«

»

мар 16

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.3.5.Р /2020 – Насипање локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-45-10/2020
Датум:16.03.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-45-9/2020 од 13.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.5.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.5.Р/2020-Насипање локалних

   путева,  додељује се понуђачу

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР,

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац,   

    број понуде  08-02  од  09.03.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-45-6/2020  од

    09.03.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 06.02.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  радова,  број 404-45-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-45-4/2020 од  07.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 07.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 25.02.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-45-8/2020 од  09.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-45-9/2020 од  13.03.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Насипање локалних путева.

   -Позив за подношење понуда  број  404-45-4/2020 од 07.02.2020.године објављен је на Порталу  Управе

     за јавне набавке дана 07.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана 25.02.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 09.03.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-45-2/2020  од  06.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………12.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-45-6/2020  од  09.03.2020.године С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац

      Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je  достављенa  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-45-6/2020

од 09.03.2020.год.

број Понуђача: 08-02 

од 09.03.2020. год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац

 

9.941.250,00

 

4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је Понуђач С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац доставио доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом АПР-а где Наручилац може да провери податке.

-Решење у упису у Регистар понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет,

-биланс успеха за период од 3 године (2016, 2017, 2018) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет :

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о допунском раду са дипломираним грађевинским инжењером носиоцем лиценце;

-фотокопија личне лиценце број 410.

-за технички капацитет:

-фотокопија  књиге о основним средствима на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-уговор о закупу за грађевинску механизацију коју је Понуђач узео у закуп  са пописном листом закуподавца;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 27.909.384,03динара (Образац број 11);

-три попуњене потписане и оверене референц листе  као потврда извршених радова;

-фотокопија уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама.     

 4.3.Понуђач је уз понуду доставио оригинал изјаву о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10% од вредности уговора  без зарачунатог

ПДВ-а издата од  Procredit банке.

4.4.Рачунском контролом достављене понуде Комисија није утврдила рачунске грешке.

4.5.Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да јесу Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац

9.941.250,00 100 х 9.941.250,00/9.941.250,00=100

  

Комисија  констатује да је понуда  број  404-45-6/2020 од 09.03.2020. године, Понуђача  

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац,  број Понуђача 08-02  од 09.03.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Насипање локалних путева,  број ЈН 1.3.5.Р/2020  са Понуђачем:

       -С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

        ул. Крушевица, бб,  37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......9.941.250,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………….1.988.250,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………….....11.929.500,00 динара.

 

       -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

                                    ситуације  о изведеним  радовима.

       -Рок извођења радова је до 31.12.2020. године.

      -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.5.Р/2020-Насипање локалних путева, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 08-02  од 09.03.2020.године

(број Наручиоца  404-45-6/2020 од  09.03.2020.године), додељује Понуђачу:    

       -С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

        ул. Крушевица, бб,  37230 Александровац,.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник

 

Начелник  Општинске управе, 

                                                                                                                             Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email