«

»

апр 04

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈН 1.1.7.Д/2018.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-54-21/2018
Датум:03.04.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Набавка потрошног материјала за одржавање

   уличне расвете-редни број ЈН 1.1.7.Д/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:31500000-Расветна опрема и електричне

   светиљке.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………….757.740,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………………909.288,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:6 (шест).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………974.021,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….757.740,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………808.948,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….757.740,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:23.03.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:31.03.2018.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

     Назив пружаоца услуге:  “ FLUOELEKTRO“ D.O.O.  из Ниша,

     Адреса:Димитрија Туцовића, бр. 31, 18000 Ниш,

     Матични број:20015438, ПИБ:103799778.       

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email