«

»

сеп 08

Одлука о додели уговора за јавну набавку број JН 1.1.2.Д /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-176-7/2017
Датум:07.09.2017.године 
А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-176-6/2017 од  06.09.2017.године, Председник Општине Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.2.Д /2017

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.2.Д/2017- Набавка путничког возила за потребе саобраћајне полиције,  додељује се понуђачу:

“ИНТЕРАУТО“ Д.О.О. Чачак, ул. Скадарска, број 7, 32000 Чачак,

бр. понуде 224/17 од 30.08.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-176-4/2017 од 04.09.2017.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 17.08.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара  број 404-176/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-176-3/2017 од  25.08.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 25.08.2017.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-176-5/2017 од 05.09.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-175-6/2017 од  06.09.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка путничког возила за потребе саобраћајне

   полиције.

   -Позив за подношење понуда  број 404-176-3/2017 од  25.08.2017.године објављен је на  Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 25.08.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у 

    Александровцу  дана 05.09.2017.године са почетком у 13:00 часова, од стране  Комисије за јавну  набавку

    формиране  Решењем  Наручиоца број 404-176-1/2017 од  17.08.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………………1.666.667,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понуда.

   Број под којим је понуда заведена                         Назив понуђача

   -404-176-4/2017 од 04.09.2017.год,          “ИНТЕРАУТО“ Д.О.О.

ул. Скадарска, бр. 7, 32000 Чачак.                                                               

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                           

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-176-4/2017 од 04.09.2017.год.

број Понуђача:

224/17 од 30.08.2017 год.

“ИНТЕРАУТО“ Д.О.О.

ул. Скадарска, бр. 7, 32000 Чачак

1.426.800,00

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Сви понуђачи су доставили тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

      Понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена,  одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена добара  

без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                            

 Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “ИНТЕРАУТО“ Д.О.О.

ул. Скадарска, бр. 7,

32000 Чачак

1.426.800,00 100х1.426.800,00/1.426.800,00=100

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-176-4/2017 од 04.09.2017.године, Понуђача: “ИНТЕРАУТО“ Д.О.О. ул. Скадарска, бр. 7, 32000 Чачак, број  224/17 од 30.08.2017.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  добара за набавку број ЈН 1.1.2.Д/2017- Набавка путничког возила за потребе саобраћајне полиције  са понуђачем:

-“ИНТЕРАУТО“ Д.О.О. ул. Скадарска, бр. 7, 32000 Чачак;                  

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………1.426.800,00 дин.

и словима: (једанмилиончетиристотинедвадесетшестхиљадаосамстотинадинара); 

           -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………..285.360,00 дин.

           -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………………1.712.160,00 дин.

и словима:(једанмилионседамстотинадванаестхиљадастошездесетдинара).

Рок и начин плаћања: 45 дана од дана достављања фактуре.

Рок важења понуде:31 дан.

-Рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора.

-Гарантни период:4 године или 120.000,00 пређених километара (шта пре наступи).

-Место и начин испоруке:адреса наручиоца.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Председник Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности добара  и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.2.Д/2017- Набавка путничког возила за потребе саобраћајне полиције, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 224/17 од 30.08.2017.године

(број Наручиоца  404-176-4/2017 од  04.09.2017.године), додељује понуђачу:

 

“ИНТЕРАУТО“ Д.О.О. ул. Скадарска, бр. 7, 32000 Чачак.

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Председнику Општине Александровац,                                                                                        

3.Архиви   

       

                                                           

Председник Општине Александровац,                         

Др Југослав Д. Стајковац

Print Friendly, PDF & Email