«

»

мар 29

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.3.Д/2019 – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-106-10/2019
Датум:28.03.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-106-9/2019  од  27.03.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.3.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.3.Д/2019 Набавка и испорука цеви за

   пропусте, додељује се понуђачу:

П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац

   број понуде Понуђача 1 од 21.03.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-106-7/2019

   од 21.03.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 06.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-106-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-106-4/2019 од  12.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.03.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-106-8/2019 од 27.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-106-9/2019 од  27.03.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  и испорука цеви за пропусте.

   -Позив за подношење понуда  број  404-106-4/2019 од 12.03.2019.године објављен је на Порталу

    Управе  за јавне набавке дана 12.03.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 12.03.2019.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-106-2/2019 од  06.03.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене две  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-106-6/2019  од  21.03.2019.год.          -ОД “Браћа Предолац-Тексинг“, 37223 Разбојна;  

 

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-106-7/2019 од 21.03.2019.год.       -П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац.

       

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене две  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-106-6/2019

од 21.03.2019.год.

бр.Понуђача:19-03  од  19.03.2019. год.

ОД “Браћа Предолац-Тексинг“,

37223 Разбојна

785.000,00
2. Бр.  Наручиоца:404-106-7/2019

 од 21.03.2019.год.

бр.Понуђача: 1  од 21.03.2019.год.

П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац 776.500,00

 4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављене понуде број: 404-106-6/2019  од 21.03.2019.год, понуђача ОД “Браћа Предолац-Тексинг“,

37223 Разбојна и 404-106-7/2019 од 21.03.2019.год, П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево,37230Александровац

не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављених понуда.

4.4.Све 3 (три) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена  без ПДВ-а (РСД)
1. П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац 776.500,00

 

2. ОД “Браћа Предолац-Тексинг“, 37223 Разбојна 785.000,00

        

              Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   1 од 21.03.2019.године  понуђача 

П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац, број Наручиоца 404-106-7/2019 од  21.03.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци и испоруци цеви за пропусте, број ЈН 1.1.3.Д/2019  са понуђачем:

 

       – П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......776.500,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………….155.300,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..931.800,00 динара.

 

-Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који

 је  на основу одлуке  о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

 од дана  достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза

 у комерцијалним  трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

-Рок испоруке је сукцесивно до краја 2019. године по потреби и позиву Наручиоца, али не дуже од

 7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца.

 Испорука ће се вршити одговарајућим  возилом понуђача – до места уградње цеви, на  територији

 општине Александровац, а по налогу  Наручиоца. 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.3.Д/2019-Набавка и испорука цеви за пропусте, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  1 од  21.03.2019.године  (број Наручиоца 404-106-9/2019  од 21.03.2019.године), додељује Понуђачу:

 

П.Г.Р. “Савковић плус“, Стањево, 37230 Александровац.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email