«

»

мар 01

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.1.У/2019 – Одржавање уличне расвете

Република Србија

ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА  УПРАВА

ул.  Јаше Петровића, број 26,

37230 Александровац

Број: 404-5511/2019

Датум:01.03.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-55-10/2019  од  28.02.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.1.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.1.У/2019 Одржавање уличне расвете,

    додељује се понуђачу:

С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“ , ул. Крушевачка, бр. 43/3, 37230 Александровац,

   број понуде Понуђача 01/2019 од 25.02.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-55-6/2019

   од 26.02.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 08.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-55-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-55-4/2019 од  14.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 14.02.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-55-9/2019 од  26.02.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-55-10/2019 од  28.02.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су услуге-Одржавање уличне расвете.

   -Позив за подношење понуда  број  404-55-4/2019 од 14.02.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 14.02.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 26.02.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-55-2/2019 од  08.02.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене две  благовремене  понуде.

    Број под којим је понуда заведена                         Назив понуђача

        -404-55-6/2019  од  26.02.2019.год            -С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“,

              ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац;  

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-55-7/2019  од 26.02.2019.год.        -“ELEKTROTEHNA 92“,

                           ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000 Крушевац.

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене две  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-55-6/2019

од 26.02.2019.год.

бр.Понуђача:01/2019 од 25.02.2019. год.

С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“,

ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац

563.000,00
2. Бр.  Наручиоца:404-55-7/2019

 од 26.02.2019.год.

бр.Понуђача: 022 од 25.02.2019.год.

“ELEKTROTEHNA 92“,

ул. Цара Лазара, бр. 157,                                                                               37000 Крушевац

809.200,00

 

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

    Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

    4.3.Достављене понуде број: 404-55-6/2019 од 26.02.2019.год, С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“, ул. Крушевачка,

           бр. 43/3,  37230 Александровац;  404-55-7/2019 од 26.02.2019.год. и “ELEKTROTEHNA 92“,

          ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000 Крушевац  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу

          члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за

           одбијање  достављених понуда.

 

    4.4.Достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“, ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац 563.000,00
2. “ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000 Крушевац 809.200,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-55-6/2019 од 26.02.2019. године,

понуђача  С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“, ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац, број Понуђача

01/2019 од 25.02.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о одржавању уличне расвете, број ЈН 1.2.1.У/2019  са понуђачем:

 

       – С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“, ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………..………....563.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….112.600,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..675.600,00 динара.

 

Начин плаћања:Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити најкасније у року од 45 дана од дана достављања рачуна-фактуре Наручиоцу од стране Извршиоца услуге, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

 

-Рок извршења услуга је: од дана закључења уговора односно увођења Извршиоца услуге у посао до краја 2019.године по потреби и позиву Наручиоца. Рок отклањања неправилности на инсталацијама јавног осветљења је најдуже 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, осим за неисправност за чије су отклањање задужена друга лица или организације.  

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.1.У/2019-Одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 01/2019 од 25.02.2019.године  (број Наручиоца 404-55-6 /2019 од 26.02.2019.године), додељује Понуђачу:

 

С.Т.З.Р. “МУЊА ПЛУС“, ул. Крушевачка, бр. 43/3,  37230 Александровац.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                       

 Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email