«

»

мај 13

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.7.У/2019 – Израда пројекто техничке документације за  спортски терен- градски стадион у Александровцу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-44-24/2019
Датум:13.05.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-44-23/2019 од 10.05.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.7.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.7.У/2019- Израда пројекто техничке

   документације за  спортски терен- градски стадион у Александровцу,  додељује се

 

       –Групи понуђача:

         Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

   “MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT

     EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача:

   “MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац,

    број понуде  23/4  од  23.04.2019. год, број понуде  код  наручиоца  404-44-14/2019 од 23.04.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 05.02.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-44-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-44-4/2019 од  20.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 20.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 26.03.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-44-20/2019 од  23.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-44-23/2019 од  10.05.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Израда пројекто техничке документације за  спортски терен-

   градски стадион у Александровцу, редни број 1.2.7.У/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-44-4/2019 од 20.03.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 20.03.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 26.03.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 23.04.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-44-2/2019  од 05.02.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………6.666.667,67 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим

је понуда заведена

Н а з и в    и л и     ш и ф р а    п о н у ђ а ч а
404-44-12/2019 од 23.04.2019 Група понуђача:

1.Урбополис д.о.о,

   ул. Шуматовачка, бр. 8, 11000 Београд

2.EMPEX д.о.о,

   ул. Драгице Кончар, 37/4, 11000 Београд

3.Гео ЗС д.о.о. предузеће за услуге

   ул. Рударчева, бр. 14, 11000 Београд

4.Милинковић Company д.о.о.

   ул. Браће Гаврајић, бр. 79, 11 275 Бољевци

404-44-13/2019 од 23.04.2019 Заједничка понуда:

 

HОМЕ PLAN Д.О.О.

Светог Саве  бр. 12, 11000 Београд

и

TVI D.O.O.

Стојана Матића бр. 44/2, 11000 Београд

404-44-14/2019 од 23.04.2019 Група понуђача:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

“MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’

Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац

Члан групе понуђача:

“MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’

 Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац

404-44-15/2019 од 23.04.2019 Заједничка понуда

Група понуђача:

Носилац посла: “Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац,

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

Чланови групе: Привредно друштво за геодетске услуге “Геоурбан“ д.о.о. Крушевац

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

 

Предузеће “TECHNOSECTOR“ д.о.о. Крагујевац

ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 34 34000 Крагујевац

404-44-16/2019 од 23.04.2019 АНАКВАДРАТ ДОО НИШ

Улица Приморска, бр. 3, лок 6, 18000 Ниш

          Неблаговремених понуда није било.                                                       

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављено  5 (пет)  благовремених  понуда:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-44-12/2019 од 23.04.2019.год.

број Понуђача:

Т-12/19 од 22.04.2019.год.

Група понуђача:

1.Урбополис д.о.о,

   ул. Шуматовачка, бр. 8, 11000 Београд

2.EMPEX д.о.о,

   ул. Драгице Кончар, 37/4, 11000 Београд

3.Гео ЗС д.о.о. предузеће за услуге

   ул. Рударчева, бр. 14, 11000 Београд

4.Милинковић Company д.о.о.

   ул. Браће Гаврајић, бр. 79, 11 275 Бољевци

4.250.000,00
2. број  Наручиоца:

404-44-13/2019  од 23.04.2019.год.

број Понуђача:

94/19 од 11.04.2019.год.

Заједничка понуда:

HОМЕ PLAN Д.О.О.

Светог Саве  бр. 12, 11000 Београд

и

TVI D.O.O.

Стојана Матића бр. 44/2, 11000 Београд

5.480.000,00
3. број  Наручиоца:

404-44-14/2019  од 23.04.2019.год.

број Понуђача:

23/4 од 23.04.2019.год.

Група понуђача:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

“MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’

Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац

Члан групе понуђача:

“MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’

 Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац

2.193.000,00
4. број  Наручиоца:

404-44-15/2019  од 23.04.2019.год.

број Понуђача:

III бр. 1052 од 23.04.2019.год.

Заједничка понуда

Група понуђача:

Носилац посла: “Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац,

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

Чланови групе: Привредно друштво за геодетске услуге “Геоурбан“ д.о.о. Крушевац

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

 

Предузеће “TECHNOSECTOR“ д.о.о. Крагујевац

ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 34 34000 Крагујевац

5.194.000,00
5. број  Наручиоца:

404-44-16/2019  од 23.04.2019.год.

број Понуђача:

48/19 од 22.04.2019.год.

АНАКВАДРАТ ДОО НИШ

Улица Приморска, бр. 3, лок 6, 18000 Ниш

5.000.000,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

4.3.Достављене понуде број: 404-44-12/2019 од 23.04.2019.год. (број Понуђача:Т-12/19 од 22.04.2019.год.)

      Групе понуђача:1.Урбополис д.о.о, ул. Шуматовачка, бр. 8, 11000 Београд, 2.EMPEX д.о.о, ул.

