«

»

авг 02

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.11.У/2018 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-13411/2018
Датум:02.08.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-134-10/2018 од  01.08.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.11.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.11.У/2018-Одржавање

   хоризонталне сигнализације, додељује се понуђачу: “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О,

   ул. Београдска, број 19, 36000 Краљево, број понуде  Понуђача  34/2018 од  23.07.2018.године,

   број понуде  код  Наручиоца 404-134-7/2018 од 26.07.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 11.06.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-134-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-134-4/2018 од  11.07.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 11.07.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-134-9/2018 од  26.07.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-134-10/2018 од  01.08.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Одржавање хоризонталне сигнализације.

   -Позив за подношење понуда  број  404-134-4/2018 од 11.07.2018.године објављен је на Порталу  

    Управе  за јавне набавке дана 11.07.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 26.07.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-134-2/2018 од  11.06.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене  2 (две)  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

 

-404-134-6/2018  од  25.07.2018.године,        -Društvo za trgovinu i usluge “VERKERING“ D.O.O. Novi Sad

  1. Svetozara Miletića, br. 40, 21000 Novi Sad;

-404-134-7/2018  од 26.07.2018.године,        -“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.

           ул. Београдска, бр. 19, 36000 Нови Сад.

   Неблаговремених понуда није било.           

                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене 2 (две) благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-134-6/2018

од 25.07.2018.год.

број Понуђача:

2007/18 од 20.07.2018. год.

Društvo za trgovinu i usluge “VERKERING“ D.O.O. Novi Sad

            ul. Svetozara Miletića, br. 40, 21000 Novi Sad

 

414.580,00
2. број  Наручиоца:

404-134-7/2018

 од 26.07.2018.год.

број Понуђача:

34/2018 од 23.07.2018.године

    “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.

           ул. Београдска, бр. 19,

36000 Нови Сад 

355.050,00

   

   4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

   Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

   4.3.Достављене понуде број: 404-134-6/2018  од  25.07.2018.године, Понуђача Društvo za trgovinu i

   usluge “VERKERING“ D.O.O. Novi Sad, ul. Svetozara Miletića, br. 40, 21000 Novi Sad и 404-134-7/2018  

   од  26.07.2018.године Понуђача “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О. ул. Београдска, бр. 19, 36000 Нови

   Сад  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама

   (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

   4.4.Достављене  понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама су  

   благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

  С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

  Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

  Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О.  ул. Београдска, бр. 19, 36000 Нови Сад 355.050,00
2. Društvo za trgovinu i usluge “VERKERING“ D.O.O. Novi Sad,  ul. Svetozara Miletića, br. 40, 21000 Novi Sad 414.580,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-134-7/2018 од 26.07.2018. године,

понуђача “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, ул. Београдска, бр. 19, 36000 Краљево, број Понуђача 34/2018 од 23.07.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

   Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за   

   Одржавање хоризонтале сигнализације, број ЈН 1.2.11.У/2018  са понуђачем:

       –МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, улица  Београдска, бр. 19, 36000 Краљево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......355.050,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………71.010,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………...426.060,00 динара.

 

-Начин плаћања:Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити на основу испостављене ситуације 

 од стране извршиоца услуге, а најкасније у року од 45 дана од дана достављања ситуације Наручиоцу

 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

 (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017).

-Рок извршења услуга је сукцесивно од дана закључења уговора односно увођења извршиоца услуге

 у посао до краја 2018. године по потреби и позиву Наручиоца.

-Гарантни рок:гарантни рок за квалитет извршених услуга је 1 (једна) година рачунајући од дана

 овере Дневника од стране надзорног органа Наручиоца.

-Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.11.У/2018-Одржавање хоризонталне сигнализације, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  34/2018 од 23.07.2018.године (број Наручиоца 404-134-7/2018 од 26.07.2018.године), додељује Понуђачу:

 

“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ Д.О.О, улица  Београдска, бр. 19, 36000 Краљево.

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email