«

»

јун 19

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.3.У/2020 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-140-12/2020
Датум:19.06.2020.године 
  

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-140-11/2020  од  18.06.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.3.У/2020

 

1.Уговори за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.3.У/2020-Одржавање хоризонталне сигнализације,  дељују се понуђачу:

 

SIGNALIZACIJA PUT “, ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот,

 

број  понуде Понуђача:48/2020 од 09.06.2020.год, бр. понуде код Наручиоца:404-140-8/2020 од 08.06.2020.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 27.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  услуга,  број 404-140-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-140-4/2020 од  04.06.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.06.2020. године  и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-140-10/2020 од 15.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-140-11/2020 од  18.06.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Одржавање хоризонталне сигнализације.

   -Позив за подношење понуда  број  404-140-4/2020 од 04.06.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 04.06.2020.године и на званичном сајту општине Александровац.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 15.06.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-140-2/2020 од  27.05.2020.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..306.000,00 динара без ПДВ-а.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовремене  понуде.

 

Број под којим

је понуда заведена

Назив или шифра понуђача
404-140-6/2020 “SIGNALIZACIJA PUT “

ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот

404-140-7/2020 “SMART TRAFFIC“

Ул. Јалиска прва, бр.25, Сремска Митровица

404-140-8/2020 МГ  СИГНАЛ СИСТЕМ Д.О.О.

Ул. Београдска, бр. 19,

36000 Краљево

 

Неблаговремених понуда није било. 

                                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 3 (три)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена без

ПДВ износа

у динарима

1. бр.  Наручиоца:404-140-6/2020

од 12.06.2020.год.

бр. Понуђача:48/2020 од 09.06.2020. год.

“SIGNALIZACIJA PUT “

ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот

246.300,00
2. бр.  Наручиоца:404-140-7/2020

од 12.06.2020.год.

бр. Понуђача:294 од 11.06.2020. год.

“SMART TRAFFIC“

Ул. Јалиска прва, бр. 25,

22000 Сремска Митровица

608.430,00
3. бр.  Наручиоца:404-140-8/2020

од 12.06.2020.год.

бр. Понуђача:13/2020 од 12.06.2020. год.

МГ  СИГНАЛ СИСТЕМ Д.О.О.

Ул. Београдска, бр. 19,

36000 Краљево

246.450,00

 

    4.2. Прегледом достављених понуда и достављене документације Комисија констатује да је:

-Понуђач “SIGNALIZACIJA PUT “, ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот, доставио попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

-Понуђач “SMART TRAFFIC“, ул. Јалиска прва, бр. 25, 22000 Сремска Митровица, доставио попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.

-Понуђач МГ  СИГНАЛ СИСТЕМ Д.О.О, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево, доставио попуњену, потписану и  оверену Изјаву понуђача о испуњености обавезних услова  по основу чл. 75.став 2. ЗЈН-а , чиме је доказао да испуњава обавезне услове и да наступа самостално.  

    4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није уочила рачунске грешке.

    4.4. Понуде број: 48/2020 од 09.06.2020. године (бр. Наручиоца:404-140-6/2020 од 12.06.2020.год.) Понуђача  “SIGNALIZACIJA PUT “,ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот и 13/2020 од 12.06.2020. године

(бр.  Наручиоца:404-140-8/2020 од 12.06.2020.год.) Понуђача МГ  СИГНАЛ СИСТЕМ Д.О.О.

ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве и немају битних недостатака по основу члана 106. ЗЈН-а.

Понуда број  Понуђача: 294 од 11.06.2020. године (број Наручиоца:404-140-7/2020 од 12.06.2020.године)  Понуђача “SMART TRAFFIC“, ул. Јалиска прва, бр. 25, 22000 Сремска Митровица

је благовремена, испуњава основне услове, нема битних недостатака, одговарајућа је не ограничава и не условљава права Наручиоца и обавезе Понуђача, али понуда прелази износ процењене вредности јавне набавке и   н е п р и х в а т љ и в а   је за Наручиоца,  па се из тог разлога неће узети у даље разматрање и рангирање.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

                        -Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                                без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                            

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                    

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                         Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

 

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

  

Ранг листа:

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “SIGNALIZACIJA PUT “

ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот

246.300,00 100 х 246.300,00/246.300,00=100
2. МГ  СИГНАЛ СИСТЕМ Д.О.О.

Ул. Београдска, бр. 19,

36000 Краљево

246.450,00 100 х 246.300,00/246.450,00=99,94

           

Комисија  констатује да је понуда број 48/2020 од 09.06.2020. године (бр. Наручиоца:404-140-6/2020 од 12.06.2020.год.) Понуђача  “SIGNALIZACIJA PUT “,ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот,  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

            Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и

закључи уговор  за јавну набавку мале вредности услуга, редни број 1.2.3.У/2020-Одржавање хоризонталне сигнализације са  понуђачем:

 

       – SIGNALIZACIJA PUT, ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......246.300,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………49.260,00динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..….295.560,00 динара.

Начин плаћања:Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити на основу испостављене ситуације     од стране извршиоца услуге, а најкасније у року од 45 дана од дана достављања ситуације Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“,   бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017).

Рок извршења услуга је сукцесивно од дана закључења уговора односно увођења извршиоца услуге

у посао до краја 2020. године по потреби и позиву Наручиоца. 

-Гарантни рок: гарантни рок за квалитет извршених услуга је 1 (једна) година рачунајући од дана

овере грађевинског дневника од стране надзорног органа Наручиоца.

Рок важења понуде износи 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.3.У/2020- Одржавање хоризонталне сигнализације, којом се уговор о јавној набавци додељује за понуду  број: 48/2020 од 09.06.2020. године (бр. Наручиоца: 404-140-6/2020 од 12.06.2020.год.) Понуђача

“SIGNALIZACIJA PUT “,ул.Николе Пашића, бр. 68, Пирот.

 

           

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,

2.Начелнику Општинске управе,                                                                              

3.Архиви                                                                                            

 Начелник, 

Општинске управе                                                                                                                      

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email