«

»

сеп 12

Одлука о додели уговора за јавну набаку ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-207-14 /2018
Датум:12.09.2018.године.

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-207-13/2018 од  11.09.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

за јавну набавку  услуга број ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама

 

 

1.Уговор за јавну набавку услуга број  ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама, додељује се :

-за партију 1.концерт музичке групе Бане Лалић и МВП, Понуђачу –Агенцији за извођачку уметност „ Балкан Арт“,ул..Душана Вукасовића. Број 38а/9 11073,Београд

број понуде  Понуђача 15  од 05.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-207-10/2018 од 10.09.2018.године.

-за партију 2.концерт музичке групе“ Неверне бебе“, Понуђачу –Агенцији за извођачку уметност  Moni Cart ,ул Булевар Јована Дучића. Број 7,21000 Нови Сад

број понуде  Понуђача 8  од 06.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца

404-207-11/2018 од 10.09.2018.године.

-за партију 3.концерт извођача Фахрете Живојиновић – Лепе Брене  , Понуђачу-Студију за извођење

музичких програма“ STAGE B TEAM Велик Поље,улица бб11500 Обреновац

 за извођача Фахрету Живојиновић- Лепу Брену  број понуде  Понуђача 040918-1  од 04.09.2018.године,  број понуде  код  наручиоца 404-207-9/2018 од 07.09.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 03.09.2018. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга ЈН 1.2.14.У/2018 , број 404-207-3/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-207-8/2018 од  03.09.2018.године прослеђен је на адресе понуђача,а Конкурсна документација са обавештењем о покретању поступка објављена је наПорталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца  дана 03.09.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-207-12/2018 од  11.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-207-13/2018 од  11.09.2018.године.

1)Предмет јавне набавке су услугe-.Културно уметнички програм-ангажовања извођача за Жупску бербу 2018 по партијама;

                Партија 1.-концерт музичке групе „Бане Лалић и МВП“

                Партија 2.-концерт музичке групе „Неверне Бебе“

              Партија 3.-концерт извођача Фахрете“ Живојиновић-Лепе Брене“

 

Наручилац је дана 24.08.2018.год.упутио Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-207/2018 Управи за јавне набавке.Управа за јавне набавке је дана 30.08.2018.год доставила Општинској управи Општине Александровац Мишљење бр.404-02-3613/18 о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр.404-207-6/2018 и Конкурсна документација бр.404-207-7/2018  објављени су дана 03.09.2018год. на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

Позив за подношење понуда  број  404-207-8/2018 од 03.09.2018.године прослеђен је на адресе потенцијалних понуђача,по партијама.                                                                                                                                                                     2)Процењена вредност јавне набавке укупно  без ПДВ-а је…………………………………….2.900.000,00 динара.

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 11.09.2018.године са почетком у 10:30 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-207-4/2018 од  03.09.2018.године.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене 3 (три)  благовреме  понуде.

 

Ред

 бр

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Начин и време пријема
1. 404-207-9/2018

 

Студио за извођење музичких програма

„STAGE B TEAM“

Велико поље,нема улице 47z

Обреновац

07.09.2018.год У 10 часова и

30 минута

RE 363 795 141RS

2. 404-207-10/2018 Агенција за извођачку уметност

„Балкан Арт“

Ул. Душана Вукасовића,број 38 а/9

11073 Београд

10.09.2018.год  

У 9 часова и

05 минута

PE 683 054 181 RS

3. 404-207-11/2018

 

Агенција за извођачку уметност

„Momi Cart“

Ул.Булевар Јована Дучића,бр.7

21000 Нови Сад

10.09.2018.год У 13 часова

RE 85850692

  Неблаговремених понуда није било.

 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3  благовремене  понуде  чија је понуђена цена:

 

Ред. бр Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. Партија 1.

 Број Наручиоца:404-207-10/2018

од 10.09.2018.год.

број Понуђача: 15 од 05.09.2018. год.

Агенција за извођачку уметност

„Балкан Арт“

Ул. Душана Вукасовића,број 38 а/9

11073 Београд

 

180.000,00

 

 

2. Партија 2.

број  Наручиоца:404-207-11/2018

 од 10.09.2018.год.

број Понуђача:8  од 06.09.2018.год.

Агенција за извођачку уметност

„Moni Cart“

Ул.Булевар Јована Дучића,бр.7

21000 Нови Сад

 

660.000,00

3. Партија 3.

број  Наручиоца:404-207-9/2018

 од  07.09.2018.год.

бр Понуђача: 040918-1 од 04.09.2018.год.

Студио за извођење музичких програма

„STAGE B TEAM“

Велико поље,нема улице 47z

Обреновац

 

2.000.000,00

  4.2.Обрасци и докази о испуњености услова за учешће у поступку.

Све достављене понуде понуђача садрже сву тражену документацију и у складу су са захтевима из Конкурсне документације.

5)Критеријум за доделу уговора је;најнижа понућена цена

         Након спроведеног поступка отварања понуда,Комисија за јавну набавку је констатовала да се сматра да су понуђене цене из понуде коначне с обзиром да представници понуђача нису били присутни на отварању понуда.          

6)Назив, односно имена Понуђача чије су понуде најповољније:

         Комисија је по спроведеном поступку оцењивања понуда предложила одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговоре за извођење Културно уметничког програма-ангажовање извођача за Жупску бербу 2018,по партијама са  следећим понуђачима:

За партију 1.концерт музичке групе „Бане Лалић и МВП“

       Агенција за извођачку уметност „Балкан Артул. Душана Вукасовића, бр. 38а/9,Београд

       – укупна цена без ПДВ-а:……………………………………………………......180.000,00 динара,

       укупно са ПДВ-ом:……………………………………………..…….…....…   180.000,00  динара.

     Рок и начин плаћања: 30 дана.

     Рок важења понуде: 30 дана.

     Рок за извршење услуге: 21.09.2018год. у 21 00 час

     Место извршења услуге;Градски трг у Александровцу

За партију 2.концерт музичке групе „Неверне Бебе“

       Агенција за извођачку уметностMoni Cartул Булевар Јована Дучића, бр.7,Нови Сад

       – укупна цена без ПДВ-а:……………………………………………………......660.000,00 динара,

       укупно са ПДВ-ом:……………………………………………..…….…....…   660.000,00  динара.

     Рок и начин плаћања: не може бити дужи од 45 дана од дана пријаве фактуре у ЦФР.

     Рок важења понуде: 30 дана.

     Рок за извршење услуге: 22.09.2018год. у 21 00 час

     Место извршења услуге;Градски трг у Александровцу

За партију 3.концерт извођача Фахрете Живојиновић-Лепе Брене

       Студио за извођење музичких програмаSTAGE B TEAM“Велико Поље ул. Нема улице број 47 Z Обреновац

       – укупна цена без ПДВ-а:……………………………………………………......2.000.000,00 динара,

       укупно са ПДВ-ом:……………………………………………..…….…....…   2.000.000,00  динара.

     Рок и начин плаћања: 2 дана од пријаве рачуна

     Рок важења понуде: 30 дана.

     Рок за извршење услуге: 23.09.2018год. у 20 00 часова

     Место извршења услуге;Градски трг у Александровцу.

 

  Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку услуга  у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда  број ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама као у диспозитиву.

.

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара

(сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник,  Општинске управе  

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email