«

»

јун 08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.6.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за основне школе

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-8312/2018
Датум:08.06.2018.године.

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-83-11/2018 од  07..06.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.6.У/2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.6.У/2018- Израда пројектно техничке документације за основне школе, додељује се понуђачу: “РиЗ“ д.о.о. ул. Јаше Петровића, бр. 42,

37 230 Александровац, број понуде  Понуђача 226  од 29.05.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-83-8/2018 од 01.06.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-83-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-83-4/2018 од  15.05.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 15.05.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-83-10/2018 од  01.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-83-11/2018 од  07.06.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услугe-Израда пројектно техничке документације за основне

   школе.

   -Позив за подношење понуда  број  404-83-4/2018 од 15.05.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 15.05.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 01.06.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-83-2/2018 од  28.03.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..2.000.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовреме  понуде.

 

 

Ред

 бр

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Начин и време пријема
1. 404-83-6/2018

 

G.R.’’ SAVIĆ N&D INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића бр. 18/36,

37230  Александровац

01.06.2018.год У 8 часова и

22 минута

2. 404-83-7/2018 “BIRO DRENOVAC’’ KRUŠEVAC

ул. Аеродромска 137,

37000 Крушевац

01.06.2018.год  

У 10 часова и

45 минута

3. 404-83-8/2018

 

“РиЗ“ д.о.о.

Ул. Јаше Петровића, бр. 42,

37 230 Александровац

01.06.2018.год У 11 часова

  Неблаговремених понуда није било.   

                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3  благовремене  понуде  чија је понуђена цена:

Ред. бр Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:404-83-6/2018

од 01.06.2018.год.

број Понуђача:066/18 од 31.05.2018. год.

G.R.’’ SAVIĆ N&D INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, бр. 18/36,

37230  Александровац

1.047.000,00
2. број  Наручиоца:404-83-7/2018

 од 01.06.2018.год.

број Понуђача:17/18  од 01.06.2018.године

“BIRO DRENOVAC’’ KRUŠEVAC

ул. Аеродромска 137,

37000 Крушевац

835.000,00
3. број  Наручиоца:404-83-8/2018

 од  01.06.2018.год.

број Понуђача: 226 од 29.05.2018.године

“РиЗ“ д.о.о.

Ул. Јаше Петровића, бр. 42,

37 230 Александровац

1.274.400,00

 

    4.2.Обрасци и докази о испуњености услова за учешће у поступку:

          Понуда број: 404-83-6/2018 од 01.06.2018.год.(бр. Понуђача: 066/18 од 31.05.2018.год.) Понуђача

G.R.’’ SAVIĆ N&D INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, бр. 18/36,  37230  Александровац  има битних недостатака по основу члана 106. Тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). Понуђач није доказао да испуњава у потпуности додатне услове, Понуђач није доставио тражену лиценцу број  381-Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда и из тог разлога понуда је одбијена и неће се узети у разматрање и рангирање.

          Понуда број: 404-83-7/2018 од 01.06.2018.год.(бр. Понуђача: 17/18 од 01.06.2018.год.) Понуђача

“BIRO DRENOVAC’’ KRUŠEVAC ул. Аеродромска 137, 37000 Крушевац има битних недостатака по основу члана 106. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). Понуђач није доказао да испуњава обавезни услов по основу важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и која је предвићена посебним Законом (члан 75.став1.тачка5) ЗЈН).

           Образложење: Понуђач је навео у понуди да наступа самостално,  а при том је доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН доставио за Привредно друштво за инжењерске делатности и техничко саветовање “ВАТРО-ИНГ ПРО“ д.о.о. Ниш, ул. Сврљишког партизанског одреда, бр. 3, за обављање послова израде Главног пројекта заштите од пожара. Понуђач ни у  једном обавезном обрасцу Конкурсне документације није навео да наступа са Подизвођачем већ самостално, а доказ по основу члана 75.став 1. тачка 5) ЗЈН  не поседује за свој “Биро Дреновац“ с обзиром да наступа самостално и из тих  разлога  понуда је одбијена и  неће се узети у разматрање и рангирање.        

             Достављена понуда број 404-83-8/2018 од 01.06.2018.године (бр. Понуђача: 226 од 29.05.2018.год.)  Понуђача “РиЗ“ д.о.о.ул. Јаше Петровића, бр. 42, 37 230 Александровац  не садржи ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде. Наведена Понуда је у складу са чланом 3. тачка 31) 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред.

бр.

Назив понуђача Понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. “РиЗ“ д.о.о. ул. Јаше Петровића, бр. 42, 37 230 Александровац 1.274.400,00

          Комисија  констатује да је понуда  број  404-83-8/2018 од 01.06.2018. године, Понуђача “РиЗ“ д.о.о.

ул. Јаше Петровића, бр. 42, 37230 Александровац, број Понуђача  226  од  29.05.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

         Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Изради пројектно техничке документације за основне школе број ЈН 1.2.6.У/2018  са понуђачем:

       “РиЗ“ д.о.о. ул. Јаше Петровића, бр. 42, 37 230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………......1.274.400,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….254.880,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………..…….…....1.529.280,00 динара.

     Начин плаћања: 45 дана.

     Рок важења понуде: 60 дана.

     Рок извршења услуга: 30 календарских дана од дана закључења уговора.

                                               

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.6.У/2018-Израда пројектно техничке документације за основне школе, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  226 од 29.05.2018.године  (број Наручиоца 404-83-8/2018 од 01.06.2018.године), додељује Понуђачу:

“РиЗ“ д.о.о. ул. Јаше Петровића, бр. 42, 37 230 Александровац.

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара

(сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,

2.Начелнику Општинске управе,                                                                              

3.Архиви,                                                                   

                                                                                                            Начелник, 

            Општинске управе                  

                                                                                                __________________________                                                                                                                    Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email