«

»

окт 14

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.5. У /2019 – Зимско одржавањe   локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-233-9/2019
Датум:14.10.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-233-8/2019 од 11.10.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2019- Зимско одржавањe

   локалних путева и улица,  додељује се понуђачу:

 

-“Мирас-Б “ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

 

   број понуде  77 од 04.10.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-233-6/2019 од 07.10.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне   

   набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 15.08.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-233-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-233-4/2019 од  06.09.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 06.09.2019.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 11.09.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-233-7/2019 од  07.10.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-233-8/2019 од 11.10.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Зимско одржавање локалних путева и улица, редни број

   1.2.5.У/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-233-4/2019 од 06.09.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 06.09.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 11.09.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 07.10.2019.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-233-2/2019  од 15.08.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………6.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Н а з и в    и л и     ш и ф р а    п о н у ђ а ч а
404-233-6/2019 од 07.10.2019 “Мирас  Б“ д.о.о.

 Лесеновци, бб, 37230 Александровац

          Неблаговремених понуда није било.  

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је   достављена 1(једна) благовремена  понуда:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-233-6/2019 од 07.10.2019.год.

број Понуђача:

77 од 04.10.2019.год.

“Мирас  Б“ д.о.о.

 Лесеновци, бб, 37230 Александровац

6.649.500,00

 

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављена понуда број:404-233-6/2019 од 07.10.2019.године (број Понуђача: 77 од 04.10.2019.год),

      Понуђача  “Мирас  Б“ д.о.о.  Лесеновци, бб, 37230 Александровац не садржи ни  један од 5 наведених

      разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС,  бр. 124/2012,

      14/2015 и  68/2015) за  одбијање  достављене  понуде.

 4.4.Достављена  понуда је  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “Мирас Б“ д.о.о.

 Лесеновци, бб,

 37230 Александровац

6.649.500,00 100 х 6.649.500,00/6.649.500,00=100

 

   Комисија  констатује да је понуда  број  404-233-6/2019 од 07.10.2019. године, Понуђача

“Мирас  Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 77 од 04.10.2019.год.  најповољнија.

 

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Зимско одржавање локалних путева и улица, редни број ЈНВВ 1.2.5.У/2019, са

  Понуђачем:

“Мирас  Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

Цена:

Број Кратак опис Износ (без ПДВ-а) Износ (са ПДВ-ом)
1. Зимско одржавање локалних путева и улица 6.649.500,00 7.979.400,00

 

Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи: _/__%, а односи се на део           

  предмета набавке: _______________________/_______________________________________________.

Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације

 о извршеним услугама на зимском одржавању локалних путева и улица. 

ок важења понуде износи: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

                                                   (не краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда).

-Рок за одазив за вршење интервенције зимског одржавања путева и улица по налогу наручиоца и

  почетак интервенције: најкасније 30 минута од налога (не сме бити дужи од 30 минута).

-Адреса зимског пункта понуђача:Стањево, бб, 37230 Александровац.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број

ЈН 1.2.5.У/2019- Зимско одржавање  локалних путева и улица, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 77  од 04.10.2019.године (број Наручиоца  404-233-6/2019 од  07.10.2019.године), додељује Понуђачу:    

“Мирас-Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац.     

   

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                         

Начелник Општинске управе,      

                                                                                                                 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email