«

»

јул 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.10.У/2019 – Израда пројекто техничке документације за  сеоске домове културе ( Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-168-16/2019
Датум:19.07.2019.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-168-15/2019 од 18.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.10.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.10.У/2019- Израда пројекто техничке

   документације за  сеоске домове културе ( Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје),  додељује се

   Понуђачу:

 

       –GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,

     

  број понуде  60/19  од  13.07.2019. год, број понуде  код  наручиоца  404-168-9/2019 од 15.07.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 27.05.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-168-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-168-4/2019 од  14.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 14.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 24.06.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-168-14/2019 од  15.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-168-15/2019 од  18.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Израда пројекто техничке документације за  сеоске домове културе   

    (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје), редни број 1.2.10.У/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-168-4/2019 од 14.06.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 14.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 24.06.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 15.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-168-2/2019  од 27.05.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………625.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

 

Број под којим је понуда заведена Н а з и в   и л и   ш и ф р а    п о н у ђ а ч а
404-168-9/2019 од 15.07.2019.год. GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац

404-168-10/2019 од 15.07.2019.год. “INGKOM  LESKOVAC “

Ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, Лесковац

404-168-11/2019 од 15.07.2019.год. “ AQ “ D.O.O. NOVI SAD

Projektovanje i inženjering, Trg Republike 20, II/7 21000 Novi Sad

404-168-12/2019 од 15.07.2019.год. ’’Tehnoplan 014’’ d.o.o.

Карађорђева 75/2, 14000 Ваљево

404-168-13/2019 од 15.07.2019.год. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

УЛ. 29. НОВЕМБАР, ББ,

37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ

          Неблаговремених понуда није било.                                                        

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављено  5 (пет)  благовремених  понуда:

         Понуђене цене су:

 

Ред.

бр.

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

у динарима

1. 404-168-9/2019 GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36,

37230 Александровац

442.000,00
2. 404-168-10/2019 “INGKOM  LESKOVAC “

Ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, Лесковац

850.000,00
3. 404-168-11/2019 “ AQ “ D.O.O. NOVI SAD

Projektovanje i inženjering, Trg Republike 20, II/7 21000 Novi Sad

960.000,00
4. 404-168-12/2019 ’’Tehnoplan 014’’ d.o.o.

Карађорђева 75/2, 14000 Ваљево

549.000,00
5. 404-168-13/2019 Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

УЛ. 29. НОВЕМБАР, ББ,

37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ

518.000,00

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђач “INGKOM  LESKOVAC “, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, Лесковац  није доставио доказе о

      испуњености обавезних услова.

      Понуђачи: GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац, 

      “ AQ “ D.O.O. NOVI SAD Projektovanje i inženjering, Trg Republike  20, II/7 21000 Novi Sad, ’’Tehnoplan

      014’’ d.o.o.Карађорђева 75/2, 14000 Ваљево и Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, УЛ. 29.

      НОВЕМБАР, ББ, 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености 

      обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављене понуде број: 

       -404-168-10/2019 од 15.07.2019.године (број Понуђача  14/19 од 11.07.2019.год.) Понуђача “INGKOM 

        LESKOVAC “, ул. Војводе Мишића, бр. 2/77, Лесковац  се одбија  сагласно  члану  106. став 1.

        Закона  о јавним  набавкама (“Службени  гласник  РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015)-понуђач није

        доказао да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавних набавки и

       -404-168-11/2019 од 15.07.2019.год.(број Понуђача AQ-JN-2019-0004 од 12.07.2019.год.) Понуђача

        “ AQ “ D.O.O. NOVI SAD Projektovanje i inženjering, Trg Republike  20, II/7 21000 Novi Sad је

        благовремена понуда коју Наручилац није одбио због битних недостатака,која је одговарајућа и која

        не ограничава нити условљава права Наручиоца, а која прелази износ процењене вредности јавне

        набавке и из тог разлога је неприхватљива и неће се узети у даље разматарње и рангирање понуда.

4.4. Достављене понуде број:

      -404-168-9/2019 од 15.07.2019.год.(број Понуђача 60/19 од 13.07.2019.год.) Понуђача GR  “SAVIĆ

       N&ND INŽENJERING’’Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,       

      -404-168-12/2019 од 15.07.2019.год.(број Понуђача 284-39/19 од 12.07.2019.год.) Понуђача ’’Tehnoplan

        014’’ d.o.o.Карађорђева 75/2, 14000 Ваљево и

      -404-168-13/2019 од 15.07.2019.год.(број Понуђача 236/19 од 15.07.2019.год.) Понуђача Д.О.О.

        “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ, УЛ. 29. НОВЕМБАР, ББ, 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ,

       не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним  набавкама

       (“Службени  гласник  РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 4.5.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

       благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу: 

Ранг листа:

Ред.

бр.

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

 

1. 404-168-9/2019

од 15.07.2019.год.

GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’

Ул. Јаше Петровића, број 18/36,

37230 Александровац

442.000,00
2. 404-168-13/2019

од 15.07.2019.год.

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

УЛ. 29. НОВЕМБАР, ББ,

37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ

518.000,00
3. 404-168-12/2019

од 15.07.2019.год.

’’Tehnoplan 014’’ d.o.o.

Карађорђева 75/2, 14000 Ваљево

549.000,00

 

          Комисија  констатује да је понуда  број  404-168-9/2019 од 15.07.2019. године (број Понуђача 60/19 од 13.07.2019.год.) Понуђача  GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’Ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Израду пројекто техничке документације за  сеоске  домове културе (Шљивово, Тулеш

  и Горње Ратаје), редни број 1.2.10.У/2019, са Понуђачем:

 

-GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац,

     

Укупна  цена без ПДВ-а 442.000,00
Укупна цена са ПДВ-ом 442.000,00
Начин плаћања:(не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу а по предаји техничке документације Наручиоцу) 45 dana
Рок извршења( не дуже од  30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора) 30 dana
Рок важења понуде(мин 60 дана) 100 dana

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.10.У/2019-Израда пројектно техничке документације за сеоске домове културе (Шљивово, Тулеш и Горње Ратаје), којом се уговор о јавној набавци за понуду број  60/19  од  13.07.2019.год.(број Наручиоца  

404-168-9/2019 од  15.07.2019.године), додељује Понуђачу:  

 

-GR  “SAVIĆ N&ND INŽENJERING’’, ул. Јаше Петровића, број 18/36, 37230 Александровац.

    

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                            

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email