«

»

сеп 20

Одлука о додели уговора за јавну набаку  број ЈН 1.3.23.Р/2018 – изградња игралишта у Малој Ракљи

 Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број:404-201-10/2018
Датум:19.09.2018.године.

 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015

и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-201-9/2018 од 18.09.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.23.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.23.Р/2018- Изградња игралишта

  У Малој Ракљи,  додељује се понуђачу  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ул.29.новембар бб 

  број понуде 317/18 од  14.09.2018. године, ( број понуде  код  наручиоца  404-201-7/2018 од 17.09.2018.год.)

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

                                                              О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

      Наручилац је дана 16.08.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-201-1/2018.

      Позив за подношење  понуда  број 404-201-4/2018 од 17.08.2018.године  објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 17.08.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 22.08.2018. године.

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-201-8/2018 од 17.09.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-201-9/2018 од 18.09.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Изградња игралишта у Малој Ракљи

   -Позив за подношење понуда број404-201-4/2018 од 17. 08.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана 17.08.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 22.08.2018.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 17.09.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-201-2/2018 од  16.08.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………….5.833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача,

-404-201-6/2018  од  17.09.2018.године,            -“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О. Ђуревац-Блаце,

-404-201-7/2018  од  17.09.2018.године,          – Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

                                                                            ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две) благовремене  понуде:           

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-201-6/2018 од 17.09.2018.год.

број Понуђача:17-09/18од 17.09.2018. год

“МЕТАЛПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.         

Ђуревац-Блаце

 

5.716.620,50

2. број  Наручиоца:

404-201-7/2018

 од 17.09.2018.год.

број Понуђача:317/18 од 14.09.2018.год

Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

  ул. 29.новембар, бб,

           37230 Александровац

 

 

5.798.886,28

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

       Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

  4.3 Прегледом достављене понуде број:404-201-6/2018 од 17.09.2018.год.(завод. број Понуђача 17-09/18

       од   17.09.2018.године), Понуђача „МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.Ђуревац-Блаце

       Комисија је утврдила да понуда садржи битне недостатке ,јер Понуђач није у оквиру Предмера       

       радова понудио све по пројекту наведене позиције односно није понудио позицију VII-Непредвиђени     

       радови због  чега није могуће утврдити стварну садржину понуде односно није могуће упоредити је

       са другим понудама.(члан 106.тачка 5)ЗЈН).

       Уколико би Комисија на основу укупно понуђеног износа извршила прерачун  и обрачунала  

       Непредвиђене радове од 10% у односу на укупно понуђени износ то би износило 571.662,05динара

       без ПДВ-а.Додавањем наведеног износа на понуђени износ од 5.716.620,50динара укупно понуђени

       износ био би 6.288.282,55 динара без ПДВ-а,што премашује процењену вредност за предметну јавну

      набавку.На основу свега наведеног Комисија предлаже да се понуда Понуђача МЕТАЛПЛАСТ-

      ПАВЛОВИЋ одбије,по основу члана 106.тачка 5)ЗЈН и даље не врши њено рангирање и упоређивање.

 

      Понуда број 404-201-7/2018 од 17.09.2018.год.(заводни број Понуђача 317/18 од  14.09.2018.године),     Понуђача Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ ул.29 новембар бб Александровац не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављене  понуде.

   4.4.Достављена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуда је благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

   Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    -Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова  без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                              Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                                    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављена  1 (једна)благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. Д.О.О. “ГРАЂИНГ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ул. 29.новембар, бб, 37230 Александровац

5.798.886.28 100х5.798.886,28/5.798.886,28 =100,00

                                                                                                                                                                                       Комисија  констатује да је понуда  број  404-201-7/2018 од 17.09.2018. године, понуђача

Д.О.О.“ГРАЂИНГ“АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. 29 новембар бб Александровац, број Понуђача 317/18  од 14.09.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за,Изградњу игралишта у Малој Ракљи  број ЈН 1.3.23.Р/2018  са:

       –Д.О.О.“ГРАЂИНГ“АЛЕКСАНДРОВАЦ ул.29 новембар бб Александровац

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………….....5.798.886,28 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………….. 1.159.777,25, динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…     6.958.663,53  динара.

      -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

     -Рок извођења радова је: 45 и словима (четрдесетпет) календарских  дана  рачунајући од дана

         увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских дана).

     -Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

     -Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је:2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

      свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.23.Р/2018-Изградња игралишта у Малој Ракљи  којом се уговор о јавној набавци за понуду број 317/18 од 14.09.2018.год.

 (број Наручиоца 404-201-7/2018 од 17.09.2018.године), додељује Понуђачу:

                                           Д.О.О.“ГРАЂИНГ „АЛЕКСАНДРОВАЦ  ул.29.новембар бб

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                  

Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email