београд

Ул. Булевар Пека Дапчевића, бр. 45,

11000 Београд

17.04.2018.год. PE 691 449 858 RS

  Неблаговремених понуда није било.                                                         

 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено 6  благовремених  понуда  чија је понуђена цена:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:404-59-9/2018

од 12.04.2018.год.

број Понуђача:

333/18 од 03.04.2018. год.

Група понуђача:

1.“Andzor engineering “ d.o.o.

   ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад;

2. AG-UNSArhitektonsko-gradjevinski institute

   ул. Др Ђорђа Јовановића, бр. 4/VII, 21000 Нови Сад

980.000,00
2. број  Наручиоца:404-59-10/2018

 од 16.04.2018.год.

број Понуђача:

38/18  од 13.04.2018.године

Група понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад

  ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

2. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад

   ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад

970.000,00
3. број  Наручиоца:404-59-11/2018

 од 17.04.2018.год.

број Понуђача:

 p04/18-321од 16.04.2018.године

Група понуђача:

1.PROJECT BIRO UTIBER D.O.O.  NOVI SAD

   21000 НОВИ САД, ул. Темеринска 76,

2.BHL PROJEKT D.O.O. BEOGRAD

   БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 249/10

1.239.514,00
4. број  Наручиоца:404-59-12/2018

 од 16.04.2018.год.

број Понуђача:

77 од 13.04.2018.године

“ПУТИНВЕСТ“  д.о.о.

ул. Лазара Саватића, бр. 8, 11080 Београд-Земун

1.280.000,00
5. број  Наручиоца:404-59-13/2018

 од 17.04.2018.год.

број Понуђача:

 412/18 од 12.04.2018.године

“Хармонија пројект“ д.о.о.

ул.Војводе Мишића, бр. 13/5, 14000 Ваљево

1.093.200,00
6. број  Наручиоца:404-59-14/2018

 од 17.04.2018.год.

број Понуђача:

 96/18 од 13.04.2018.године

Група понуђача:

-“Traffic  design“ d.o.o.

ул. Војводе Степе, бр. 114/II/25 A;

-Институт за путеве а.д. Београд

Ул. Булевар Пека Дапчевића, бр. 45,

11000 Београд

1.220.000,00

   

    4.2.Обрасци и докази о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуда број: 404-59-12/2018 од 16.04.2018.год.(бр. Понуђача: 77 од 13.04.2018.год.) Понуђача “ПУТИНВЕСТ“ д.о.о,  ул. Лазара Саватића, бр.8, 11080 Београд-Земун  је  одбијена сагласно члану 106. Тачка 1) и  2) Закона о јавним набавкама, јер Понуђач није доказао да испуњава обавезни  услов из члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН-није доставио фотокопије важећих лиценци за израду техничке документације за коју грађевинску дозволу издаје надлежно Министарство и није доказао да испуњава додатне услове   у складу са Конкурсном документацијом-није доставио фотокопије личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце оверене печатом имаоца лиценце и његовим потписом, као и доказ о радном статусу и неће се узети у разматрање и рангирање.

Остали понуђачи су доставили потребне обрасце  и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављене понуде број:

-404-59-9/2018 од 12.04.2018.год.  Групе понуђача:1.“Andzor engineering “ d.o.o. ул. Иве Андрића, бр. 13,

  21000 Нови Сад; 2. AG-UNSArhitektonsko-gradjevinski institute  ул.Др Ђорђа Јовановића, бр. 4/VII, 21000 Нови Сад;

-404-59-10/2018 од 16.04.2018.год. Групе понуђача:1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад  ул. Шумадијска , бр. 16/б,

  21000 Нови Сад; 2. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад;

-404-59-11/2018 од 17.04.2018.год. Групе понуђача:1.PROJECT BIRO UTIBER D.O.O. NOVI SAD 21000 НОВИ САД,

  ул. Темеринска 76, 2.BHL PROJEKT D.O.O. BEOGRAD   БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 249/10;

-404-59-13/2018 од 17.04.2018.год. Понуђача “Хармонија пројект“д.о.о.ул.Војводе Мишића, бр. 13/5, 14000Ваљево и

-404-59-14/2018 од 17.04.2018.год. Групе понуђача:-“Traffic  design“ d.o.o.ул. Војводе Степе, бр. 114/II/25 A;

  -Институт за путеве а.д. Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића, бр. 45,11000 Београд;

не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

4.4. Наведене Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31) 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5 благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад,   ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

2. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад,   ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад

970.000,00
2. Група понуђача:

1.“Andzor engineering “ d.o.o. ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад;

2. AG-UNSArhitektonsko-gradjevinski institute ул. Др Ђорђа Јовановића, бр. 4/VII, 21000 Нови Сад

980.000,00
3. “Хармонија пројект“ д.о.о.ул.Војводе Мишића, бр. 13/5, 14000Ваљево 1.093.200,00
4. Група понуђача:

-“Traffic  design“ d.o.o.ул. Војводе Степе, бр. 114/II/25 A;

-Институт за путеве а.д.Београд, ул.Булевар Пека Дапчевића, бр.45,11000Београд

1.220.000,00
5. Група понуђача:

1.PROJECT BIRO UTIBER D.O.O.NOVI SAD,21000 НОВИ САД, ул.Темеринска 76,

2.BHL PROJEKT D.O.O. BEOGRAD,  БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 249/10

1.239.514,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-59-10/2018 од 16.04.2018. године,

Групе понуђача:1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад,  ул. Шумадијска , бр.16/б, 21000 Нови Сад; 2. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад,  ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад, број Понуђача  38/18  од  13.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Изради пројектна саобраћајно техничког уређења и побољшања безбедности саобраћаја број

ЈН 1.2.8.У/2018  са понуђачем:

       –Група понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад, ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

  1. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад, ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………………970.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….194.000,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………………………1.164.000,00 динара.

     Начин плаћања: 45 дана.

     Рок важења понуде: 60 дана.

     Рок извршења услуга: 45 календарских дана од дана закључења уговора.

                                   

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.8.У/2018-Израда пројекта саобраћајно техничког уређења и побољшања безбедности саобраћаја, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  38/18 од 13.04.2018.године  (број Наручиоца 404-59-10/2018 од 16.04.2018.године), додељује Понуђачу:

        –Група понуђача:

1.АДОМНЕ Д.О.О. Нови Сад, ул. Шумадијска , бр. 16/б, 21000 Нови Сад;

  1. МХМ –ПРОЈЕКТ д.о.о. Нови Сад, ул. Јована Поповића, бр. 40, 21000 Нови Сад.

     

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник       

Print Friendly, PDF & Email