«

»

јул 23

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.9.Д/2019 – Набавка мини аутобуса

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1789/2019

Датум:23.07.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-178-8/2019 од 22.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.9.Д/2019

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број  ЈН 1.1.9.Д/2019 Набавка мини аутобуса,

   додељује се понуђачу:

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

           “RAYAN LTDDOO КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК,

    број понуде  P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. године,  број понуде  код  наручиоца  404-178-6/2019 од  

    17.07.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 03.06.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-178-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-178-4/2019 од  19.06.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 19.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 25.06.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-178-7/2019 од  19.07.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-178-8/2019 од  22.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:    

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка мини аутобуса, редни број 1.1.9.Д/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-178-4/2019 од 19.06.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 19.06.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана

    25.06.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 19.07.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-178-2/2019  од  03.06.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

 

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………6.325.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-178-6/2019 од 17.07.2019.год. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

 “RAYAN LTD“ DOO

КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК

Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1 (једна) благовремена  понуда.

   4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

         -Достављена понуда Понуђача  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

           “RAYAN LTD“ DOO КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК (број  Наручиоца:404-178-6/2019

          од 17.07.2019.године, број Понуђача: P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. године)  nе садржи ни

          један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени

          гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

         Понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена,

         одговарајућа и  прихватљива.

   4.3.Понуђена цена су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-178-6/2019 од 17.07.2019.год.

број Понуђача:

P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. год.

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,

 ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

           “RAYAN LTD“ DOO

КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК

6.247.500,00

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,

 ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

           “RAYAN LTD“ DOO

КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК

6.247.500,00

 

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-178-6/2019 од 17.07.2019. године, Понуђача

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “RAYAN LTD“ DOO КОЊЕВИЋИ, ББ,

32000 ЧАЧАК, број Понуђача P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. године  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

      уговор за Набавку мини аутобуса, редни број 1.1.9.Д/2019, са Понуђачем:

 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

 “RAYAN LTD“ DOO КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....6.247.500,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………1.249.500,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…7.497.000,00 динара.     

Рок за извршење уговорних обавеза – испоруку возила је: 45 дана (словима:четрдесетпет) (максимум 45 дана) од дана закључења уговора.

Опција понуде: 60 календарских дана (минимум 60) од дана јавног отварања понуда.

-Гарантни рок за испоручено возило износи:

-24 месеца (минимум 24 месеца без огранићења километраже) рачунајући од дана сачињавања записника о примопредаји возила,

-36 месеци (минимум 36 месеци) за боју возила и

-72 месеци (минимум 72 месеца) за антикорозивну заштиту.

-Понуђач је дужан да писане рекламације које достави запослени наручиоца задужен за праћење реализације уговора реши у року од 15 (максимално 15) дана.

-Име и презиме запосленог код понуђача задуженог за праћење реализације уговора Иван Брашњевић,   контакт телефон 063/693-150, емаил i.brašnjević@rajan.rs, а  адреса на којој ради запослени  је: Коњевића, бб, 32000 Чачак.

Наручилац ће плаћање испорученог добра извршити једнократно у року до 45 дана од дана пријема фактуре са јасно назначеним бројем уговора по којем се врши фактурисање.

Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће бити плаћена. 

Наручилац не дозвољава авансно плаћање.

     

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  добара  и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности добара, број ЈН 1.1.9.Д/2019- Набавка мини аутобуса, којом се уговор о јавној набавци за понуду број  P-DĐ-150719-01 од 17.07.2019. године (број Наручиоца  404-178-6/2019 од  17.07.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

-ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ

 “RAYAN LTD“ DOO КОЊЕВИЋИ, ББ, 32000 ЧАЧАК.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                       

 Начелник  Општинске управе,       

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email