«

»

јул 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.3.У/2019 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-18211/2019
Датум:19.07.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-182-10/2019  од  17.07.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.3.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.3.У/2019 Одржавање хоризонталне

   сигнализације,  додељује се понуђачу:

“МГ Сигнал систем“ д.о.о, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево,

   број понуде Понуђача 29/2019  од  09.07.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-182-7/2019

   од 11.07.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 20.06.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-182-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-182-4/2019 од  01.07.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 01.07.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-182-9/2019 од 11.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-182-10/2019 од  17.07.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Одржавање хоризонталне сигнализације.

   -Позив за подношење понуда  број  404-182-4/2019 од 01.07.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 01.07.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 11.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-182-2/2019 од  20.06.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 2 (две)  благовремене  понуде.

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
404-182-6/2019 од 10.07.2019.год. “Verkering “ d.o.o.

Ул. Светозара Милетића, бр. 40, 21000 Нови Сад

404-182-7/2019 од 11.07.2019.год. “МГ Сигнал систем“ д.о.о.

Ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево

 

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 2 (две)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-182-6/2019

од 10.07.2019.год.

бр.Понуђача: 0807/19-1

од 08.07.2019. год.

“Verkering “ d.o.o.

Ул. Светозара Милетића, бр. 40, 21000 Нови Сад

832.600,00
2. Бр.  Наручиоца:404-182-7/2019

 од 11.07.2019.год.

бр.Понуђача: 29/2019

од 09.07.2019.год.

“МГ Сигнал систем“ д.о.о.

Ул. Београдска, бр. 19,

36000 Краљево

612.700,00

   

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку: Сви

          понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-182-6/2019 од 10.07.2019.године понуђача “Verkering “ d.o.o.

          ул. Светозара Милетића, бр. 40, 21000 Нови Сад и  404-182-7/2019 од 11.07.2019.године  Понуђача

          “МГ Сигнал систем“ д.о.о. ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево  не садрже ни  један од 5

          наведених разлога  по  основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС,

          бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за  одбијање  достављених понуда.

    4.4.Достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МГ Сигнал систем“ д.о.о.

Ул. Београдска, бр. 19,

36000 Краљево

612.700,00 100 х612.700,00/612.700,00=100
2. “Verkering “ d.o.o.

Ул. Светозара Милетића, бр. 40, 21000 Нови Сад

832.600,00 100 х 612.700,00/ 832.600,00=73,59

           

Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-182-7/2019 од 11.07.2019. године,

понуђача  “МГ Сигнал систем“ д.о.о, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево, број Понуђача

29/2019  од  09.07.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

       Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

   уговор  за  вршење услуга одржавања хоризонталне сигнализације, број ЈН 1.2.3.У/2019  са понуђачем:

 

       –“МГ Сигнал систем“ д.о.о, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………..………....612.700,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….122.540,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………...735.240,00 динара.

    -Цене из понуде и приложене спецификације су фиксне и неће се мењати током реализације уговора.

    -Начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити на основу испостављене

      ситуације  од стране   извршиоца услуге, а најкасније у року од 45 дана од дана достављања ситуације

      Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним

      трансакцијама (“Сл. гласник РС“,  бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017).

    -Рок извршења услуга је сукцесивно од дана закључења уговора односно увођења извршиоца услуге

      у посао до краја 2019. године по потреби и позиву Наручиоца. 

   -Гарантни рок: гарантни рок за квалитет извршених услуга је 1 (једна) година рачунајући од дана

     овере Дневника од стране надзорног органа Наручиоца.

   -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.3.У/2019-Одржавање хоризонталне сигнализације расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 29/2019 од 09.07.2019.год. (број Наручиоца

404-182-7 /2019 од 11.07.2019.године), додељује Понуђачу:

 

       -“МГ Сигнал систем“ д.о.о, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                       

Начелник, 

 Општинске управе                              

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email