«

»

сеп 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.8.Д /2018 – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-205-9/2018
Датум:12.09.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-205-8/2018 од  11.09.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.8.Д /2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д/2018- Набавка електричне енергије  Општинскa управa,  додељује се понуђачу:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

бр. понуде 18.01-431210/1-18  од 03.09.2018.год,  број понуде  код  наручиоца 404-205-6/2018 од 07.09.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

                                                          О  б  р  а  з  л о  ж  е  њ  е

Наручилац је дана 24.08.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара  број 404-205-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-205-4/2018 од  29.08.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 29.08.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-205-7/2018 од 10.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-205-8/2018 од  11.09.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка електричне енергије општинскa управa.

   -Позив за подношење понуда  број 404-205-4/2018 од  29.08.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 29.08.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 10.09.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране  Решењем  Наручиоца број 404-205-2/2018 од  24.08.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..2.416 667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу je достављенa једна благовременa  понудa.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

   -404-205-6/2018 од 07.09.2018.год,          Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“

ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                                      4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена понуда  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-205-6/2018 од 07.09.2018.год.

број Понуђача:

18.01-431210 /1-18

од  03.09.2018 год.

Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“

ул. Царице Милице, бр. 2,

11000 Београд

 

1.283.987,12

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане

        потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

        Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

       благовремене,  одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

 

       С обзиром да је Наручиоцу достављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“,

ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд

1.283.987,12

       Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-205-6/2018 од 07.09.2018.године,

Понуђача: Ј..П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, брoj 2,11000 Београд, брoj

18.01-431210 /1-18 од  03.09.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

 

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор  о набавци  добара за набавку број ЈН 1.1.8.Д/2018- Набавка електричне енергије -Општинска управа са понуђачем:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд;

Укупна збирна  цена без ПДВ-а……………………………………………1.283.987,12 динара

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)

+трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)

+ ПДВ

Цена обухвата цену електричне енргије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергитици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа за дистрибуцију електричне енергије.                

Рок плаћања: најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену електричну енергију.

Период испоруке: од 0.00-24.00 часова сваког дана у периоду од 12 календарских месеци од дана закључења уговора.

Место и начин испоруке:Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње.               

 

 Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности добара  и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број

ЈН 1.1.8.Д/2018- Набавка електричне енергије – Општинска управа, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 18.01-431210/1-18 од 03.09.2018.године (број Наручиоца  404-205-6/2018 од  07.09.2018.године), додељује понуђачу:

– Ј.П. “ЕПС  БЕОГРАД“, ул. Царице Милице, бр. 2, 11000 Београд.

 

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев

се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права

у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане

чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

       

Начелник Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email