«

»

јул 29

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.15.У/2019 – Израда пројекто техничке документације за планинарски дом у Митровом пољу

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-169-11/2019
Датум:29.07.2019.године
  

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-169-10/2019 од  25.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.15.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.15.У/2019- Израда пројекто техничке

   документације за  планинарски дом у Митровом пољу,  додељује се

   Понуђачу:

       –GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,

      број понуде  64/19  од  20.07.2019. год, број понуде  код  наручиоца  404-169-7/2019 од 22.07.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 27.05.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-169-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-169-4/2019 од  21.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 04.07.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-169-9/2019 од  22.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-169-10/2019 од  25.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Израда пројекто техничке документације за  планинарски дом

    у Митровом пољу, редни број 1.2.15.У/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-169-4/2019 од 21.06.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 21.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 04.07.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 22.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-169-2/2019  од 27.05.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………250.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-169-6/2019 од 22.07.2019.године АМГ –ИНЖЕЊЕРИНГ,

Бело поље бб, 14000 Ваљево

404-169-7/2019 од 22.07.2019.године GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац

404-169-8/2019 од 22.07.2019.године “INGKOM  LESKOVAC “

Ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац

             Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 3 (три)  благовремене  понуде:

         Понуђене цене су:

Ред.

бр.

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. 404-169-6/2019 АМГ –ИНЖЕЊЕРИНГ,

Бело поље бб, 14000 Ваљево

 

229.000,00
2. 404-169-7/2019 GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац

187.000,00
3. 404-169-8/2019 “INGKOM  LESKOVAC “

Ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац

239.000,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђач “INGKOM  LESKOVAC “, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, Лесковац  није доставио доказе о

      испуњености обавезних услова.

      Понуђачи: АМГ –ИНЖЕЊЕРИНГ, Бело поље бб, 14000 Ваљево и GR “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

      ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац су доставили потребне обрасце и доказе о

      испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављена понуде број: 

       -404-169-8/2019 од 22.07.2019.године (број Понуђача  13/19 од 19.07.2019.год.) Понуђача “INGKOM 

        LESKOVAC “, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, 16000 Лесковац  се одбија  сагласно  члану  106. став 1.

        Закона  о јавним  набавкама (“Службени  гласник  РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015)-понуђач није

        доказао да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавних набавки.

4.4. Достављене понуде број:

      -404-169-6/2019 од 22.07.2019.год.(број Понуђача 76/19 од 20.07.2019.год.) Понуђача

       “АМГ –ИНЖЕЊЕРИНГ“, Бело поље бб, 14000 Ваљево и

     -404-169-7/2019 од 22.07.2019.год.(број Понуђача 64/19 од 20.07.2019.год.) Понуђача

      GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,

       не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним  набавкама

       (“Службени  гласник  РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 4.5.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

       благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене  2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу: 

Ранг листа:

Ред.

бр.

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

 

1. 404-169-7/2019

од 22.07.2019.год.

GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36,

37230 Александровац

187.000,00
2. 404-169-6/2019

од 22.07.2019.год.

АМГ –ИНЖЕЊЕРИНГ,

Бело поље бб, 14000 Ваљево

 

229.000,00

          Комисија  констатује да је понуда  број  404-169-7/2019 од 22.07.2019. године (број Понуђача 64/19 од 20.07.2019.год.) Понуђача  GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Израду пројекто техничке документације за планинарски дом у Митровом пољу, редни број 1.2.15.У/2019, са Понуђачем:

-GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,

     

Укупна  цена без ПДВ-а 187.000,00
Укупна цена са ПДВ-ом 187.000,00
Начин плаћања:(не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу а по предаји техничке документације Наручиоцу)         45 дана
Рок извршења( не дуже од  30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора) 30 дана
Рок важења понуде(мин 60 дана) 100 дана

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.15.У/2019-Израда пројектно техничке документације за планинарски дом у Митровом пољу, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  64/19  од  20.07.2019.год.(број Наручиоца 404-169-7/2019 од  22.07.2019.године), додељује Понуђачу: 

-GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац.

    

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                       

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email