«

»

мар 04

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.4.У/2020 – Услуге дневног боравка деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230  А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-629/2020
Датум:04.03.2020.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-62-8/2020 од 02.03.2020.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.4.У/2020

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.4.У/2020- Услуге  дневног боравка

   деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју,  додељује се:

 

   -Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;   

  

   бр. понуде 18/20 од  27.02.2020. године,  број понуде  код  наручиоца 404-62-6/2020 од    

   27.02.2020.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   Набавке и на званичном сајту општине Александровац.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 19.02.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  услуга број 404-62-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-62-4/2020 од  20.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 20.02.2020. године и на званичном сајту Општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-62-7/2020 од  28.02.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-62-8/2020 од  02.03.2020. године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:                    

1)Предмет јавне набавке су услуге- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих

    особа са сметњама у развоју.

   -Позив за подношење понуда  број 404-62-4/2020 од  20.02.2020.године објављен је на 

     Порталу  Управе   за јавне набавке дана 20.02.2020.године и на  званичном сајту Општине

    Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

    број 26 у  Александровцу  дана  28.02.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране

    Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-62-2/2020 од  

   19.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………..8.000.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена 1 (једна)  благовремена  понуда.

   Број под којим је понуда заведена             Назив понуђача

    404-62-6/2020 од 27.02.2020.год,                  Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним

                                                                             особама општине Александровац,

             ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац.                                                          

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                       

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понудa  чија је понуђена цена:   

Р. бр.

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Број

корисника

Цена услуге месечно

без ПДВ-а

за све кориснике

 

Укупна цена услуге без ПДВ-а  за све кориснике

за период важења уговора

(осам месеци)

1. број  Наручиоца:

404-62-6/2020 од 27.02.2020.год.

број Понуђача:

18/2020 од  27.02.2020. год.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац,

ул. Јаше Петровића, бр.18г,

37230 Александровац

30 1.000.000,00 8.000.000,00

 

4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне

      обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

      Понуђач је доставио доказе да испуњава основне и додатне услове, попуњена, потписан а

      и оверена Изјава број V- 6.

      Понуђач је доставио  Решење о добијању лиценце за пружање услуга дневног боравка за децу,

      младе и одрасле особе са интелектуалним  тешкоћама које издаје Министарство надлежно  за

      социјалну  заштиту и тиме доказао да има важећу дозволу надлежног органа за обављање

      делатности која је  предмет јавне набавке,  а са тим доказао да испуњава и  тражене додатне

      услове  у погледу  кадровског   и техничког капацитета који су садржани у достављеном Решењу.

      Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

      благовремена,  одговарајућа и  прихватљива.

4.3.Достављена понуда број:404-62-6/2020 од  27.02.2020.године (број Понуђача: 18/2020 од

      27.02.2020.год),   Понуђача  Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине

     Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац  не садржи ни  један од 5

      наведених  разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС,  

      бр. 124/2012,  14/2015 и  68/2015) за  одбијање  достављене  понуде.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

 

   Ранг листа:

Ред. Бр.

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Број

корисника

Цена услуге месечно

без ПДВ-а

за све кориснике

 

Укупна цена

услуге без ПДВ-а

 за све кориснике

за период важења уговора (осам месеци)

1. број  Наручиоца:

404-62-6/2020 од 27.02.2020.год.

број Понуђача:

18/2020 од  27.02.2020. год.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац 30 1.000.000,00 8.000.000,00

 

         Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-62-6/2020 од 27.02.2020.године, понуђача Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац, број 18/2020 од  27.02.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  услуга  за набавку број ЈН 1.2.4.У/2020- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих особа са  сметњама у развоју  са понуђачем:

 

-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац; 

                

-УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕУслуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју.

РедБр.

 

 

Предмет јавне набавке Број корисника Цена услуге месечно без ПДВ-а за све  кориснике Укупна цена

услуге без ПДВ-а

 за све кориснике

за период важења уговора

 (осам месеци)

1. 2. 3. 4. 5.
1) Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју 30 1.000.000,00 8.000.000,00
2)  

Укупно

 

1.000.000,00

 

8.000.000,00

 

У цену су урачунати сви могући трошкови. Цена је исказана  без ПДВ, сходно члану 25. Закона о порезу на додату вредност (,,Сл.гласник РС“бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,

6/14-усклађени дин.изн. 64/14-др.закон, 142/14, 5/16- усклађени дин.изн.108/16 и 7/17- усклађени дин.изн.).

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Рок важења понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

(не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Број корисника: 30
Време пружања услуге: Услуга дневног боравка, биће доступна  осам сати дневно пет радних дана у недељи у периоду од осам месеци од дана закључења уговора
Место пружања услуге

 

Пружање услуга дневног боравка предвиђено је на подручју насељеног места Александровац у објекту који испуњава заједничке минималне стандарде у погледу: локације, приступачности прилаза објекту, доступности јавном превозу, простора,  прикључених инсталација, опреме и друго у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (,,Службени гласник РС” број 42/2013)
Рок и начин плаћања: Наручилац ће вршити плаћање у року до 15 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља пружалац услуге  на основу документа којим је потврђено извршење услуге.
Фактурисање/издавање рачуна: Фактурисање ће се вршити до 05-ог у текућем месецу за претходни месец.

Рачун ће бити достављен наручиоцу у року који не може бити дужи од 5 дана од дана издавања.

                                                     

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број

ЈН 1.2.4.У/2020- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих особа са  сметњама у развоју, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18/20 од  27.02.2020. године

(број Наручиоца  404-62-6/2020 од  27.02.2020.године), додељује:

 

-Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине

      Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац.

   

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу,  а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

                                                                                                                 Иван Новаковић, дипл.правник

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email