      Драгице Кончар, 37/4, 11000 Београд, 3.Гео ЗС д.о.о. предузеће за услуге, ул. Рударчева, бр. 14,

     11000 Београд, 4.Милинковић Company д.о.о.ул. Браће Гаврајић, бр. 79, 11 275 Бољевци;

     404-44-13/2019  од 23.04.2019.год. (број Понуђача:94/19 од 11.04.2019.год.) Заједничка понуда:

     HОМЕ PLAN Д.О.О. Светог Саве  бр. 12, 11000 Београд и TVI D.O.O. Стојана Матића бр. 44/2,

     11000 Београд;  404-44-14/2019  од 23.04.2019.год. (број Понуђача:23/4 од 23.04.2019.год.) Групе

     понуђача:Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: “MILAN MILUTINOVIĆ PR

     INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’, Адреса:

     Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац, Члан групе понуђача:“MULTITEK  ELEKTRONIK DOO

     LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац;  404-44-15/2019  од 23.04.2019.год.

     (број Понуђача:III бр. 1052 од 23.04.2019.год.) Заједничка понуда Групе понуђача:Носилац посла:

     “Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац, Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

     Чланови групе: Привредно друштво за геодетске услуге “Геоурбан“ д.о.о. Крушевац, Ул. Косанчићева,

     бр. 5, 37000 Крушевац, Предузеће “TECHNOSECTOR“ д.о.о. Крагујевац, ул. Краља Александра Првог

     Карађорђевића бр. 34 34000 Крагујевац  и 404-44-16/2019  од 23.04.2019.год.(број Понуђача:48/19 од

     22.04.2019.год.) АНАКВАДРАТ ДОО НИШ, Улица Приморска, бр. 3, лок 6, 18000 Ниш не садрже ни 

     један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним  набавкама (“Службени гласник 

     РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5 (пет) благовремених, одговарајућих и прихватљивих  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

 

1. Група понуђача:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

“MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача:“MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац

2.193.000,00
2. Група понуђача:1.Урбополис д.о.о,  ул. Шуматовачка, бр. 8, 11000 Београд

2.EMPEX д.о.о, ул. Драгице Кончар, 37/4, 11000 Београд, 3.Гео ЗС д.о.о. предузеће за услуге, ул. Рударчева, бр. 14, 11000 Београд, 4.Милинковић Company д.о.о.,    ул. Браће Гаврајић, бр. 79, 11 275 Бољевци

4.250.000,00
3. АНАКВАДРАТ ДОО НИШ

Улица Приморска, бр. 3, лок 6, 18000 Ниш

5.000.000,00
4. Заједничка понуда

Група понуђача:

Носилац посла: “Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац,

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

Чланови групе: Привредно друштво за геодетске услуге “Геоурбан“ д.о.о. Крушевац

Ул. Косанчићева, бр. 5, 37000 Крушевац

Предузеће “TECHNOSECTOR“ д.о.о. Крагујевац

ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр. 34 34000 Крагујевац

5.194.000,00
5. Заједничка понуда: HОМЕ PLAN Д.О.О. Светог Саве  бр. 12, 11000 Београд  и TVI D.O.O. Стојана Матића бр. 44/2, 11000 Београд 5.480.000,00

 

   Комисија  констатује да је понуда  број  404-44-14/2019 од 23.04.2019. године, Групе понуђача:

Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла: “MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA

DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача:“MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац, број Понуђача 23/4 од 23.04.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Израду пројекто техничке документације за  спортски терен-градски стадион у

  Александровцу, редни број 1.2.7.У/2019, са:

 

       – Групом понуђача:

         Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

“MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача: “MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......2.193.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….438.600,00  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....…2.631.600,00 динара.

 

     -Начин плаћања (не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу

       а по предаји техничке документације Наручиоцу): 45 дана од дана испостављања рачуна за извршену

       услугу.

     –Рок извршења ( не дуже од  45 (четрдесетпет) календарских дана од дана закључења уговора): 45

      календарских дана од дана закључења уговора.

     –Рок важења понуде (мин 60 дана): 60 дана.

 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.7.У/2019-Израда пројектно техничке документације за спортски терен –градски стадион у Александровцу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 23/4  од 23.04.2019.године (број Наручиоца  404-44-14/2019 од  23.04.2019.године), додељује :  

 

       – Групи понуђача:

         Овлашћени члан групе понуђача, носилац посла:

“MILAN MILUTINOVIĆ PR INŽENJERSKA DELATNOST I TEHNIČKO SAVETOVANJE PUT EKSPRES KRUŠEVAC’’Адреса: Југ Богданова, 3/18, 37000 Крушевац,  Члан групе понуђача: “MULTITEK  ELEKTRONIK DOO LESKOVAC’’ Адреса: Стевана Сремца 14, 16000 Лесковац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                            

Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email