«

»

апр 19

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 1.3.7.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-37-9/2017
Датум:19.04.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-37-8/2017 од 18.04.2017.године, ВД Начелнице Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.7.Р /2017

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.7.Р/2017- Крпљење ударних рупа локалних путева и улица,  додељује се понуђачу

           Д.О.О.“Техноградња“, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац,

број понуде  05-276 од  03.04.2017. год,  број понуде  код  наручиоца  404-37-5/2017 од 06.04.2017.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.02.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-37/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-37-3/2017 од  07.03.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 07.03.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 09.03.2017. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-37-7/2017 од  06.04.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-37-8/2017 од  18.04.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Крпљење ударних рупа локалних путева и улица.

   -Позив за подношење понуда  број 404-37-3/2017 од  07.03.2017.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 07.03.2017.годин и на Порталу Службеног гласника РС , дана 09.03.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 06.04.2017.године са почетком у 10:30 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-37-1/2017 од  28.02.2017.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..6.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу су  достављене две благовремене понуде.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-37-5/2017 од 06.04.2017.године,       -Д.О.О. “Техноградња“,

 ул. Мајке Југовића, бр. 14,    37000 Крушевац

  -404-37-6/2017 од 06.04.2017.године       -Мирас-Б“ Д.О.О,

                                                                        Лесеновци, бб, 37230 Александровац                                                    Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене две  благовремене понуде чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-37-5/2017 од 06.04.2017.год.

број Понуђача:

05-276 од 03.04.2017. год.

 

 Д.О.О. “Техноградња“, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

 

 

6.550.000,00

2. број  Наручиоца:

404-37-6/2017 од 06.04.2017.год.

број Понуђача:

22 од 06.04.2017. год.

“Мирас-Б“ Д.О.О,              Лесеновци, бб,

37230 Александровац                                                    

 

6.666.000,00

   4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач Д.О.О. “Техноградња“, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац “Мирас-Б“ Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац
Доказ
Обавезни услови ДА ДА
Додатни услови ДА ДА

       4.3.Достављена понуда број 404-37-5/2017 од 06.04.2017. године Понуђача

Д.О.О. “Техноградња“ не садржи ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

достављене понуде.

            Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

            Достављена понуда број 404-37-6/2017 од 06.04.2017.године Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. има битних недостатака по основу члана 106. тачка 3. Закона о јавним набавкама-Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења  из напред наведеног разлога понуда је одбијена и неће се узети у даље разматрање и рангирање.

 5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

 

1.  Д.О.О. “Техноградња“,, ул. Мајке Југовића, 14,

37000 Крушевац                                                    

 

6.550.000,00

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-37-5/2017 од 06.04.2017.године, понуђача  Д.О.О. “Техноградња“,, ул. Мајке Југовића, 14, 37000 Крушевац, број  05-276 од 03.04.2017.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.7. Р/2017- Крпљење ударних рупа локалних путева и улица  са понуђачем:

    Д.О.О. “Техноградња“, ул Мајке Југовића, 14, 37000 Крушевац.

 -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………….6.550.000,00 динара; 

   и словима: (шестмилионапетстотинапедесетхиљададинара); 

– ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………..1.310.000,00 динара;

-Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………………………….7.860.000,00 динара

и словима: (седаммилионаосамстошездесетхиљададинара).

– Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане ситуације о изведеним  радовима.

– Рок извођења радова је до 31.12.2017.године.  

– Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.                      

-Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 1 година (минимум 1 година) од дана завршетка свих радова и предаје окончан ситуације.

                                                   

        Одговорно лице Наручиоца  ВД Начелнице  Општинске управе  Општине Александровац  прихватила  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донела  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број

ЈН 1.3.7.Р/2017-Крпљење ударних рупа локалних путева и улица, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 05-276 од 03.04.2017.године (број Наручиоца  404-37-5/2017 од  06.04.2017.године), додељује Понуђачу:    

Д.О.О. “Техноградња“, ул Мајке Југовића, 14, 37000 Крушевац.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

ОДЛУКА

 

Print Friendly, PDF & Email