«

»

апр 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број 1.1.6.D/2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-71-8/2017
Датум: 21.04.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-71-7/2017 од 21.04.2017.године, ВД Начелнице Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набаку мале вредности добара

број ЈН 1.1.6.D/2017

Print Friendly, PDF & Email