«

»

мар 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.2.Д/2019 – Набавка горива

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-68-16/2019
Датум:21.03.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-68-15/2019  од  20.03.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.2.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.2.Д/2019 Набавка горива, додељује се понуђачу:

“Лукоил Србија“ ад,

  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд, 

   број понуде Понуђача 122/5 од 13.03.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-68-13/2019

   од 14.03.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 14.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-68-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-68-4/2019 од  01.03.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 01.03.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-68-14/2019 од  15.03.2019.године,  Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-68-15/2019 од  20.03.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  горива.

   -Позив за подношење понуда  број  404-68-4/2019 од 01.03.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 01.03.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 15.03.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-68-2/2019 од  14.02.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………….1.858.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене две (2)  благовремене  понуде.

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-68-12/2019  од  11.03.2019.год.          – “NIS“ ad,

    ул. Зорана Ђинђића, 10/VIII, 34000 Крагујевац;

 

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-68-13/2019 од 14.03.2019.год.       -“Лукоил Србија“ ад,

  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд.

 

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене две  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-68-12/2019

од 11.03.2019.год.

бр.Понуђача:DWN122300/12-00/002601

од 07.03.2019. год.

“NIS“ ad,

ул. Зорана Ђинђића, 10/VIII,

34000 Крагујевац

1.750.800,00
2. Бр.  Наручиоца:404-68-13/2019

 од 14.03.2019.год.

бр.Понуђача: 122/5

од 13.03.2019.год.

“Лукоил Србија“ ад,

  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд

1.709.980,00

   

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

          Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-68-12/2019  од 11.03.2019.год, “NIS“ ad, ул. Зорана Ђинђића, 10/VIII,

          34000 Крагујевац   и   404-68-13/2019 од 14.03.2019.год,  “Лукоил Србија“ ад,   ул. Булевар Михајла

         Пупина, бр. 165 д,11000 Београд  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.

         Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

         достављених понуда.

    4.4.Обе достављене  понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд 1.709.980,00
2. “NIS“ ad, ул. Зорана Ђинђића, 10/VIII, 34000 Крагујевац 1.750.800,00

 

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-68-13/2019 од 14.03.2019. године,

понуђача  “Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд, број Понуђача 

122/5 од 13.03.2019.године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

           Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци горива, број ЈН 1.1.2.Д/2019  са понуђачем:

 

       –“Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......1.709.980,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….342.020,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………….......2.052.000,00 динара.

 

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС“, број 111/15).

 

Испорука бензина ће се вршити на бензинским пумпама на целој територији Републике Србије сукцесивно према потребама Купца.

 

Приликом сваке појединачне испоруке добара Продавац је у обавези да на продајном објекту -бензинској пумпи води евиденцију о испорученим количинама и врсти  добара.

 

Рок испоруке: одмах на малопродајном објекту, сукцесивно, према потребама купца.

 

Начин плаћања: дебитним корпоративним картицама.

 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.2.Д/2019-Набавка горива, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 122/5  од  13.03.2019.године  (број Наручиоца 404-68-13/2019 од  14.03.2019.године), додељује Понуђачу:

 

“Лукоил Србија“ ад,  ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 165 д,11000 Београд.

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

,                                                                                           

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email